Köztársasági ösztöndíj 2016/2017. évi pályázat

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELHÍVÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2016/2017. ÉVI PÁLYÁZATÁRA

A Köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon 13 fő alapképzésen és 1 fő mesterképzésen. Az Óbudai Egyetemen a Köztársasági ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az Óbudai Egyetem Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések c. szabályzat 14. §-ának megfelelően történik az alábbiak szerint.

I. A köztársasági ösztöndíj általános szabályai

A köztársasági ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2016/2017. tanévben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (l) bekezdés c) pontja alapján 34000 Ft/hó.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára a köztársasági ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható. A köztársasági ösztöndíj azonban tovább folyósítható azon hallgató részére, aki az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert, feltéve, hogy tanulmányait folytatja.

A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

II. A pályázat feltételei

Köztársasági ösztöndíjban az a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki
  a) adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett,
  b) legalább 55 kreditet megszerzett,
  c) az előző tanév mindkét félévében legalább 4,0 kreditindexet ért el, és
  d) a Hallgatói Önkormányzatban, vagy tudományos diákkörben, vagy további szakmai területen kimagasló munkát végez.

A hallgató a Köztársasági ösztöndíj pályázatát a „KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ – PÁLYÁZATI LAP”1 2 példányban történő kitöltésével, a szükséges mellékletekkel ellátva a kari Tanulmányi Osztályokon nyújthatja be 2016. június 20-ig.

III. A köztársasági ösztöndíj elbírálásának (pontértékelésének) szabályai

A)
  a) Tanulmányi eredmény (kreditindex) tizedesre kerekített átlagának 10-szerese, legfeljebb 50 pont.
  b) nyelvvizsgáért legfeljebb 10 pont

  • B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért 2 pont/nyelv
  • középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 3 pont/nyelv
  • B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért 4 pont/nyelv
  • felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 5 pont/nyelv
  • C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért 6 pont/nyelv

B) Szakmai tevékenységért legfeljebb 30 pont adható. Ügyelni kell arra, hogy a különböző tevékenységek súlyuknak megfelelően kerüljenek pontozásra. (pl. OTDK I. helyezés 30 pont, demonstrátori tevékenység max. 10 pont)

C) Közéleti, sport és egyéb tevékenységért maximum a saját összpontszám 10 %-a adható (100 összpontos hallgató esetén 10 pont).

IV. Az elbírálás rendje

A pályázatokat a karok dékánjai vagy az általuk megbízott Bizottság bírálja el, illetve rangsorolja és véleményezi a KHÖK-kel egyetértésben 2016. június 27-ig.

A döntést (a rangsort) 2016. július 1-ig ki kell függeszteni a Tanulmányi Osztályok hirdetőtáblájára vagy a kar honlapjára, annak érdekében, hogy az érintett hallgatók azt megismerhessék.

A döntéssel kapcsolatban 2016. július 8-ig az érintettek jogorvoslati kifogást terjeszthetnek elő, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályokon adhatnak le.

Az Egyetemre beérkezett valamennyi pályázat egy példányát, valamint az indokolással ellátott kari döntést papír alapon és elektronikusan, továbbá a beérkezett jogorvoslati kifogásokat 2016. július 15-ig az Oktatási Főigazgatóság részére kell megküldeni.

A jogorvoslati kifogásokat a rektor bírálja el az EHÖK képviselőjének egyetértésével, majd valamennyi pályázati anyagot a Bíráló Bizottságok döntéseivel együtt 2016. augusztus 1-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény javaslata alapján odaítéli az ösztöndíjat.

Budapest, 2016. május 18.

Kártyás Gyula
oktatási főigazgató


1 A pályázati lap letölthető a neptun.uni-obuda.hu lapról, vagy beszerezhető a Tanulmányi Osztályokról