Skip to content

Intézetigazgatói köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetének igazgatójaként a kar egyik komoly hagyományokkal rendelkező intézetének munkatársai nevében.

Az Intézetben 2015-ben történt szervezeti átalakítás következtében vette fel jelenlegi nevét, valamit alakította ki a felépítését az alábbi tanszékekre, kiemelt szakcsoportra:

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék

Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék

Munkavédelmi Kiemelt Szakcsoport

Jelenleg a munkatársak között 3 fő egyetemi tanár, 9 fő docens, 10 fő adjunktus, 3 fő tanársegéd, 2 fő mestertanár, 1 fő mérnöktanár, 3 fő intézeti mérnök, 2 fő igazgatási ügyintéző

Az oktató kollégák a Biztonság Tudományi Doktori Iskola aktív tagjai, számos doktoranduszhallgató témavezetői.

Az Intézet a gépészmérnöki, mechatronikai, biztonságtechnikai mérnöki alapképzések alapozó és szakmai tantárgyait oktatja. A biztonságtechnikai mérnöki mester szak oktatásszervezése, oktatása az intézet egyik kiemelt feladata. Hasonlóan fontos a munkavédelmi szakmérnök/szakember képzés szervezése és oktatása. A kar többi szakirányú továbbképzési szak oktatásában is aktívan részt vesz. A gépészmérnök és mechatronikai mérnök mester szakok oktatásában szorosan együttműködik a társintézettekkel.

Az ipari kapcsolataink lehetővé teszik, hogy hallgatóink szakmai környezetben teljesítsék a szakmai gyakorlatukat, megismerkedjenek a munka világával. Számos hallgatónk jelenleg is gyakornokként folytat munkát az iparban. 

Az ipari kapcsolataink által biztosított eszközöknek is köszönhetjük, hogy továbbra is magas színvonalon készítsük fel hallgatóinkat a képzés elvégezése utáni sikeres munkavállalásra.

Az Intézet vezetőjeként hálás lehetek minden munkatársamnak az általuk végzett kiemelkedő munkáért!

A koronavírus következtében kialakult helyzetben gyorsan voltak képesek kollégáim átállni a távoktatási rendszerre és igyekeztünk minden lehetséges módon támogatni a hallgatókat a vizsgákra való felkészülésben. Kollégáim megfeszített igyekezetét a hallgatóink pozitív visszajelzések formájában hálálták meg.

 

Az Intézet hosszú és eredményes múltra tekinthet vissza, melyet az alábbiakban olvashatnak:

Az Intézet közel fél évszázados múlttal büszkélkedhet, hiszen első jogelődünk, a Műszaki Tanszék a  Felsőfokú Gépipari Technikum létrejöttével egyidőben, 1962. október 1-én alakult meg. Intézetünk jogelődje, amely 1963-ban felvette a Műszaki Alaptárgyi Tanszék nevet évekig az iskola egyetlen műszaki intézeteként működött. A tanszék első vezetője a megalakulástól 1981-ig Dr. Selmeczi Ferenc (1920-1991) főiskolai tanár, 1981-től 1997-ig pedig 3 év megszakítással Dr. Kósa Csaba főiskolai tanár volt. 

A főiskolává válás idején, 1969-ben tanszékünknek 10 fő (1 főiskolai tanár, 2 docens, 3 adjunktus, 2 tanársegéd, 1 üzemmérnök és 1 adminisztrátor), 1987-ben pedig 16 fő (2 főiskolai tanár, 4 docens, 7 adjunktus, 1 üzemmérnök és 1 adminisztrátor) főállású dolgozója volt, de munkájukat segítette a félévenként változó óraterhelésnek megfelelően 10-15 fő óraadó oktató is. Az intézet oktatási profiljába elsősorban a műszaki alapképzés tartozott.

A főiskola átszervezésének következtében a tanszék 1987-ban beolvadt a két tanszék összevonásával létrehozott Gép- és Rendszertechnikai Intézetbe (igazgató: Dr. Pomázi Lajos volt), majd 1990-ben a Gépszerkezettani Tanszék néven ismét önálló oktatási szervezeti egységgé váltunk, az intézet vezetésére pályázati úton ismét Dr. Kósa Csaba kapott megbízást. A jelenlegi szervezet, a Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet 1999 végén jött létre.

Az Intézet vezetését 1997-ben Dr. Horváth Sándor vette át. Az Intézet közreműködésével jött létre az 1992-ben megújított Gépészmérnök képzés gépszerkesztő-tervező szakiránya. Intézetünk ugyancsak nagy szerepet vállalt az 1993 szeptemberében induló Biztonságtechnikai mérnöki szak, majd a bolognai rendszerű a Had-és biztonságtechnikai mérnöki BSc és a Biztonságtechnikai mérnöki MSc szakok létesítési folyamatában, a képzési programok kidolgozásában, a képzések koordinálásában.

Az Intézet az országban egyedüliként 1999-től 8 éven keresztül folyamatosan indított akkreditált Biztonságszervező szakirányú továbbképzést. A szakirányú továbbképzés során összesen mintegy 200 hallgató szerzett a rendészet és vagyonvédelem, a polgári védelem, a munka- és tűzvédelem területén speciális képzettséget. A munkavédelem oktatása terén szerzett tapasztalatainkra támaszkodva 2010-ben Munkavédelmi szakirányú továbbképzést indítottunk.

Az Intézet kezdetben csak a műszaki alaptárgyakra korlátozódó képzési profilja lényegesen kibővült. A természettudományos alapozás egy része (fizika, kémia, egyes szakokon matematika), a gépszerkesztő szakirányos tárgyak, a biztonságtechnikai mérnökképzés szaktárgyai, a munkavédelem-ergonómia tárgycsoport oktatási feladatait Intézetünk munkatársai végezték és végzik.

A tantervekben rögzített kötelező tárgyak mellett folyamatosan hirdettünk és hirdetünk választható tárgyakat: pl. Munkaélettan, munkalélektan, Fizikai munkakörnyezet, Munkaegészségtan, Foglalkozási Ártalmak, Gépek és technológiák biztonságtechnikája, Gépjármű védelmi rendszerek, CAD technológia, Mérnöki Etika, Maschinenelemente, Technical Design, Engineering Communication, Applied Mechanics.

 

Az Óbudai Egyetem létrejöttekor, 2010. január 01-én az Intézetnek 20 oktató (közülük 9 minősített, 4 habilitált), 4 intézeti mérnök és egy adminisztratív munkatársa volt, oktató-kutató munkánkat címzetes docensként vagy óraadóként számos külső kolléga segíti.

Az Intézetben az eredményesebb munka érdekében szakcsoporti rendszert hoztunk létre. Az azonos tantárgycsoportot tanító oktatók így munkájukat jobban össze tudják hangolni a csoportvezető irányításával. A szakcsoportok nem teljesen elkülönült, zárt oktatási egységek. Feladatuk elsősorban a tantárgyak tananyagának és az oktatás módszertanának fejlesztése, az oktatómunka összefogása, továbbá a tudományos kutatás. Egy-egy oktató gyakran több szakcsoporthoz tartozó tantárgyat is oktat.

Bízom benne, hogy sikerült a kedves olvasó figyelmét felkelteni az Intézetünkkel kapcsolatban!

Dr. Kiss Gábor