Pályázati felhívás haditechnikai tanulmányok és kutatási-fejlesztési projektelképzelések írására

Pályázati felhívás

A Honvédelmi Minisztérium ArmCom Kommunikációtechnikai ZRt. pályázatot hirdet haditechnikai tanulmányok és kutatási-fejlesztési projektelképzelések írására.

Pályázat célja

Olyan haditechnikai tanulmányok készítése vagy kutatási-fejlesztési projektelképzelések kidolgozása, amelyek megalapozhatják új haditechnikai eszközök kifejlesztését, létrehozását. A pályamunka irányulhat kutatási-fejlesztési koncepció kialakítására, illetve alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás és kísérleti fejlesztés javaslat kidolgozására egyaránt.

Pályázat díjazása

A pályázatra beérkezett pályamunkák közül a szakmai bírálók javaslata alapján a pályázat kiírója az első három helyezettet pénzjutalomban részesíti az alábbiak szerint:

 • - Első díj:                      1.000.000,- Ft;
 • - Második díj:                 500.000,- Ft;
 • - Harmadik díj:               250.000,- Ft.

A fentiek mellett a jelentős újdonságértékkel bíró pályamunkák – függetlenül a többi értékelési szemponttól – innovációs különdíjban részesülnek, amelynek összege 250.000,- Ft.

(A díjazás minden esetben bruttó összegben értendő.)

Pályázók köre

Pályázni kizárólag magánszemélyként lehet, amennyiben a pályázó az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 • - felsőoktatási intézmény nappali, esti vagy levelező tagozatos hallgatója;
 • - kutatóközpont, kutatóintézet alkalmazottja;
 • - főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet alkalmazottja.

Továbbá:

 • - 32 évnél nem magasabb életkor;
 • - csoportos pályázás is lehetséges (max. 3 fő), amennyiben a csoport valamennyi tagja teljesíti a fenti elvárásokat.

 

Pályamunkával kapcsolatos szakmai követelmények

A pályamunkának részletesen be kell mutatnia:

 • - mind haditechnikai tanulmány, mind kutatási-fejlesztési projektelképzelés esetén a javasolt új kutatási terület vagy kifejlesztendő eszköz indokoltságát, különös tekintettel a jelenlegi technológia fejlettségi szintre, valamint a jellemző kutatási- fejlesztési tendenciákra;
 • - haditechnikai tanulmány esetén az új eszköz, műszaki megoldás, technológia részletes leírását, lehetőség szerint ábrákkal és rajzokkal szemléltetve;
 • - projektelképzelés esetén a projekt fő célkitűzéseit, a végrehajtandó kutatási-fejlesztési feladatokat, a javasolt végrehajtási rendet, folyamatábrákkal szemléltetve, az egyes projektlépések részletes leírásával;
 • - mind haditechnikai tanulmány, mind kutatási-fejlesztési projektelképzelés esetén zárókövetkeztetéseket, javaslatokat a további lépéseket illetően;
 • - a téma kiválasztását illetően nincs megkötöttség, a pályamunka irányulhat a haditechnikai eszközök és technológiák bármely területére, kivéve a tömegpusztító fegyverek, űrtechnológia és haditengerészeti alkalmazások. Egyedüli elvárás, hogy az elgondolás újszerű megoldásra tegyen javaslatot, és reálisan megvalósítható legyen.

 

Javasolt témakörök

A téma kiválasztását illetően nincs semmilyen megkötöttség, de a témaválasztás megkönnyítése érdekében egy átfogó témalista került összeállításra. Hangsúlyozandó, hogy az értékelés során semmilyen tekintetben nem élvez előnyt, ha a pályamunka a javasolt témakörök valamelyikében készült.

 

Orientációs témajavaslat

 

 • - kognitív rádió megoldások korszerű kommunikációs rendszerek kialakításához,
 • - olcsó COTS és IoT megoldások (Raspberry Pi, stb.) katonai alkalmazhatósági lehetőségei,
 • - MI-MO (Multiple In - Multiple Out) Mesh rádiók lehetséges hullámformáinak összehasonlító vizsgálata,
 • - nagy energiasűrűségű akkumulátorok anyagtechnológiai lehetőségei a katonák személyi felszerelésének részeként, illetve szárazföldi fegyverrendszerekben,
 • - intercom rendszer (harcjármű belső vezeték nélküli kommunikációs rendszer) megvalósíthatósági lehetőségeinek vizsgálata wifi technológia alkalmazásával, különböző típusú kommunikációs (rádió, GPS, stb.) eszköz rendszerbe illesztés,
 • - vezetővel rendelkező és vezető nélküli rendszerek, eltérő típusú autonóm rendszerek együttműködése,
 • - quantum computing és kriptográfia (kódolás, dekódolás) lehetőségek, megoldások, ide értve a kibertér védelmi lehetőségeket is,
 • - új típusú anyagok és alkalmazhatóságuk jövőbeni katonai platformok kialakításánál,
 • - grafén katonai alkalmazhatósága, szenzorok és ballisztikai védelmi megoldások terén,
 • - virtuális környezet szimuláció – 3D-s virtuális környezeti megoldások alkalmazhatósága valósidejű helyzetkép és kiképzés-technikai területen,
 • - jövő katonája – korszerű védelmi és szenzor megoldások, alkalmazhatóságot támogató rendszerek, exoskeletonok,
 • - Deep Learning & Big Data lehetőségek, szenzoradat feldolgozás és információs rendszerek védelmi technológiái területén,
 • - elosztott szenzorrendszerek / bi-multi-static szenzormegoldások,
 • - autonóm kibervédelmi megoldások fejlesztése,
 • - swarm rendszerek – Multi-robot vezérlés és robotok közti együttműködés lehetőségei, nagyszámú, egyszerű felépítésű eszközökkel,
 • - swarm rendszerek szenzorainak fúziója és megjelenítése kiterjesztett valóságban,
 • -álcázási és szignatúra menedzsment korszerű lehetőségei, adaptív álcázási megoldások kitörési irányai,
 • - UGV megoldások jármű platformjának és szenzorrendszereinek lehetőségei, fejlett környezetérzékelés és vezérlés,
 • - új típusú megoldási lehetőségek hadszíntéren is alkalmazható gyors prototípus (alkatrész) előállítási képességekhez, újabb típusú anyagszerkezetek alkalmazhatósága (különös tekintettel a 3D nyomtatásra és anyagokra),
 • - városi hadviselésnél alkalmazható szenzorok, robot megoldások személyek, csoportok érzékelésére, falon túli érzékelést biztosító szenzor megoldások lehetőségei,
 • - korszerű, kis tömegű sugárérzékelési detektorok és fejlesztési lehetőségeik légi sugár-felderítési alkalmazáshoz,
 • - olcsó Android-os alapú titkosított hang- és adatátvitel megvalósítási lehetőségei civil mobilszolgáltató hálózatán,
 • - szuperkapacitások alkalmazási lehetőségei katonák személyi felszerelésében, harctéri személyi informatikai hálózatok (PAN) energiaellátása.
 • - passzív radarberendezések zavarhatóságának és megtéveszthetőségének vizsgálata,
 • - éjszaka és nappal is működő GPS nélküli navigációs modul pilótanélküli repülőeszközökre,
 • - miniatűr, nagy hatótávolságú, multifrekvenciás digitális videóátviteli rendszer, valamint adatrádió pilótanélküli repülőeszközökre,
 • - áramlási viszonyokat optimalizáló fejlesztés, a jobb repülési paraméterek elérése érdekében, forgó- és merevszárnyas repülőeszközök esetében,
 • - hibrid vagy solar hajtás (Smart Energy) alkalmazása kis méretű repülőeszközökön.

 

Pályamunkával kapcsolatos formai követelmények

A szöveges rész (címlap, rövidítés-, tartalom- és irodalomjegyzék, nyilatkozat, felhasznált irodalom nélkül) terjedelme minimum 30, maximum 60 oldal lehet, ábrákkal és táblázatokkal együtt, az alábbiak szerint:

 • - lapméret: A/4-es formátum;
 • - sorköz: 1,15-ös;
 • - margók: normál, azaz alul, felül, bal és jobb oldalon egyaránt 2,5 cm;
 • - betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret;
 • - oldalszámozás: az élőfejben, a lap tetején, középen (a címlapon oldalszám nem szerepelhet).

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a formai és az alábbiakban következő szerkezeti követelményeknek nem megfelelő pályaműveket kizárja a bírálati eljárásból.

Pályamunka szerkezeti felépítése

Címlap:
tartalma sorrendben az oldal tetejétől következően, középre rendezve (itt 12-esnél nagyobb betűméret megengedett): a pályamunka címe; a szerző(k) neve, munkaköre és munkahelye.

Rövidítésjegyzék:
a címlapot követően, új oldalon, betűrendben.

Tartalomjegyzék:
a rövidítésjegyzéket követően, új oldalon.

Szöveges rész:
a pályamunka tartalmi része kövesse az alábbi szerkezeti tagolást, tehát külön fejezetekbe legyenek szedve az alábbi címek, sorszámozással (decimális számozással: 1., 2., 3. stb.):

 • - összefoglaló (legfeljebb 1 oldal);
 • - bevezetés;
 • - tartalmi kifejtés (tetszőleges belső tagolással, többszintű decimális listaszámozással: 1.1., 1.1.1. stb.);
 • - következtetések, javaslatok;
 • - irodalomjegyzék;
 • - nyilatkozat, melyben a szerző(k) nyilatkozik a pályamunka eredetiségéről és részletesen leírja, hogy a pályamunkában mi a saját tevékenysége;
 • - szerző(k), neve(i), aláírása(i);
 • - levelezési cím (e-mail), mobiltelefon szám.

 

Pályázat elbírálása

A beérkezett pályamunkákat – témakörüknek megfelelően – a Honvédelmi Minisztérium szakértői bírálják el. A pályázat értékelése során a legfontosabb értékelési szempontok:

 • - újszerűség, innovatívitás;
 • - megvalósíthatóság és hasznosíthatóság;
 • - kidolgozottság mértéke és színvonala.

Pályázat benyújtásának módja, ideje

A pályázatokat elektronikusan (PDF formátumban) kell benyújtani, az alábbi e-mail címen:

hmarmcomatarmcom.hu

A pályamunkához a megküldéskor egyidejűleg csatolni kell (PDF vagy JPG formátumban) (csoportos pályamunka esetén valamennyi pályázóról):

 • iskolalátogatási vagy munkáltatói igazolás másolatát a pályázati kiírásban előírt jogviszonyról;
 • személyi igazolvány másolatát (csak az arcképes oldal) az életkor igazolásához.

A pályázat megküldésének határideje:

2018. április 15. 16.00.

A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

2018. május 15.

A pályázók tudomásul veszik, hogy pályaművük díjazása esetén a felhasználási jogok a HM ArmCom Zrt.-t illetik meg.

Az értékelés eredményéről valamennyi pályázó e-mail-ben értesítést kap. A díjnyertes pályamunkák szerzői később meghatározott helyen és időpontban ünnepélyes eredményhirdetésen vesznek részt.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás, információ: hmarmcomatarmcom.hu