Felhívás a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2018/2019. évi pályázatára az Óbudai Egyetemen

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2018/2019. ÉVI PÁLYÁZATÁRA

AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Az Óbudai Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. § alapján történik az alábbiakban leírtak szerint.

 1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj általános szabályai

1.1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2018/2019. tanévben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (l) bekezdés c) pontja alapján 40000 Ft/hó.

1.2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

1.3. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel a pályázatban megjelölt képzésen, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható.

1.4. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítható azon hallgató részére is, aki az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyer, feltéve, hogy tanulmányait folytatja is aktív hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendű képzésben.

Ennek megfelelően pályázhat az a hallgató is:

 • akinek alapképzési hallgatói jogviszonya a 2017/18/2 félévben megszűnik, de a 2018/19/1 féléven – sikeres felvételt követően - mesterképzésben folytatja tanulmányait az egyetemen, aktív hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendű képzésben;
 • akinek az alapképzési hallgatói jogviszonya tervezetten a 2018/19/1 félév végén megszűnik, de a 2018/19/2 féléven – sikeres keresztféléves felvéltelt követően - mesterképzésben folytatja tanulmányait, aktív hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendű képzésben az egyetemen.

1.5. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

1.6. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

 1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj további, intézményi szabályai

2.1. A pályázatban megjelölt képzésen az 1.6. pont szerint meghatározott legalább két lezárt aktív félévvel és legalább 55 kredittel nem rendelkező hallgató pályázata mérlegelés és fellebbezés lehetősége nélkül kizárásra kerül.

Fenti feltétel alól kivételt képez azon pályázó, aki a 2017/18/2 félévben kezdte meg tanulmányait a pályázatban megjelölt mesterképzésben az egyetemen, aktív hallgatói jogviszonnyal, nappali munkarendű képzésben. Ezen pályázóknak ezen pályázati felhívás 3.) pontjában meghatározott átlageredmény előírásoknak kell megfelelnie.

2.2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban

 • kiemelkedő tanulmányi eredményű, és
 • szakmai területen kimagasló munkát végző, illetőleg
 • kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenységet végző hallgatói

részesülhetnek az egyetemen.

2.3. Az a pályázó, aki a pályázata keretében hitelesen nem igazol szakmai tevékenységet, egyetemi közéleti, sport vagy egyéb tevékenységet, pályázata kizárásra kerül mérlegelés és fellebbezés lehetősége nélkül, még abban az esetben is, ha a 2.4. szerint meghatározott tanulmányi eredményekkel rendelkezik.

2.4. Az egyetemen nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az a pályázó részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében legalább 4,00 kreditindexet (ösztöndíjindexet) ért el és tudományos diákkörben, szakmai területen, illetve Hallgatói Önkormányzatban vagy más egyetemi közéleti tevékenység keretében kimagasló munkát végez.

A fenti utolsó két aktív félév bármelyikében nem teljesített legalább 4,00 kreditindex esetén a pályázat mérlegelés és fellebbezés lehetősége nélkül kizárásra kerül.

A pályázat mérlegelés és fellebbezés lehetősége nélkül kizárásra kerül abban az esetben is, amennyiben a pályázó a 2017/2018. tanév valamelyik félévében nem rendelkezett aktív hallgatói jogviszonnyal.

Fenti alól kivételt képezhet a 4.1. pont szerinti bíráló által elfogadott olyan indokolt körülmény, melyet a hallgató hitelt érdemlően igazolt, és amely alátámasztja a hallgatói jogviszony szünetelését (pl. és elsősorban a teljes félévben/tanévben tartó egészségügyi ellátás vagy adott félévben történt szülés).

2.5. Amennyiben a pályázó a 2018/19/1 félévtől mesterképzésben folytatja tanulmányait az egyetemen, akkor a pályázata keretében a 2017/2018. tanév két lezárt aktív félévének tanulmányi eredménye kerül figyelembe vételre pályázati elbírálás során, a 2.4. pontban meghatározott feltételeket figyelembe véve.

Amennyiben a pályázó tanulmányait a 2017/18/2 félévben kezdte meg mesterképzésen, akkor a 2017/18/2 félévi aktív mesterképzési félévének, valamint a 2017/18/1 aktív alapképzési félévének tanulmányi eredménye kerül figyelembe vételre pályázati elbírálás során, a 2.4. pontban meghatározott feltételeket figyelembe véve.

3.)A pályázatok benyújtásának módja

3.1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot a kari Tanulmányi Osztályokra kell benyújtani 2018. június 28-ig (postai továbbítás esetén beérkezési dátum!).

3.2. A pályázati csomag az alábbiakat kell tartalmazza:

 • a Neptun honlapon közzétett és letölthető pályázati adatlapot kettő eredeti példányban kitöltve és aláírva;
 • a pályázat szerint előírt utolsó kettő, lezárt aktív félév tanulmányi eredményét (kreditindexét) igazoló dokumentum(ok) legalább egy eredeti és egy másolati példánya, vagy két eredeti példánya;
 • a pályázatban megjelölt szakmai, közéleti, sport vagy egyéb tevékenység(ek)hez kapcsolódó eredeti igazolás(ok) és hitelesített dokumentum másolatok legalább egy eredeti és egy másolati példánya, vagy két eredeti példánya.

3.3. Egyes dokumentumok (pl. oklevelek, nyelvvizsga bizonyítványok, elismerő oklevelek stb.) másolatainak hitelesítése – az eredeti dokumentum bemutatása mellett – a kari Tanulmányi Osztályon is kérhető, annak félfogadási rendjét figyelembe véve.

3.4. A benyújtott pályázat formai és tartalmi megfelelőségéért a hallgató felel, azt a kari Tanulmányi Osztály munkatársai a beadáskor nem vizsgálják. A formai és tartalmi megfelelőség vizsgálata a 4. pont szerint meghatározott bíráló feladat- és hatásköre.

4.)A pályázatok elbírálása

4.1. A karra beérkezett pályázatokat a kar dékánja vagy az általa megbízott kari bíráló bizottság vizsgálja meg formai és tartalmi szempontból egyaránt, valamint kizárja az érvénytelennek minősített pályázatokat, és elbírálja (pontozza) az érvényesnek minősített pályázatokat, továbbá a pontszámok alapján rangsorolja azokat 2018. július 3-ig, a KHÖK képviselőjének egyetértésével.

4.2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásának (pontozásának) intézményi szabályai:

 1. a) tanulmányi eredményért adható pontszám:

A kreditindex/ösztöndíjindex két félévi átlagából egy tizedesre kerekítve meghatározott számtani átlag 10-szerese, de legfeljebb 50 pont.

         b) nyelvvizsgáért járó pontszám:

 • B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért                                2 pont
 • középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért                          3 pont
 • B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért                              4 pont
 • felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért                           5 pont
 • C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért                               6 pont

         A pontszámításhoz több nyelvvizsga is benyújtható, azonban egy nyelvből legfeljebb egy nyelvvizsgáért adható pont, valamint az ezen kategóriában maximálisan adható pontszám nem haladhatja meg a 10 pontot, még abban az esetben sem, ha a pályázathoz benyújtott és elfogadható nyelvvizsgák összesített pontszáma 10 pontnál magasabb összesített pontszámot eredményezne.

 1. Szakmai tevékenységért:

A bíráló által meghatározott egységes pontozási rend alapján, mely pontozási rend az összes érvényes pályázat szakmai tevékenységét figyelembe véve kerül összeállításra, ahol ügyelni kell a különböző tevékenységek egymáshoz viszonyított súlyának megfelelő rangsorolására és pontozására.

Ezen kategóriában maximum 30 pont adható.

 1. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért:

A bíráló által meghatározott egységes pontozási rend alapján, mely pontozási rend az összes érvényes pályázat közéleti, sport és egyéb tevékenységét figyelembe véve kerül összeállításra, ahol ügyelni kell a különböző tevékenységek egymáshoz viszonyított súlyának megfelelő rangsorolására és pontozására.

Ezen kategóriában maximum az I. és II. kategóriában kapott pontszám legfeljebb 10 %-a adható (pl. az I+II. kategóriákban 90 összesített ponttal rendelkező hallgató esetén 9 pont), még abban az esetben is, ha a pályázat III. kategóriájához benyújtott és elfogadható tevékenységek pontozási rend szerint adható összesített pontszáma a 10%-ot meghaladó pontértéket eredményezne.

5.)A kari döntéseket tartalmazó felterjesztési javaslatot (rangsorlistát) 2018. július 3. 16 óráig ki kell függeszteni a kari Tanulmányi Osztály hirdetőtáblájára és/vagy a kar honlapján közzé kell tenni, hogy az érintett hallgatók annak eredményét megismerhessék.

6.)A döntéssel szemben 2018. július 5-ig az érintett pályázók fellebbezéssel élhetnek, mely kérelmet az egyetem rektorának címezve a kari Tanulmányi Osztályokon lehet benyújtani.

A beérkezett fellebbezési kérelmeket a kari bírálói bizottság megvizsgálja, és írásos formában véleményezi azokat.

7.)Az alábbi dokumentumokat a kari bíráló bizottságnak legkésőbb 2018. július 9-ig kell megküldeni az Oktatási Főigazgatóságra:

 • pályázati adatlapok egy – az eredeti és/vagy hitelesített dokumentumokat is tartalmazó - példányát kitöltve és hitelesítve, valamint a kapcsolódó mellékleteket (érvényes és érvénytelen pályázatokat is!);
 • az egyéni értékelő lapok egy eredeti példányát kitöltve és hitelesítve, fellebbezés esetén kari véleménnyel kiegészítve;
 • az összesítő – kari rangsor(oka)t tartalmazó - jegyzőkönyv egy eredeti példányát kitöltve és hitelesítve papír alapon;
 • az összesítő – kari rangsort tartalmazó - jegyzőkönyv szerkeszthető verzióját elektronikusan;
 • a 6.) pont alapján beérkezett fellebbezési kérelmek eredeti példányát.

8.)A fellebbezéseket és a csatolt kari véleményeket a rektor vagy az általa megbízott egyetemi bíráló bizottság vizsgálja meg, az EHÖK képviselőjének egyetértésével, és bírálja el.

9.)A kari rangsorokat alapul véve, valamint a fellebbezési kérelmek és kari vélemények elbírálásának eredményét is figyelembe véve, a rektor vagy az általa megbízott egyetemi bíráló bizottság – az EHÖK képviselőjének egyetértésével - rangsorolja az összes beérkezett érvényes pályázatot, és javaslatot tesz az egyetemi felterjesztési listára 2018. július 13-ig.

10.)Az egyetemi felterjesztési listát a Szenátus fogadja el az egyetemi bíráló bizottság döntését követő ülésén.

11.)A Szenátus által elfogadott egyetemi felterjesztési listát 2018. augusztus 1-ig az Oktatási Főigazgatóság megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény felterjesztési javaslatát figyelembe véve odaítéli a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a nyertes pályázóknak.

12.)A nyertes pályázókat az Intézmény/Kar értesíti a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséről, valamint az elismerő oklevél átvételéről 2018. szeptember 14-ig.

 

Budapest, 2018. május 29.

 

    Prof. Dr. Kovács Levente s.k.

oktatási rektorhelyettes