Pályázati felhívások

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • - Az intézet személyügyi és gazdasági feladataival kapcsolatos ügyintézés.
 • - Kapcsolattartás az intézet oktatóival.
 • - Részvétel az oktatási adminisztrációban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • - Középiskola/gimnázium, érettségi vizsga.,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • - Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • - Neptun és Poszeidon rendszerek ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • - Jó szintű kommunikációs képesség, türelem, önállóság,
 • - Jó szintű csapatmunkára való készség,
 • - Jó szintű konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Részletes szakmai önéletrajz
 • - Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
 • - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stein Vera nyújt, a 06-1-6665366, 06-30-3475168 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 - Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 - OE honlap - 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
https://www.uni-obuda.hu/


 

További részletek a csatolmányban:
2018-07-10 15:24

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

oktatási dékánhelyettes

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
"a kar oktatási stratégiájának kidolgozása, a kari oktatási tevékenység fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó
koncepciók kidolgozása és végrehajtásának szervezése, a duális képzés, a kihelyezett képzések, az idegen nyelvű
képzések és a szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos feladatok, a kari tudományos továbbképzéssel
kapcsolatos feladatok, a kari humánpolitikai tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása."

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• Orosz nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• PhD tudományos fokozat megléte.
• felsőoktatási, ipari és kutatási 5 év feletti szakmai tapasztalat.
• 1-3 év vezetői tapasztalat.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok
az eredetivel egyezőek.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása
esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony
létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
• A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal
terjedelemben).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt prof. Dr. Rajnai Zoltán nyújt, a 3616665461 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest,
Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÓE-BGK 816/2018. , valamint a beosztás megnevezését: oktatási dékánhelyettes.
és
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-06-29 20:43