Pályázati felhívások

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem és a Kar stratégiájával összhangban az intézet oktatási, kutatás-fejlesztési, valamint vállalati- kapcsolati feladatainak irányítása, koordinálása, az infrastruktúra és a humán erőforrás biztosítása, irányítása, a minőségirányítási rendszer intézeti szintű működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•             Egyetem,

•             PhD tudományos fokozat megléte.

•             Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

•             Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

•             A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

•             Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•             Részletes szakmai önéletrajz.

•             Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

•             A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

•             Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

•             A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

•             A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal terjedelemben).

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt prof. Dr. Rajnai Zoltán nyújt, a 3616665401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•             Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓE-BGK 815/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.

és

•             Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•             OE honlap - 2018. április 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Réger Mihály rektor nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓE-BGK 815/2018., valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-04-15 22:06

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2018.07.01.-2023.06.30.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben a dékán feladata az Egyetem, valamint a Kar képviselete, a karon folyó képzési és tudományos kutatási, igazgatási és keretgazdálkodási tevékenység irányítása, összehangolása, ellenőrzése. A Kar rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok és egyetemi szabályzatok szerinti – rendelkezés, munkáltatói jogkör gyakorolása a külön rektori-kancellári közös utasításban meghatározottak szerint. A Kar fejlesztési tervének összeállítása, a jóváhagyott terv végrehajtásának megszervezése. A Kar nemzetközi kapcsolatainak irányítása, kapcsolattartás szakmai-érdekképviseleti és egyéb külső szervezetekkel, kapcsolattartás a kari érdekképviseleti szervezetekkel. Kiadmányozási jogkör gyakorlása. A Kari Tanács elnöki teendőinek ellátása, a tanácsülések összehívása, a tanács döntéseinek előkészítése és a határozatok végrehajtásának biztosítása. Kapcsolattartás a kari Hallgatói Önkormányzattal, a hallgatói jogviszonyból eredő jogok és kötelességekre vonatkozó előírások érvényesítésének biztosítása. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés hatékony működtetése, eljárás mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, szabályzat vagy a Kari Tanács hatáskörébe utal. Meghatározott feladatokra kari felelősök megbízása, beszámoltatása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem,

- Egyetemi tanári kinevezés.

- Egy világnyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvismeret.

- Felsőoktatásban eltöltött legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat.

- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

- Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

- A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

- Felsőoktatásban szerzett - legalább 7 éves szakmai és oktatási tapasztalat.

- A pályázó rendelkezzen áttekintéssel a kar és az egyetem működésének egészéről.

- A pályázó rendelkezzen oktatási, tudományos és szakmai koncepciók kialakítására és megvalósítására vonatkozó készséggel és gyakorlattal. Képes legyen bizottságok működtetésére, testületek munkájának koordinálására.

- Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- A pályázó - ismeri az Egyetem stratégiai céljait, azokkal azonosul és a célok megvalósítására rendelkezik stratégiai gondolkodással, megvalósítást célzó módszerekkel;

- A pályázó rendelkezik a Kar oktatási profiljának megfelelő oktatási, tudományos és szakmai koncepciók kialakítására és megvalósítására vonatkozó készséggel és gyakorlattal;

- A pályázó rendelkezik tapasztalatokkal hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetéséről, igazolhatóan rendelkezik nemzetközi ismertséggel, elismertséggel;

- A pályázó képes ipari kapcsolatrendszerén keresztül projektek generálására, azok szakmai és/vagy konzorciumi vezetésére.

- A pályázó rendelkezik oktatási, illetve kutatásszervezési, pályázatkészítési, projektirányítási gyakorlattal.

- Egy világnyelvből felsőfokú C típusú általános, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

- Második világnyelv társalgási szintű ismerete.

- A pályázó aktívan részt vesz hazai és nemzetközi szakmai, oktatási, tudományos és felsőoktatási egyesületek, szervezetek munkájában, képes együttműködni a hallgatói képviseletekkel.

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű problémamegoldó képesség, szakmai hozzáértés.,

- Jó szintű együttműködés az Egyetem más szervezeti egységeivel, a Kar dolgozóival és a hallgatókkal.,

- Jó szintű kommunikációs készség írásban és szóban.,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

- A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.

- A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos tervek, különös tekintettel az alábbi területekre: képzési portfólió, beiskolázási tevékenység, lemorzsolódás kezelése, szükséges oktatói és nem oktatói létszám, a kar vezetése, gazdaságos működtetésének kérdései, bevételszerző képesség, hallgatói tehetséggondozás, K+F+I tevékenység, vállalati kapcsolatok és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a kar képviselete hazai és nemzetközi szakmai és tudományos fórumokon, testületekben.

- Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 950/2018 , valamint a beosztás megnevezését: dékán .

és

- Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- OE honlap - 2018. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Réger Mihály rektor nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: OE-BGK 950/2018, valamint a beosztás megnevezését: dékán.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-04-04 11:01