Pályázati felhívások

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elektrotechnika, Műszaki kommunikáció, Biztonságtechnika labor, Géprajz, gépelemek tárgyak oktatási feladataiba való bekapcsolódás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, villamosmérnök,

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Megkezdett doktori iskolai képzés. (Műszaki tudományok)

•         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

•         Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

•         A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, biztonságtechnikai végzettség.,

•         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         Villamosmérnöki területen szerzett ipari gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         VillCAD rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

•         A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

•         Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

•         Doktori Iskola hallgatói jogviszony igazolása. (folyamatban levő képzés esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt prof. Dr. Rajnai Zoltán nyújt, a 3616665401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 3769/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

és

•         Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Csollány Csilla, Budapest, 1037 Budapest, Vörösvári út 105 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         OE honlap - 2017. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Réger Mihály rektor nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 3769/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2017-11-27 18:55