Pályázati felhívások

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Anyag- és Gyártástechnológiai Intézet

egyetemi docens
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-10-10 22:27

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Anyag- és Gyártástudományi Intézet

egyetemi docens
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-10-10 22:23

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyag- és Gyártástechnológiai Intézet

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-06-24 10:39

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara
belső pályázatot hirdet
tanszékvezető beosztás ellátására

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának hatályos Ügyrendje alapján a belső pályázat kiírására kerül sor a tanszékek vezetőinek megválasztására.

A szabályzat kimondja:

24. § (1) A tanszékvezető a tanszék felelős vezetője, akit pályázat útján, a Kari Tanács véleményének figyelembe vételével a dékán bíz meg három év időtartamra. Megbízása két alkalommal újraválasztással meghosszabbítható. A tanszékvezető e szabályzatban meghatározott feladatait keresetkiegészítés fizetésére vonatkozó megállapodás alapján látja el.

(2)

A tanszékvezető feladat- és hatáskörei:

a) intézetigazgató irányításával vezeti az intézeti tanszéket, feladati kapcsán utasítási és rendelkezési joga van a tanszék minden munkatársa részére,

b) kiemelt feladata a tanszék képviselete, a tanszéki ülések, értekezletek megtartása és vezetése, a tanszék munkatársainak rendszeres és folyamatos tájékoztatása, munkájuk irányítása és ellenőrzése,

c) elbírálja a tanszék munkatársainak adminisztratív és szakmai kéréseit (óramódosítás, kérelmek továbbítása véleményének megfogalmazásával, stb.),

d) felügyeli a tanszéki munkatársak oktató-kutatói munkájának minőségét, koordinálja és elkészíti az oktatói értékeléseket, minősítéseket,

e) gondoskodik a tanszékhez tartozó tantárgyak oktatásáról, konzultálva a tanszék tagjaival,

f) biztonságos munkakörülmények megteremtésének személyi és tárgyi feltételeiről való gondoskodás,

g) a tűz- és vagyonvédelmi előírások betartásáról való gondoskodás,

h) felelős a tanszék kezelésében lévő laborok, műhelyek rendjének betartatásáért

i) a dékán és az intézetigazgató által ráruházott egyéb feladatok teljesítése, egyéb, a tanszék kompetenciájába tartozó feladatok ellátása,

j) a tanszékvezető felelős az egyszemélyi vezetőként hozott döntéseiért, a jogszabályok, az egyetemi és a kari szabályok betartásáért és betartatásáért,

k) felelősen összehangolja a tanszék külső óraadóival kötendő szerződéseket, gondoskodik az elszámolások időben történő leadásáról,

l) megszervezi, irányítja és követi a tanszéki minőségbiztosítással kapcsolatos felméréseket, majd az eredményeket az oktatók tudomására hozza.

 

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:

önéletrajz, végzettség, nyelvvizsga-bizonyítvány + a tanszékkel kapcsolatos vezetői elképzelés megfogalmazása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 20.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a dékáni hivatalvezető címére (barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu)

Az elbírálás határideje: 2017. június 27.

A Kari Tanács szavazása: 2017. június 28.


 

További részletek a csatolmányban:
2017-06-07 08:13

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN
A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.


Az Óbudai Egyetemen a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. §-ának megfelelően történik a következőkben leírtak szerint:
1.) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj általános szabályai:
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2017/2018. tanévben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (l) bekezdés c) pontja alapján 40000 Ft/hó.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj azonban tovább folyósítható azon hallgató részére, aki az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert, feltéve, hogy tanulmányait folytatja.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
2.) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
A pályázat további feltételei:
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a felsőoktatási intézmények
• kiemelkedő tanulmányi eredményű (I), és
• szakmai területen kimagasló munkát végző (II), illetőleg
• kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenységet végző hallgatói részesülhetnek.
3.) Az oktatásért felelős miniszter általános felhívásában megfogalmazott feltételeken túl, az egyetemen nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb kreditindexet (ösztöndíj index) ért el és tudományos diákkörben, szakmai területen, illetve Hallgatói Önkormányzatban vagy más egyetemi közéleti tevékenység keretében kimagasló munkát végez.
4.) A hallgatóknak a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatukat a „NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ – PÁLYÁZATI LAP” * 2 példányban történő kitöltésével, a szükséges mellékletekkel ellátva a kari Tanulmányi Osztályokra kell benyújtani 2017. június 26-ig.
* A pályázati lap letölthető a neptun.uni-obuda.hu lapról, vagy beszerezhető a Tanulmányi Osztályokról.
5.) A pályázatokat a karok dékánjai vagy az általuk megbízott Bizottság bírálja el, illetve rangsorolja 2017. július 3-ig, a KHÖK-el egyetértésben.
A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásának (pontértékelésének) szabályai
I. a) Tanulmányi eredmény (kreditindex) tizedesre kerekített átlagának 10-szerese, legfeljebb 50 pont.
b) nyelvvizsgáért legfeljebb 10 pont
• B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért 2 pont
• középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 3 pont
• B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért 4 pont
• felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 5 pont
• C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért 6 pont
A fenti pontok nyelvenként értendőek.
II. Szakmai tevékenységért maximum 30 pont adható.
Ügyelni kell arra, hogy a különböző tevékenységek súlyuknak megfelelően kerüljenek pontozásra. (pl. OTDK I. helyezés 30 pont, demonstrátori tevékenység max. 10 pont)
III. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért maximum a saját összpontszám 10 %-a adható (100 összpontos hallgató esetén 10 pont).
6.) A döntést (a rangsort) 2017. július 7-ig ki kell függeszteni a Tanulmányi Osztályok hirdetőtáblájára vagy a kar honlapjára, hogy az érintett hallgatók azt megismerhessék.
7.) A döntéssel kapcsolatban 2017. július 14-ig az érintettek fellebbezéssel élhetnek, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályokon adnak le.
8.) Az egyetemre beérkezett valamennyi pályázat egy példányát, a személyre szóló indoklással ellátott kari döntést papír alapon és elektronikusan, továbbá a beérkezett fellebbezéseket 2017. július 19-ig az oktatási főigazgatónak kell megküldeni.
9.) A fellebbezéseket a rektor bírálja el az EHÖK képviselőjének egyetértésével, majd valamennyi pályázati anyagot a Bíráló Bizottságok döntéseivel együtt 2017. augusztus 1-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény javaslata alapján odaítéli az ösztöndíjat.
Budapest, 2017. április 25.
Kártyás Gyula
oktatási főigazgató

2017-04-27 05:17

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet

intézetigazgató
beosztás ellátására.

További részletek a csatolmányban:
2017-04-06 07:18

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Anyag- és Gyártástudományi Intézet, Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék

tanársegéd
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-03-27 14:41

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanársegéd
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-03-27 14:39

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépész és Biztonságtudományi Intézet

tanársegéd
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-03-17 23:47

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-03-06 23:38

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-03-06 23:31

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2017-03-06 23:28

Kedves Hallgatók!
Karunk szervezeti egységei várják a demonstrátori jelentkezéseket!

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 03. 12 óra.

További részletek:
http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf

További részletek a csatolmányban:
2017-01-08 11:08

Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépész és Biztonságtudományi Intézet

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolmányban:
2016-09-06 23:54