Hírek

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázat

2017-04-26 13:50

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Az Óbudai Egyetemen a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. §-ának megfelelően történik a következőkben leírtak szerint:

1.) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj általános szabályai:

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat - az Egyetem által javasolt rangsor alapján - az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2017/2018. tanévben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (l) bekezdés c) pontja alapján 40000 Ft/hó.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj azonban tovább folyósítható azon hallgató részére, aki az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert, feltéve, hogy tanulmányait folytatja.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

2.)  Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények a 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény alapján államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat további feltételei:

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a felsőoktatási intézmények

• kiemelkedő tanulmányi eredményű (I), és
• szakmai területen kimagasló munkát végző (II), illetőleg
• kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenységet végző hallgatói részesülhetnek.

3.) Az oktatásért felelős miniszter általános felhívásában megfogalmazott feltételeken túl, az egyetemen nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb kreditindexet (ösztöndíj index) ért el és tudományos diákkörben, szakmai területen, illetve Hallgatói Önkormányzatban vagy más egyetemi közéleti tevékenység keretében kimagasló munkát végez.

4.) A hallgatóknak a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatukat a „NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ - PÁLYÁZATI LAP” * 2 példányban történő kitöltésével, a szükséges mellékletekkel ellátva a kari Tanulmányi Osztályokra kell benyújtani 2017. június 26-ig.
* A pályázati lap letölthető a neptun.uni-obuda.hu lapról, vagy beszerezhető a Tanulmányi Osztályokról.
nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-lap-2017.xlsx

5.) A pályázatokat a karok dékánjai vagy az általuk megbízott Bizottság bírálja el, illetve rangsorolja 2017. július 3-ig, a KHÖK-el egyetértésben.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásának (pontértékelésének) szabálya

I. a) Tanulmányi eredmény (kreditindex) tizedesre kerekített átlagának 10- szerese, legfeljebb 50 pont.

b) nyelvvizsgáért legfeljebb     10 pont

• B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért                        2 pont
• középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért                  3 pont
• B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért                      4 pont
• felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért                    5 pont
• C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért                       6 pont
A fenti pontok nyelvenként értendőek.

II.  Szakmai tevékenységért maximum 30 pont adható.

Ügyelni kell arra, hogy a különböző tevékenységek súlyuknak megfelelően kerüljenek pontozásra. (pl. OTDK I. helyezés 30 pont, demonstrátori tevékenység max. 10 pont)

III. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért maximum a saját összpontszám 10 %-a adható (100 összpontos hallgató esetén 10 pont).

6.) A döntést (a rangsort) 2017. július 7-ig ki kell függeszteni a Tanulmányi Osztályok hirdetőtáblájára vagy a kar honlapjára, hogy az érintett hallgatók azt megismerhessék.

7.) A döntéssel kapcsolatban 2017. július 14-ig az érintettek fellebbezéssel élhetnek, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályokon adnak le.

8.) Az egyetemre beérkezett valamennyi pályázat egy példányát, a személyre szóló indoklással ellátott kari döntést papír alapon és elektronikusan, továbbá a beérkezett fellebbezéseket 2017. július 19-ig az oktatási főigazgatónak kell megküldeni.

9.) A fellebbezéseket a rektor bírálja el az EHÖK képviselőjének egyetértésével, majd valamennyi pályázati anyagot a Bíráló Bizottságok döntéseivel együtt 2017. augusztus 1-ig megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény javaslata alapján odaítéli az ösztöndíjat.

Budapest, 2017. április 25.                                                         Kártyás Gyula
                                                                                                      oktatási főigazgató


A 2016/2017. tanév 2. félév vizsgarendje

2017-04-12 09:06

A  2016/2017. tanév 2. félév vizsgarendje
Vizsgaidőszak:          2017. május 22. (hétfő) -  2017. június 26. (hétfő)

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül lehet 2017. május 15. 13:00- órától.

A vizsgán csak olyan hallgató vehet részt, aki a jelentkezési listán szerepel.  A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. Vizsgáról lejelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Aláírás és évközi jegy pótlása nappali tagozatos hallgatóknak legkésőbb 2017. június 02. (péntek), levelező-esti tagozatos hallgatóknak legkésőbb 2017. június 03. (szombat).

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2017. június 06-án automatikusan elfogadottra állítja.

A hallgatók előzetesen vehetnek fel  tárgyakat és jelentkezhetnek kurzusokra  a  hallgatói  információs  rendszerben:   

Nappali tagozat:   2017. június 15. 13:00 órától– június 30-ig.
Levelező tagozat: 2017. június 22. 13:00 órától – június 30-ig.

Figyelem: Az előzetes tárgyfelvételi időszakban még vizsgaidőszak is van. Az előzetes tárgyfelvétel és a vizsgaidőszak párhuzamos lebonyolítása érdekében 2017. június 12. és 16. valamint 2017. június 19. és 23. között 8:00-tól 13:00-ig egyik karon sem lehet tárgyakat felvenni, ugyanakkor vizsgára történő jelentkezés bonyolítható. Tehát az előzetes tantárgyfelvételi időszakban 2017. június 12-16. és 2017. június 19-23. között 13:00 és másnap reggel 8:00 között lehet tárgyakat felvenni.

A hallgatók a regisztrációs hét első napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz   2017. szeptember 04.  (hétfő)  8:00 órától  2017. szeptember 07. (csütörtök)  24:00 óráig.

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatóknak ellenőrizni kell a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeiket.

Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Regisztrációs hét:     2017. szeptember 04 - szeptember 08.

Tanulmányi Bizottsághoz és a Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.:passzív félév,  áthallgatás stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2017. szeptember 04. Átjelentkezés más felsőoktatási intézményből, tagozatváltás, és szakváltási kérelmek beadási határideje: 2017. augusztus 19. A Kari Kreditátviteli Bizottsághoz a kérelmek beadási határideje: 2017. augusztus 19.

A 2017/2018 tanév I. félévének első oktatási napja: 2017. szeptember 11. (hétfő)

Budapest, 2017. április 12.                                         Moharos István s.k.
                                                                                            oktatási igazgató


Jegyzetváslárlás, jegyzetbolt - szombati nyitva tartás a regisztrációs héten

2017-01-30 12:19

Levelezős hallgatóknak a regisztrációs héten szombaton nyitva lesz a jegyzetbolt,

2017.02.11-én 8.00-15.00 óráig.

A jegyzetbolt elérhetősége és nyitva tartása:

http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu/

http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu/?page_id=18


Tantárgyfelvétel a 2016/17/2 félévre a Bánki karon

2016-12-09 14:39

Tantárgyfelvétel a Bánki karon nappalisoknak 2017.01.11 és 2017.02.02 között, levelező és esti hallgatóknak 2017.01.18 és 2017.02.02 között.

Segítség a tárgyfelvételhez:

http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/targyfelvetel-2016-17-2.pdf

 


Szakirányválasztás a 2016/17/2 félévre gépészmérnöki szakon - Tájékoztató

2016-12-09 14:32

Szakirányválasztás 2016.12.19 és 2017.01.09 között!

Tájékoztató és TEENDŐK A NEPTUNBAN:  http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly-hir/csatolmany/szv-2016-17-1.pdf

(2016. december 14-én 9.50 órakor Moharos István oktatási igazgató úr tájékoztatót tart a P10 teremben - Népszínház u.)

 


Würth Ösztöndíj pályázat

2016-10-03 15:15

Megjelent a WÜRTH Ösztöndíj pályázat
Pályázati határidő: 2016. október 14.

Pályázati kiírás:  Würth Ösztöndíj pályázat - 2016


Jegyzetváslárlás, jegyzetbolt a 2016/17/1 félévben

2016-09-15 13:26

ÓBUDAI EGYETEM
Tájékoztató a jegyzetvásárlásról
2016/2017. tanév őszi félévére

A hallgatók az egyetemen használatos tankönyveket, jegyzeteket és az oktatási segédleteket szerezhetik be a boltokban.

Jegyzetbolt helye:
Bp. VIII. Tavaszmező u. 17. alagsor (Tel.: 666-5055) (Józsefváros.)

Jegyzetbolt nyitvatartási ideje:
2016. szept. 05-től
Regisztrációs és szorgalmi időszakban:

Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00-ig.
Szombat: 8.00 – 15.00-ig.

Vizsgaidőszakban:
Hétfő – csütörtök: 9.00 – 16.00-ig.
Péntek: 9.00 – 15.00-ig.

A jegyzetboltban kedvezményes árban /100,- Ft-tól/ kaphatók könyvek, jegyzetek, útmutatók!!
Lehetőség nyílt online megrendelésre is! További információ a jegyzetbolt weboldalán található:

http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adott tantárgy előadójával egyeztessék, hogy milyen könyvet, jegyzetet, oktatási segédletet vásároljanak meg!
Budapest, 2016. szeptember
                                                                                                OE Jegyzetbolt


Regisztrációs hét programja

2016-07-26 09:22

Köztársasági ösztöndíj 2016/17/1 tanév - intézményi rangsor felterjesztése

2016-06-28 13:05

A döntéssel kapcsolatban 2016. július 08-ig az érintettek jogorvoslati kifogást terjeszthetnek elő, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályon adhatnak le.


Összefoglaló a záróvizsga letételének időbeli korlátozására vonatkozó szabályokról

2016-05-26 00:09

Oldalak