Felhívás a Magyar Biztonsági Fórum Egyesület 2018/2019. évi pályázatára a Bánki Karon

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND

A MAGYAR BIZTONSÁGI FÓRUM EGYESÜLET 2018/2019. ÉVI PÁLYÁZATÁRA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KARÁN

 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, a MAGYAR BIZTONSÁGI FÓRUM EGYESÜLET (továbbiakban: MBF) ösztöndíj pályázatának elbírálási rendjét és feltételeit az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. § alapján az alábbi leírás tartalmazza:

1.) MBF ösztöndíj általános szabályai

1.1. MBF ösztöndíjat – a Kar és az MBF által javasolt rangsor alapján – az MBF vezetője személyre szólóan adományozza. Az MBF ösztöndíj havi összege a 2018/2019. tanévben 35000-Ft/hó.

1.2. Az MBF ösztöndíjat az Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért (továbbiakban REMOK) folyósítja a nyertes pályázó részére, az MBF megbízásából.

1.3. Az MBF ösztöndíj nyertese az elnyert ösztöndíjon felül elismerő oklevélben is részesül, melyet a REMOK állít ki az MBF megbízásából. A nyertes pályázónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a díjjal kapcsolatosan arcképét az MBF, illetve a REMOK a honlapján elhelyezze, neve és tanintézménye – a kar és tanszék – megjelölésével együtt.

1.4. Az MBF ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Az adott tanévre elnyert MBF ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

1.5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel a pályázatban megjelölt képzésen, számára az MBF ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható.

1.6. Az MBF ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

1.7. Az MBF ösztöndíjra pályázhatnak a had- és biztonságtechnikai mérnöki és a biztonságtechnikai mérnöki államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses, önköltséges, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

2.) Az MBF ösztöndíj további, intézményi szabályai

2.1. A pályázatban megjelölt képzésen az 1.5. pont szerint meghatározott legalább két lezárt aktív félévvel és legalább 55 kredittel nem rendelkező hallgató pályázata mérlegelés és fellebbezés lehetősége nélkül kizárásra kerül.

2.2. Az MBF ösztöndíjban

• kiemelkedő tanulmányi eredményű, és

• szakmai területen kimagasló munkát végző, illetőleg

• kiemelkedő közéleti, sport és egyéb tevékenységet végző hallgatói részesülhetnek a karon.

2.3. Az a pályázó, aki a pályázata keretében hitelesen nem igazol szakmai tevékenységet, egyetemi közéleti, sport vagy egyéb tevékenységet, pályázata kizárásra kerül mérlegelés és fellebbezés lehetősége nélkül, még abban az esetben is, ha a 2.4. szerint meghatározott tanulmányi eredményekkel rendelkezik.

2.4. A karon MBF ösztöndíjban az a pályázó részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében legalább 4,00 kreditindexet (ösztöndíjindexet) ért el és tudományos diákkörben, szakmai területen, illetve Hallgatói Önkormányzatban vagy más egyetemi közéleti tevékenység keretében kimagasló munkát végez.

A fenti utolsó két aktív félév bármelyikében nem teljesített legalább 4,00 kreditindex esetén a pályázat mérlegelés és fellebbezés lehetősége nélkül kizárásra kerül.

Fenti alól kivételt képezhet a 4.1. pont szerinti bíráló által elfogadott olyan indokolt körülmény, melyet a hallgató hitelt érdemlően igazolt, és amely alátámasztja a hallgatói jogviszony szünetelését (pl. és elsősorban a teljes félévben/tanévben tartó egészségügyi ellátás vagy adott félévben történt szülés).

3.) A pályázatok benyújtásának módja

3.1. Az MBF ösztöndíj pályázatot az MBF partnerének, a  a MaBiFo Tanácsadó Kft -nek (postacíme : 1033 Bp. Szentendrei út 89-93.) kell benyújtani 2018. október 31-ig (postai továbbítás esetén beérkezési dátum!).

3.2. A pályázati csomag – melyet lezárt borítékban kell a pályázónak megküldenie - az alábbiakat kell tartalmazza:

- az MBF honlapján - http://www.mbf.hu/ - közzétett és letölthető pályázati adatlapot kettő eredeti példányban kitöltve és aláírva;

- a pályázat szerint előírt utolsó kettő, lezárt aktív félév tanulmányi eredményét (kreditindexét) igazoló dokumentum(ok) legalább egy eredeti és egy másolati példánya, vagy két eredeti példánya;

- a pályázatban megjelölt szakmai, közéleti, sport vagy egyéb tevékenység(ek)hez kapcsolódó eredeti igazolás(ok) és hitelesített dokumentum másolatok legalább egy eredeti és egy másolati példánya, vagy két eredeti példánya.

3.3. Egyes dokumentumok (pl. oklevelek, nyelvvizsga bizonyítványok, elismerő oklevelek stb.) másolatainak hitelesítése – az eredeti dokumentum bemutatása mellett – a kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetében is kérhető, annak félfogadási rendjét figyelembe véve.

3.4. Adatkezelési hozzájárulás a pályázattal érintett személyes adatokkal kapcsolatban a bíráló bizottság, illetve nyertes pályázat esetén, hozzájárulás ahhoz, hogy a fényképe és neve az MBF és a REMOK honlapján megjelenhessen.

3.5. A benyújtott pályázat formai és tartalmi megfelelőségéért a hallgató felel, azt az MBF munkatársai a beadáskor nem vizsgálják. A formai és tartalmi megfelelőség vizsgálata a 4. pont szerint meghatározott bíráló feladat- és hatásköre.

4.) A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelést az MBF, az elnyert ösztöndíj kifizetésével kapcsolatos adatkezelést a REMOK végzi.

4.1. A beérkezett pályázatokat az MBF bíráló bizottság vizsgálja meg formai és tartalmi szempontból egyaránt, valamint kizárja az érvénytelennek minősített pályázatokat, és elbírálja (pontozza) az érvényesnek minősített pályázatokat, továbbá a pontszámok alapján rangsorolja azokat 2018. november 3-ig, a KHÖK (biztonságtechnikai) képviselőjének egyetértésével.

4.2. Az MBF ösztöndíj elbírálásának (pontozásának) szabályai:

I. a) tanulmányi eredményért adható pontszám:

A kreditindex/ösztöndíjindex két félévi átlagából egy tizedesre kerekítve meghatározott számtani átlag 10-szerese, de legfeljebb 50 pont.

b) nyelvvizsgáért járó pontszám:

• B1 (alapfokú C) típusú nyelvvizsgáért 2 pont

• középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 3 pont

• B2 (középfokú C) típusú nyelvvizsgáért 4 pont

• felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 5 pont

• C1 (felsőfokú C) típusú nyelvvizsgáért 6 pont

A pontszámításhoz több nyelvvizsga is benyújtható, azonban egy nyelvből legfeljebb egy nyelvvizsgáért adható pont, valamint az ezen kategóriában maximálisan adható pontszám nem haladhatja meg a 10 pontot, még abban az esetben sem, ha a pályázathoz benyújtott és elfogadható nyelvvizsgák összesített pontszáma 10 pontnál magasabb összesített pontszámot eredményezne.

II. Szakmai tevékenységért:

A bíráló által meghatározott egységes pontozási rend alapján, mely pontozási rend az összes érvényes pályázat szakmai tevékenységét figyelembe véve kerül összeállításra, ahol ügyelni kell a különböző tevékenységek egymáshoz viszonyított súlyának megfelelő rangsorolására és pontozására.

Ezen kategóriában maximum 30 pont adható.

III. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért:

A bíráló által meghatározott egységes pontozási rend alapján, mely pontozási rend az összes érvényes pályázat közéleti, sport és egyéb tevékenységét figyelembe véve kerül összeállításra, ahol ügyelni kell a különböző tevékenységek egymáshoz viszonyított súlyának megfelelő rangsorolására és pontozására.

Ezen kategóriában maximum az I. és II. kategóriában kapott pontszám legfeljebb 10 %-a adható (pl. az I+II. kategóriákban 90 összesített ponttal rendelkező hallgató esetén 9 pont), még abban az esetben is, ha a pályázat III. kategóriájához benyújtott és elfogadható tevékenységek pontozási rend szerint adható összesített pontszáma a 10%-ot meghaladó pontértéket eredményezne.

5.) Az MBF döntéseket tartalmazó javaslatot (rangsorlistát) 2018. november 07. 16 óráig ki kell függeszteni a kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet hirdetőtáblájára és a REMOK honlapján közzé kell tenni, hogy az érintett hallgatók annak eredményét megismerhessék. Ezzel egyidejűleg minden pályázót e-mailben értesít az MBF elnöke.

6.) A döntéssel szemben 2018. november 5-ig az érintett pályázók fellebbezéssel élhetnek, mely kérelmet az MBF elnökének címezve az MBF-nél lehet benyújtani.

A beérkezett fellebbezési kérelmeket az MBF bírálói bizottság megvizsgálja, és írásos formában véleményezi azokat.

7.) A rangsort alapul véve, valamint a fellebbezési kérelmek eredményét is figyelembe véve, az MBF bírálói bizottság – a KHÖK (biztonságtechnikai) képviselőjének egyetértésével - rangsorolja az összes beérkezett érvényes pályázatot, és kiválasztja az ösztöndíjas(oka)t.

Az MBF elnöke az MBF bírálói bizottság javaslatát figyelembe véve odaítéli az MBF ösztöndíjat a nyertes pályázó(k)nak.

8.) Az MBF elnöke a pályázatot elbíráló bizottság végleges döntéséről hivatalos tájékoztatót küld a REMOK Alapítvány elnökének, és az MBF partnere, a MaBiFo Tanácsadó Kft. által a REMOK elkülönített számlájára utalt, az ösztöndíjra adományozott összeg terhére megbízást ad a REMOK részére az ösztöndíj rendszeres kifizetésére a pályázattal érintett időszakra.

9.) A nyertes pályázó(ka)t a REMOK értesíti az MBF ösztöndíj elnyeréséről, valamint az elismerő oklevél átvételéről 2018. november 9-ig.

10.) A REMOK az elnyert ösztöndíjat minden hónap 10. napján elutalja a nyertes pályázó által megadott számlaszámra, ha 10.-e szünnapra vagy ünnepnapra esik az azt megelőző dátummal teljesíti. A 2018. november hónapra esedékes ösztöndíjat utólagosan, december hónapban kell kifizetni.

 

Budapest, 2018. október 16.

Papp Róbert s.k.

elnök