Pályázati felhívások

(2020.09.04.)

Óbudai Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Anyag- és Gyártástudományi Intézet

egyetemi adjunktus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mérnöki anyagok, Anyagtechnológia, Anyagtechnológia alapjai tantárgyak előadásainak, gyakorlatainak megtartása, tananyag aktualizálása. Material Science kritérium tantárgy angol nyelvű előadásainak tartása. Engineering Materials tantárgy gyakorlatainak tartása, Anyagok és technológiák tantárgy gyakorlatainak tartása. Szakdolgozatok, TDK- k konzultálása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• PhD, Műszaki tudományok - Anyagtudományok és technológiák,
• Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, Nemzetközi hegesztő mérnök (EWE/IWE),
• Az Óbudai Egyetem BGK állományához tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. október 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Doberdó út 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK-1367/2020, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.
• Elektronikus úton Fülöp Alexandra részére a fulop.alexandraatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2020. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell
benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK,1366,2020, valamint a munkakör
megnevezését: egyetemi adjunktus. 
A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre egy dokumentumba szerkesztve (doc vagy pdf formátumban). A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-obuda.hu honlapon
szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2020-09-04 12:05