Pályázati felhívások

(frissítve: 2019.07.15.)

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

mesteroktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
CAD technika, CAD II., Szerkezetanalízis és Tervezéselmélet I-III. Géprajz gépelemk I-III. tárgyak oktatásába való
bekapcsolódás, valamint a Gépszerkesztő-tervező specializációs gépészmérnök hallgatók projektmunkáinak és
szakdolgozat munkáinak irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, gépészmérnök végzettség,
• legalább tízéves gépészmérnök/gépészeti tervező szakmai-gyakorlati munkatapasztalat
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Oktatási tapasztalat
• Oktatásszervezési tapasztalat
• Publikációs tevékenység
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés
a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az
idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok
az eredetivel egyezőek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Vörösvári út 105. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: BGK 1253/2019 , valamint a munkakör megnevezését: mesteroktató.
és
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének
megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai
úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen
egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázat előlapját kérjük
Prof. Dr. Kovács Levente rektor nevére címezni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-07-17 11:26

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Óbudai Egyetem BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet Villamos laborjában való technikai feladatok
ellátása és az intézet által oktatott tárgyak méréseinek megtartása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Egyetem: Gépész vagy villamosmérnöki végzettség,
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• jártasság a villamos, illetve villamos gépekkel kapcsolatos mérések területén
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• "villamos mérések ismerete (villamos gépek karakterisztika mérései), áram és feszültségmérők
használata, oszcilloszkóp ismerete, digitális alapkapuk és alapvető digitális rendszerek ismerete"

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű kommunikációs képesség, türelem, önállóság, Csapatmunkára való készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE-BGK, 183, 2019
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-07-17 11:24

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

mestertanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A vezető, vagy tantárgyfelelős oktató irányítása alatt a gépészmérnöki szak járműtechnika szakirányán oktatott
tantárgyak laborgyakorlatainak és előadásainak előkészítése, folyamatos fejlesztése és az ÓE szervezeti és
működési szabályzata szerinti tanóra megtatása. -Részvétel az intézethez tartozó járműtechnikai tanszék oktatási
kutatási munkájában - Részvétel a járművekhez kapcsolódó tantárgyak valamelyikének (pl. Szerviztechnika,
Gépjárműdiagnosztika, Üzemanyagellátás, Pneumatika-hidraulika, Gépjárműhidraulika, B47Belsőégésű motorok,
Gépjárművek felépítése, Gépjárművek erőátviteli berendezései stb.) oktatásában, tananyag fejlesztésében -
Szakdolgozatok, projekt munkák konzultálása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, Gépészmérnök, közlekedésmérnök végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• szakképzettségének megfelelő munkaterületen és/vagy felsőoktatási intézményben legalább hét
éves eredményes szakmai, illetve felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik.
• gépészethez, járművekhez, pneumatikához, hidraulikához, belsőégésű motorokhoz kapcsolódó
szakmai tapasztalat.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Pneumatika, hidraulika, irányítástechnika, diagnosztika területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés
a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó József Zoltán nyújt, a szabo.jozsefatbgk.uniobuda.hu -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Dr. Szabó József Zoltán részére a szabo.jozsefatbgk.uni-obuda.hu E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE-BGK, 499, 2019
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-07-17 11:21

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Informatika I,II előadás, Programozás I, II gyakorlat, Informatika labor megtartása. Részvétel az intézetben folyó
kutatásokban, hallgatók TDK munkájának, szakdolgozatának témavezetése. Előadások és gyakorlatok tartása
informatikai alapismeretek, programozás és hálózatok témakörben mechatronikai mérnök és gépészmérnök
szakos hallgatók számára BSc szinten.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, informatika/műszaki informatika végzettség,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Delphi, C#, C++ programok gyakorlott ismerete
• gyakorlott informatikai rendszerismeret
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
• Megkezdett doktori iskolai képzés (Műszaki tudományok, informatikatudomány)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű Hálózatismeret,
• informatikai (főként programozás) területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
• Doktori Iskola hallgatói jogviszony igazolása. (folyamatban levő képzés esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: OE-BGK 670/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.
és
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének
megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai 
úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen
egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázat előlapját kérjük
Prof. Dr. Réger Mihály rektor nevére címezni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-07-17 11:19

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Programozás gyakorlatok tartása mechatronikai mérnök és gépészmérnök szakos hallgatók számára BSc szinten.
Programozás I, II, Informatika labor gyakorlatainak megtartása. Részvétel az intézetben folyó kutatásokban,
hallgatók TDK munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, informatika/műszaki informatika végzettség,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Delphi, C#, C++ programok gyakorlott ismerete
• Pedagógiai készség, Csapatmunkára való készség
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű Hálózatismeret,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE-BGK, 673, 2019
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-07-17 11:16

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Egyetem és a Kar stratégiájával összhangban az intézet oktatási, kutatás-fejlesztési, valamint vállalatikapcsolati feladatainak irányítása, koordinálása, az infrastruktúra és a humán erőforrás biztosítása, irányítása, a
minőségirányítási rendszer intézeti szintű működtetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, az intézet profiljának megfelelő mesterfokozat és szakképzettség,
• PhD tudományos fokozat megléte.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
• Egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezés,
• Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
• A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal terjedelemben).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (Budapest 1033,
Vörösvári út 105. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: OE-BGK 943/2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.
és
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének
megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai
úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen
egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázat előlapját kérjük
Prof. Dr. Réger Mihály rektor nevére címezni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-07-17 11:13

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Egyetem és a Kar stratégiájával összhangban az intézet oktatási, kutatás-fejlesztési, valamint vállalatikapcsolati feladatainak irányítása, koordinálása, az infrastruktúra és a humán erőforrás biztosítása, irányítása, a minőségirányítási rendszer intézeti szintű működtetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, műszaki végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• PhD tudományos fokozat megléte.
• Felsőoktatásban szerzett - 5 év feletti szakmai és oktatási tapasztalat.
• Egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezés,
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
• Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést
alátámasztó igazolás másolata.
• A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
• Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása
esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
• A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal terjedelemben).

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Vörösvári út 105. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: OE-BGK 947/2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.
és
• Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• OE honlap - 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének
megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai
úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen
egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázat előlapját kérjük
Prof. Dr. Réger Mihály rektor nevére címezni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-07-17 11:08

(frissítve: 2019.06.21)

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2019/20. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata[1] (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2019/20. tanév I. félévére (2019. szeptember 09. - 2020. január 24.).

 1. Megpályázható helyek[2]

Szervezeti egység megnevezése

Megpályázható helyek száma

Foglalkoztatás időtartama

Ösztöndíj mértéke

Anyag- és Gyártástudományi Intézet

Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék - Méréstechnika és Minőségbiztosítás (SPC) labor

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék – Anyagtechnológia modellezés

2

15 óra/hét

48000 Ft/hó/fő

Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék- Anyagtudomány

1

15 óra/hét

48000 Ft/hó

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék, Biometria labor

1

15 óra / hét

48000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Műszaki alaptárgyi szakcsoport Mechanika

1

15 óra/hét

48000 Ft /hó

Gépszerkezettani Intézeti Tanszék- Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoport - Gépész labor

1

10 óra / hét

32000 Ft /hó

Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

Járműtechnikai Intézeti Tanszék - Géptan labor

1

15 óra / hét

48000 Ft /hó

Járműtechnikai Intézeti Tanszék - Géptan labor

1

10 óra / hét

32000 Ft /hó

 1. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 1. Benyújtandó dokumentumok
 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. Kreditigazolás;
 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

 

 1. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2019. augusztus 30. (péntek) 13 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve, a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el, legkésőbb 2019. szeptember 06. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak (e-mailben), és 2019. szeptember 09-től láthatják el demonstrátori feladataikat.

Kelt: Budapest, 2019. június 20.

                                                                                               Dr. Ancza Erzsébet s.k.

                                                                                              oktatási dékánhelyettes

 

[2] A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.


 

További részletek a csatolmányban:
2019-06-24 08:56