Pályázati felhívások

(frissítve: 2021. június 4.)

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján

pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyag- és Gyártástudományi Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Anyagok és technológiák szakmai tématerületnek színvonalas előadása, az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
b) tantárgyprogramok kidolgozása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása,záróvizsgáztatása,
c) az egyetemi és intézeti vezetés szervezési és oktatónevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az Egyetem és szervezete feladatainak ellátásában,
d) részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében. A doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, habilitált docensek esetében részvétel doktori és habilitációs eljárásokban,
e) aktív részvétel a hazai szakmai, illetve művészeti közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban, tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete,
f) egyetemi, intézeti, oktatásorientált, továbbá kutató-fejlesztő, illetve művészeti csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai, illetve művészeti eredmények elérésére törekvés, szakcikkek, szakkönyvek megírása, illetve csoportos és egyéni kiállításokon való részvétel, a szakterületen korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (üzemiszakmai) szinten tartása, bizonyítása, g) kezdeményező és irányító részvétel  az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában,
h) törekszik külső képzési, kutatási források megszerzésére, i) törekszik az egyetemi tanári követelmények teljesítésére.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, Kohómérnök,
- Ipari gyakorlat
- PhD - Műszaki tudományok tudományterületen, anyagtudományok és technológiák
- Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
- Román nyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás
- 8 év feletti szakmai tapasztalat - acéltermékek megmunkálása és forgalmazása
- 8 év feletti szakmai tapasztalat - anyagvizsgálat
- MS Office felhasználói szintű ismerete
- MS Windows NT/2000/XP felhasználói szintű ismerete
- Levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete
- Kiváló szintű idegen nyelvű előadói képesség
- Projektek koordinálása, vezetése
- B kategóriás jogosítvány
- A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
- Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, valamint megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Roncsolás mentes ultrahangos anyagvizsgáló 2 fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
- A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok
egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
- Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ráthy Istvánné nyújt, a +361-666-5310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Doberdó út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OEBGK, 697,2021 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. és
- Elektronikus úton Fülöp Alexandra részére a allaspalyazatatuniobuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem  szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- ÓE honlap - 2021. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük
Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: OE-BGK 697,2021, valamint a
munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu
honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2021-06-04 09:18