Pályázati felhívások

(frissítve: 2021.03.02)

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján

pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gépjármű-hidraulika; Gépjárművek erőátviteli berendezései; Gépjárművek felépítése; Járműinformatika; Steuerungstechnik (Irányítástechnika) és
Űrdinamika tantárgyak oktatása és fejlesztése. Szakdolgozatok, TDK munkák és járműépítési projekt feladatok konzultálása. Részvétel az intézet kutatási munkájában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, gépészmérnök,
- PhD - Műszaki tudományok területen - Agrár műszaki tudományok
- Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
- Német nyelvből középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
- MS Office felhasználói szintű ismerete
- 8 év feletti felsőoktatásban szerzett oktatási, szakmai tapasztalat
- A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
- Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, valamint megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2)
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban
véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
- A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
- Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pokorádi László nyújt, a +36 1 666 5419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Doberdó út 6/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OEBGK,309,2021 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
és
- Elektronikus úton Fülöp Alexandra részére a allaspalyazatatuniobuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem
szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 ÓE honlap - 2021. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplőazonosító számot: OE-BGK,309,2021, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2021-04-03 22:28

(Frissítve: 2021.04.02.)

Óbudai Egyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján

pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet, Matematika, informatika
kiemelt szakcsoport

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika I., Matematika II., A biztonságtechnika matematikája és az Alkalmazott matematika tantárgyak tantárgyak oktatása és fejlesztése magyar és angol nyelven. egyetemi jegyzetek írása. PhD dolgozatok, szakdolgozatok, TDK munkák és projekt feladatok konzultálása. Részvétel az intézet kutatási munkájában, publikálás. Bírálati feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, mechatronikai mérnök,
- PhD - Műszaki tudományok területen - Katonai műszaki tudományok
- Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
- Orosz nyelvből alapfokú nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás
- MS Office felhasználói szintű ismerete
- 8 év feletti felsőoktatásban szerzett oktatási, szakmai tapasztalat
- A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
- Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, valamint megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
- A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
- Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pokorádi László nyújt, a +36 1 666 5419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Doberdó út 6/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OEBGK,310,2021 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. és
 Elektronikus úton Fülöp Alexandra részére a allaspalyazatatuniobuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem
szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 ÓE honlap - 2021. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: OE-BGK,310,2021, valamint a
munkakör megnevezését: egyetemi docens
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.


 

További részletek a csatolmányban:
2021-04-03 22:24