Szakmai gyakorlat általános információk

TÁJÉKOZTATÓ A 6 HETES SZAKMAI GYAKORLATRÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKNAK


A szakmai gyakorlatért felelős oktatók:

Gépészmérnök/Járműtechnika szakos hallgatóknak:

Mechatronika szakos hallgatóknak:

A hallgatók tanulmányaik során szakmai gyakorlatot kötelesek elvégezni. A szakmai gyakorlat alapvető szabályait a Tanulmányi Ügyrend 7.§-a tartalmazza. (Tanulmányi Ügyrend letölthető)

A gyakorlatot olyan munkával kell eltölteni, amely az egyetem képzési céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódik.

A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét.

A szakmai gyakorlat elvégzése a záróvizsgára bocsátás feltétele.


A szakmai gyakorlat alapvető szabályai


 • 1. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő   munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.
 • 2. Az Egyetemen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium feltétel, azaz a szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) kiadásának. A szakmai gyakorlat időtartamára a tantervben meghatározottak irányadóak.
 • 3. A hallgatónak lehetősége van a szakmai gyakorlatot nemzetközi ösztöndíjprogram keretében is teljesíteni.
 • 4. Kivételes esetben a kar dékánjának engedélyével a szakmai gyakorlat az Egyetem valamelyik tanszékén/intézetében is teljesíthető (belső gyakorlóhely).
 • 5. A szakmai gyakorlat legalább 40 kredit megszerzését követően a szorgalmi időszakon kívül bármikor teljesíthető. (A szorgalmi időszak alatt elvégzett gyakorlat csak abban az esetben lesz elfogadva, ha a hallgató igazolja, hogy abban az időszakban nem volt aktív a hallgatói jogviszonya)
 • 6. A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott tanszék/intézet engedélyezi.
 • 7. A gyakorlati képzés teljesítéséről a gyakorlati hely igazolást, illetve a hallgató munkájáról írásos értékelést ad, amelyet a hallgatónak a Mechatronikai és Járműtechnikai intézethez kell eljuttatnia.
 • 8. Azon hallgatónak, aki a végbizonyítvány megszerzésének feltételeként előírt követelményeket a szakmai gyakorlat kivételével teljesítette, a szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásáig a hallgatói jogviszonya szünetel. Az e bekezdés szerinti hallgatói jogviszony szüneteltetésére a HKr 36. § (4) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

A SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

 • 7.7 § (1) A hallgató a szakmai gyakorlóhelytől Befogadó nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott tanszék/intézet engedélyezi.
  • (2) A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele a TÜ 62. § (2) bekezdése alapján az            Együttműködési megállapodás megkötése.
  • (3) A szakmai gyakorlóhely kiválasztása, a befogadó nyilatkozat elfogadtatása és az együttműködési megállapodás megkötésének ügyintézése a hallgató feladata. A megfelelően kitöltött, keltezéssel, aláírással és pecséttel hitelesített Együttműködési megállapodás egyik példányát vissza kell juttatni a kar szakmai gyakorlóhely kapcsolattartójához, másik példánya a szakmai gyakorlóhelynél marad.

Ha a szakmai gyakorlóhely és az egyetem között már van érvényes hatályú Együttműködési megállapodás, akkor elég csak a pontosan kitöltött, aláírt, lepecsételt Befogadó nyilatkozat leadása

(4) A hallgató a 7.5. § (1) bekezdése szerint Hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A

hallgatói munkaszerződés megkötése a szakmai gyakorlóhely és a hallgató kötelezettsége.

 • 7.1.1 § (1) A szakmai gyakorlat teljesítése elismerésének feltétele a szakmai       gyakorlóhely        által kitöltött
  • a) Igazoló és Kompetencia értékelő lap;
  • b) Beszámoló a szakmai gyakorlatról és/vagy
  • c) Munkanapló

leadása az illetékes intézetnél.

A szakmai gyakorlat értékelése az igazoló lapon, háromfokozatú skálán történik: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.

(2) A tantervben előírt szakmai gyakorlat teljesítésének Neptunba történő bejegyzését az intézet oktatási ügyintézője végzi. A bejegyzést a 4.13. §-ban meghatározottak szerint kell rögzíteni.

(3) A nappali munkarendű hallgatóknak is lehetőségük van szakmai gyakorlatukat kiváltani, amennyiben a dokumentáció leadási határidejét megelőző 5 éven belüli a (3) bekezdés c) pontja szerinti munkatapasztalattal rendelkeznek.


A hallgatók teendői a gyakorlattal kapcsolatban:

A gyakorlathoz szükséges nyomtatványok ennek az oldalnak az alján megtalálhatók

 1. A Szakmai gyakorlat tárgyat a Neptunban NEM KELL FELVENNI.
 2. A szakmai gyakorlóhely és az egyetem között Együttműködési megállapodást kell kötni. Ennek intézése a hallgató feladata. A szerződés megfelelően kitöltött, keltezéssel, aláírással és pecséttel hitelesített egyik példányát vissza kell juttatni az intézeti adminisztrációra (NEM a gyakorlatot koordináló oktatónak), másik példánya a szakmai gyakorlóhelynél marad.
 3. A pontosan kitöltött „Befogadó nyilatkozat”-ot őszi félév esetén június 15-ig, tavaszi félév esetén január 15-ig személyesen el kell juttatni az intézeti adminisztrációra,
 1. A gyakorlat teljesítését követően a munkáltató által kitöltött és aláírt „Igazolólapot” , a „Kompetencia értékelő” lapot a TÜ-ben megadott határidőig, de legkésőbb az őszi félév esetén szeptember 30ig, tavaszi félév esetén február 28-ig a hallgatók kötelesek a BGK Mechatronikai és Járműtechnika Intézetbe (fsz. 28.) eljuttatni, vagy emailben a szakmai gyakorlatért felelős oktatónak elküldeni. (Igazolni az egyetemen, illetve az egyetem szervezésében külföldön végzett munkát is kell, a felelős oktató aláírásával!)
 2. A 4. pontban megjelölt határidőig a hallgatóknak a gyakorlatról beszámolót vagy munkanaplót kell készíteni melyben részletesen le kell írni a gyakorlati helyen végzett tevékenységet. A beszámolókat a szakmai gyakorlatért felelős oktatónak személyesen vagy emailben kell eljuttatni.
 3. A fent megadott határidő elmulasztása esetén a gyakorlat igazolásához szükséges dokumentumok különeljárási díj ellenében a szorgalmi időszak utolsó napjáig leadhatók. Az ezután leadott igazolások csak a következő szemeszterben lesznek a Neptunban rögzítve! (Ez az adott félévben záróvizsgázni szándékozó hallgatókra is vonatkozik!)
 4. A munkahelyi megbízott által aláírt beszámoló/munkanapló beadása és a szakmai gyakorlatért felelős oktató általi elfogadása gyakorlat elismerésének feltétele.
 5. A szakmai gyakorlat sikeres teljesítését az aktuális szemeszter szorgalmi időszakának végéig a megbízott intézeti adminisztrátor a Neptun rendszerben hivatalos bejegyzésként rögzíti, mely majd az oklevélmelléklet részét képezi.

Amennyiben a hallgató nem kap külön értesítést, úgy az adatlapon feltüntetett munkahely elfogadottnak tekinthető!

A beszámoló elvárt terjedelme kb. 8-10 oldal. A hallgatónak fel kell tüntetnie a felhasznált információforrásokat (szakirodalom, Internet címek, vállalati dokumentációk, személyes konzultációk, stb.).

A munkanapló űrlapja a letölthető dokumentumok között megtalálható. Itt napi bontásban részletesen ismertetni kell az az adott napi tevékenységet. (A beszámoló vagy munkanapló közül elég csak az egyiket kell elkészíteni.)

A vállalat által kijelölt szakembernek a beszámoló első oldalán aláírásával kell igazolnia azt, hogy a feladatmegoldást megfelelőnek és reálisnak tartja.

A beszámolót/munkanaplót a szakmai gyakorlatért felelős oktató értékeli. Ha nem megfelelő, akkor javításra – újabb határidő kijelölésével – visszaadhatja a hallgatónak.

TÁJÉKOZTATÓ A 6 HETES SZAKMAI GYAKORLATRÓL LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓKNAK

Azok az esti, levelező, vagy távoktatás munkarendű hallgatók, akik a szakmai gyakorlat dokumentációjának leadási határidejét megelőző 5 éven belül fennállt – az adott szak szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeinek megfelelő –

a) munkaviszonnyal;

b) vállalkozói jogviszonnyal; vagy

c) Erasmus szakmai gyakorlattal

rendelkeznek, lehetőségük van szakmai gyakorlatukat ezzel kiváltani. Ehhez a Nyilatkozat szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő kiváltásáról nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet adminisztrációjára.

Azoknak a levelező tagozatos hallgatóknak, akik az előző bekezdésben megadott feltételeknek nem felelnek meg, a szakmai gyakorlatot a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó rendben kell teljesíteni


Dr. Laufer Edit sk.
Intézetigazgató


Szakmai gyakorlat letölthető dokumentumok járműtechnika specializáció

Szakmai gyakorlat letölthető dokumentumok mechatronikai mérnök szak