Beszámoló a 2022. nyári Diplomaátadó Ünnepségről

2022. július 15-én került megrendezésre az Óbudai Egyetem Bánki Kar Diplomaátadó Ünnepsége, amelynek helyszíne a kerületben található Erkel Színház volt, ahol közel 200, frissen végzett alap- és mesterszakos magyar és külföldi hallgató vehette át oklevelét vagy igazolását.

Az elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a “Gaudeamus” dallamára történt. A Himnuszt követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a megjelent kollégákat, hallgatókat és hozzátartozóikat. Az Elnökség tagjai idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes, dr. habil Horváth Sándor prodékán, a Würth Alapítvány elnöke, dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár és Horváth Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében. Dékán úr ezt követően gratulált rektorhelyettes úrnak az egyetemi tanári kinevezéséhez.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 86 hallgató kapott oklevelet, 32 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 69 oklevelet és 6 igazolást adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően főhajtással tisztelegtek a Bánkis zászló előtt.

A diplomaátadási ceremónia után a hallgatói elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

 • Debreczeni Miklós bizonságtechnikai mérnök
 • Gönczöl József Bence biztonságtechnikai mérnök
 • Márki Bence biztonságtechnikai mérnök
 • Pauló Tamás András biztonságtechnikai mérnök
 • Réczi Ákos gépészmérnök

Külön kiemelésre kerültek azok, akik kitüntetéssel végeztek, ők tanulmányaikban végig példamutató szorgalommal haladtak. Ennek elismeréseként oklevelet és emléktárgyat vehettek át az alábbi hallgatók:

 • Edossa Amensisa Wirtu mechatronikai mérnök (angol nyelven)
 • Marek Bence Attila biztonságtechnikai mérnök
 • Mengistie Addisu Asres mechatronikai mérnök (angol nyelven)
 • Monostori András biztonságtechnikai mérnök
 • Németh Áron biztonságtechnikai mérnök
 • Yetm Fareed mechatronikai mérnök (angol nyelven)
 • Zanne Mahmmoud mechatronikai mérnök (angol nyelven)

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a Würth díj átadása következett. A hosszú ideje sikeresen működő Würth-cégbirodalomhoz tartozó Würth Szereléstechnika Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében 1991-ben hozta létre a Reinhold és Carmen Würth Alapítványt. Az Alapítvány fő tevékenységét egyetemi hallgatók rendszeres támogatása, a többszörösen hátrányos helyzetben lévő, gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek nyári üdültetése, idősotthonok és beteg gyermekek fejlesztő programjainak támogatása jelenti.

Az egyetemi hallgatókat segítő program részeként rendszeres havi ösztöndíj jellegű támogatást kap 3 hazai felsőoktatási intézmény 2-2 szociálisan rászoruló, de jól tanuló hallgatója. Emellett az intézmények legjobb tanulmányi eredménnyel végzett 1-1 hallgatója Würth Tanulmányi Díjban részesül. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karát, illetve jogelődjeit 1993 óta támogatja az Alapítvány.

Idén Krebsz Tamás érdemelte ki a Würth tanulmányi díjat.

Krebsz Tamás a biztonságtechnikai mérnöki szakon kezdte meg tanulmányait. A Würth Alapítvány és a Bánki Kar ezzel az elismeréssel értékeli a teljes egyetemi időszaka alatt nyújtott nagyszerű tanulmányi eredményét, szorgalmát, valamint a januárban szerzett kiváló értékelésű diplomáját. A téli diplomaátadó ünnepségen Kiváló tanulmányi eredményéért elismerő oklevelet is átvehetett. Az elismerő oklevelet, a tárgyjutalmat és a 150.000 Ft pénzjutalmat az Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. habil. Horváth Sándor adta át. Az elért nagyszerű eredményhez ezúton is gratulálunk!

Ez után átadásra került az Angyal Béla Hallgatói Nagydíj. Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére. Dr. Angyal Béla 2013-ban távozott közülünk. A jelenlegi díjazottat a 2022. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki.

A Bizottság döntése alapján 2022-ben az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Fulmer Máté gépészmérnök kapta.

Fulmer Máté gépészmérnöki szakon, CAD / CAM szakirányon végzett. A bizottság indokolása szerint a teljes oktatási időszakban mutatott kimagasló és példamutató, a mintatanterv szerinti előrehaladásával, 4-es fölötti tanulmányi átlagaival, valamint kiváló záróvizsga eredménye alapján érdemelte ki az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat. Hallgatónk a munkahelyi elfoglaltsága miatt sajnos nem tudta szabaddá tenni magát, az elismerését később egyeztetett időpontban veszi majd át. Részére további sok sikert kívánunk!

Ezt követően került átadásra a Kiváló mechatronikus díj. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából. A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el. A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 50.000.- Ft pénzjutalommal jár.

A díjat az alapító, Dr. Bencsik Attila adta át Turai Márk Tamás részére.

Turai Márk Tamás a 2018/2019-es tanévben kezdte meg tanulmányait a Bánki Karon mechatronikai mérnöki szakon. Tanulmányait tudatosan, jó hallgatói hozzáállással, nagy szorgalommal végezte, ennek eredményeképpen a szakon a legmagasabb tanulmányi átlagot érte el. A téli diplomaátadón külön elismerésben részesült kitüntetéses értékelésű diplomájáért. Elért nagyszerű eredményéhez ezúton is gratulálunk!

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Réczi Ákos gépészmérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat.

A búcsúztatót követően az elmúlt időszakban doktori címet szerzett és védett mukatársak köszöntése következett. A Biztonságtudományi Doktori Iskolában folytatta tanulmányait, és szerzett doktori címet Esmeralda Kadëna, valamint Lourdes Ruiz Salvador, továbbá a kar munkatársaként dolgozó Haya Altaleb, a doktori képzésben kiemelkedő eredményeket ért el. Produktív munkájuk elismeréseként részükre a kar dékánja oklevelet és emléktárgyat adományozott.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel munkaviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért. A kitüntető címet évente maximum 2 személy kaphatja.

2022-ben dékán úr Alexis Rusinek részére adományozta a kitüntető címet, aki sajnos a rendezvényen nem tudott jelen lenni, de távollétében Ariadné Kemele-Vandlik, a Francia Intézet munkatársa vette át az elismerést.

Alexis Rusinek 2001 óta az anyagfizika professzora a Lotharingiai Egyetemen. Doktori disszertációját 2000 decemberében, kutatási irányítási habilitációját 2005 januárjában szerezte meg. Több mint 20 éve foglalkozik szakterületével, amerikai, lengyel, angol, spanyol, japán egyetemekkel és tudományos intézményekkel működött együtt, japán és spanyol kiválósági díjakat nyert el. Jelenleg 136 nemzetközi publikáció szerzője.

A Bánki Kar munkatársaival a NATO által közösen szervezett, a stratégiai infrastruktúrák viselkedésével foglalkozó agadiri szimpóziumon találkozott. A szimpóziumot követő eredményes eszmecserék után személyesen is meglátogatta intézményünket. A sors szólt-e közbe, vagy sem: 2021 júliusában Prof. Alexis Rusinek tudományos együttműködési attasé lett a budapesti Francia Nagykövetségen és a Francia Intézetben. Első hivatalos látogatása az Óbudai Egyetem felé vezetett, a Prof. Dr. Rajnai Zoltánnal való találkozásra. Ezt követően számos akció valósult meg a Nagykövetség Tudományos Szolgálata és karunk között: francia-magyar anyagtudományi szimpózium előkészítése, 2 biztonságtudományi doktorandusz hallgató franciaországi kutatómunkájának finanszírozása, francia delegáció óbudai látogatása egy balatoni projekt megvalósítása kapcsán, partnerségi megállapodás aláírása a Lotaringiai Egyetemmel – illetve külön kiemelendő, hogy az idei, jubileumi RECCS világbajnokságot a Francia Intézetben rendezhetjük meg.

Karunkon már hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, amelyek az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése az alábbi cégeknek köszönte meg az eddigi támogatásukat és szakmai, partneri együttműködésüket:

Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Cég képviseletében Buzna Kristóf értékesítési vezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet és emléktárgyat.

Az Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Kar között 15 éve tart a dinamikus szakmai együttműködés. Az Anteus magyar gyártó és fejlesztő cég. Mint a beléptető rendszerek specialistája, a biztonságtechnikai mérnöki, a gépészmérnöki, a villamosmérnöki és informatikus hallgatók számára egyaránt kínál fejlődési lehetőséget, előadásokkal és gyakorlati foglalkozásokkal, szakdolgozatok, a TDK támogatásával, vagy labor felszerelésével. Az Anteus kooperatív képzést és álláslehetőséget is folyamatosan nyújt. A cég részéről Buzna Kristóf értékesítési vezető rendszeresen és aktívan közreműködik abban, hogy minél több hallgatónk gyarapíthassa szakmai ismereteit korszerű ipari környezetben.

Enterprise Group PLM Üzletág

A Cég képviseletében Béke Gyula üzletág igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet és emléktárgyat

Az Enterprise Group PLM Üzletága hosszú évek óta kiemelkedő szakmai kapcsolatot ápol a Kar vezetésével, illetve az Anyag-és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszékével. A cég képviselői aktív résztvevői rendezvényeinknek, és anyagilag is támogatják a Kar gyakorlatorientált oktatási tevékenységét, szakmai munkáját. Az együttműködésnek köszönhetően elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy hallgatóink a CAD/CAM technológia oktatása során a legmodernebb szoftverekkel és mérnöki módszerekkel ismerkedhetnek meg, ezzel is növelve a versenyképességüket a munkaerőpiac világában. Köszönjük szépen a támogatásukat, és a jövőben is számítunk az együttműködésükre.

A Diplomaátadó ünnepség zárásaként az Egyetem és Karunk vezetése köszönetet mondott mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztelték ünnepségünket.

Itt is megragadjuk az alkalmat és ismét gratulálunk a végzősöknek, a kitüntetetteknek és kívánunk további nagyon sok sikert és jó egészséget! Egyetemi Karunkon eltöltött éveiket jó szívvel őrizzék meg és ha tehetik, tartsák a kapcsolatot a Karral, hogy akár majd az Önök cége lehessen a jövőben együttműködő partnerünk.

Ezúton köszönjük a Tanulmányi Irodának, a Dékáni Hivatalnak és a Hallgatói Önkormányzatnak a Diplomaátadó szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.