Kari bizottságok

A hatályos Kari Ügyrend alapján:

A Kari Tanács és a dékán feladatkörének ellátását támogató szervezési, oktatási, kutatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, végrehajtásuk ellenőrzésére kari állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A kari állandó bizottságok feladatát, működésének időtartamát, összetételét és elnökét a Kari Tanács határozza meg.

A Karon az alábbi állandó bizottságok működnek:

 • Kari Tanulmányi, Vizsga és Szociális ügyek Bizottság,
 • Kari Kreditátviteli Bizottság,
 • Kari Minőségirányítási Bizottság,
 • Kari Fegyelmi-Etikai Bizottság.

A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban – a Kari Kreditátviteli Bizottság kivételével – biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.

A Kari Tanács – a Kari Kreditátviteli Bizottság kivételével – állandó bizottságainak oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

A kari állandó és ideiglenes bizottságok működése során az Óbudai Egyetemen működő bizottságok összetételről, működési rendjéről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat, valamint más szabályzatok rendelkezései értelemszerűen irányadóak.


Kari Bizottságok tagjai
(2021. október 16. – 2024. október 15.)

Kari Tanulmányi, Vizsga és Szociális ügyek Bizottság tagjai:

 • hivatalból: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
 • elnök: Magyarkuti József mérnöktanár
 • dr. Ráthy Istvánné egyetemi docens
 • 1 fő HÖK által delegált hallgató

Kari Kreditátviteli Bizottság tagjai:

 • elnök: Domonyi Erzsébet egyetemi tanársegéd
 • Dr. Hanka László egyetemi docens
 • Kuti János műszaki ügyintéző

Kari Minőségirányítási Bizottság tagjai:

 • hivatalból/elnök: dr. Farkas Gabriella tanszékvezető, egyetemi adjunktus
 • oktató: dr. Laufer Edit egyetemi docens
 • nem oktató. Barta Andrea hivatalvezető
 • 1 fő HÖK által delegált hallgató

Kari Fegyelmi-Etikai Bizottság tagjai:

 • hivatalból: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
 • elnök: Stein Vera intézetigazgató helyettes, mestertanár
 • dr. Horváth Richárd egyetemi docens
 • 2 fő HÖK által delegált hallgató