BSc képzés: Biztonságtechnikai mérnöki

A biztonságtechnikai mérnök napjainkban az egyik legkeresettebb és legjobban megfizetett mérnök. Képzése unikális: az egész országban csak a Bánki Karon elérhető. A nálunk végzett mérnök átfogóan ismeri a biztonságtechnikai szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Miért érdemes a Biztonságtechnikai mérnöki alapszakot választanod?

Ezt a szakot neked ajánljuk, ha…

…érdeklődsz a biztonságtechnika iránt, érdekelnek a biometrikus beléptető rendszerek, a kamerarendszerek és szeretnél ezek működésébe, tervezésébe és telepítésébe is mélyebben belelátni. Ha szereted a gépeket, a szerszámokat és a többi gépi berendezést, szeretnéd ezek rendszerét átlátni. Ha szeretnél megismerni korszerű technológiákat és a jövő gépeit. Ha érdekel az információbiztonság és adatvédelem.

Milyen új ismeretekre tehetsz szert, mit tanulhatsz nálunk?

Ezen a szakon széleskörű ismereteket szerezhetsz számos kapcsolódó területen, úgy mint adat és információvédelem, infokommunikációs rendszerek, anyagismeret, szerkezettan, építészet, digitális technika, környezetvédelem, logisztika minőségbiztosítás.

A képzés második felében különböző specializációk közül választhatsz, úgymint Biztonságtechnikai, illetve Információbiztonsági specializáció, és ennek megfelelően bővebb ismereteket sajátíthatsz el a specializációnak megfelelő területen, például a biztonságtechnikai specializáció keretében: őrzésvédelem, fegyverismeret, polgári védelem, katasztrófavédelem, közlekedés, biztonsági szolgáltatások. Információbiztonsági területen pedig: hálózatok, IT információbiztonság, sebezhetőség és törés tesztek, információbiztonság szabályozása, kockázatmenedzsment.

Hol tudsz elhelyezkedni a Biztonságtechnikai mérnöki alapszakon szerzett diplomával?

Biztonságtechnikai mérnökként számos lehetőség adódik az elhelyezkedésre akár az információbiztonság, az infokommunikáció, a polgári védelem vagy a munkavédelem területén. Rengeteg cégnél keresnek olyan mérnököket, akik a biztonságtechnikai eszközök (röntgenek, fémdetektorok, beléptető rendszerek, CCTV, stb) tervezését, telepítését és műszaki-üzemeltetését tudják irányítani, ezen eszközök javítási feladatainak tervezését el tudják végezni.

Mennyit kereshetsz alapszakos biztonságtechnikai mérnökként?

A biztonságtechnikai mérnökök rendkívül keresettek, így az oklevél megszerzése után azonnal elhelyezkednek. Az alapszakos végzettséggel magas, átlag feletti jövedelemre tehetnek szert.

Képzési adatok

 • Végzettségi szint: alapfokozat, BSc
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség: biztonságtechnikai mérnök
 • A képzési idő félévekben: 7 félév
 • Képzési forma: nappali / levelező
 • Finanszírozás: állami ösztöndíjas / önköltséges
 • Az oktatás nyelve: magyar
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 210 kreditpont
 • Elektronikus jelentkezés: felvi.hu

Részletes képzési program

A tanulmányaikat 2023 szeptemberében megkezdők részére

Tanterv

Aktuális tantervek

Választható specializációk

 • Biztonságtechnikai
 • Információbiztonsági
 • Tűzvédelmi

A képzés célja

olyan biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a biztonságtechnikai rendszerek eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására. Képesek a műszaki támogatás mérnöki feladatainak ellátására, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, a polgári vagy nemzetbiztonsági területeken jelentkező komplex biztonságtechnikai (rendészeti, személy-és vagyonvédelmi, információvédelmi, munka-és tűzvédelmi, környezetvédelmi) feladatok megoldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletű kezelésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

a) a tudása

 • Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvetőtényeit, irányait és határait.
 • Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet-és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
 • Átfogóan ismeri szakterülete főelméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
 • Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket.
 • Behatóan ismeri a biztonságtechnikai szakterületen alkalmazott eszközöket, berendezéseket és rendszereket, azok alkalmazásának módszereit, feltételeit.
 • Alapvetően ismeri a rendszertervezési elveket és módszereket, az alkalmazási eljárásokat és működési folyamatokat.
 • Átfogóan ismeri az alkalmazott biztonságtechnikai berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit.
 • Alkalmazói szinten ismeri a biztonságtechnikában használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka-és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
 • Átfogóan ismeri a biztonságtechnikai szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Ismeri az érvényben levő információvédelmi, a kockázatelemzési és értékelési szabványokat, módszereket és eljárásokat.
 • Behatóan ismeri a biztonságtechnikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

b) képességei

 • Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
 • Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
 • Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 • Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
 • A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
 • Képes műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére.
 • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
 • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
 • Alkalmazni tudja a biztonságtechnikai termék-és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, tervezési és modellezési elveit és módszereit.
 • Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a biztonságtechnikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 • Alkalmazza a biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a biztonságtechnikai berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Irányítja és ellenőrizi a szaktechnológiai gyártási folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes a biztonságtechnika területén előforduló meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására.
 • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik.

c) attitűdje

 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a biztonságtechnikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
 • Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására.
 • Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
 • Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
 • Munkája során a vonatkozó biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
 • Figyel beosztottai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így is segítve fejlődésüket.

d) autonómiája és felelőssége

 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
 • Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a biztonságtechnikai berendezések és rendszerek üzemeltetését.
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
 • Felelősséget vállal műszaki elemzéseiért, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.

A képzés főbb területei

 • Természettudományos alapismeretek(40-50 kredit) 43 kredit pont
 • Gazdasági és humán ismeretek (16-30 kredit) 19 kredit pont
 • Szakmai törzsanyag (70-103 kredit) 74 kredit pont
 • Differenciált szakmai ismeretek 49 kredit pont
 • Szabadon választható tárgy (10 kredit) 10 kredit pont
 • Szakdolgozat (15 kredit) 15 kredit pont
 • Összesen: 210 kredit pont

Idegen nyelvi követelmény:

A végbizonyítvány megszerzésének nyelvi kritériuma a kritériumtárgy teljesítésén túl a belső szaknyelvi vizsga letétele. A belső szaknyelvi vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjének megfelelő nyelvtudásra és a képzés szakmai nyelvének ismeretére épül.