Beszámoló a Diplomaátadó Ünnepségről 2019. február

A 2019. évi februári diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, február 22-én, a szokásoknak megfelelően 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Drégelyi-Kiss Ágota kutatási dékánhelyettes asszony – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a céges vendégeket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Az Elnökség tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, dr. Gáti József általános rektorhelyettes,  prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Drégelyi-Kiss Ágota kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 146 hallgató kapott oklevelet, 41 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 10 oklevelet és 1 igazolást adott át Dékán úr.

A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően ünnepélyesen megérintették a bánkis zászlót.

A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott Szabó Eszter had- és biztonságtechnikai mérnök részére.

Az idei diplomaterv pályázaton a bírálóbizottság javaslata alapján Fejes Gergő Richárd BSc gépészmérnök dolgozata került elismerésre. Fejes Gergő Richárd a tanulmányai alatt közel két éves kutatómunkát folytatott ezen a területen, eredményeit „Az emelt hőmérsékletű könyöksajtolás vizsgálata” c. kimagasló szintű szakdolgozatában foglalta össze. A Tudományos Műhely e munka elismeréseként I. díjban részesítette, amely oklevélből és könyvutalványból állt.

Ezt követően a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány három hallgatót részesített ösztöndíjban kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Az alapítványt a magyarországi Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre. Az Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók tanulásának ösztöndíjakkal történő segítése, amely rendszeres havi ösztöndíjat jelent. Az elsimeréseket az Alapítvány képviseletében Vig Richárd és dr. Habil Horváth Sándor, karunk előző dékánja adta át Berecz Csilla Éva biztonságtechnikai mérnökhallgatónak, díjban részesült továbbá – de családi okokból nem tudott részt venni az eseményen – Német Áron biztonságtechnikai mérnökhallgató és Horváth Fruzsina gépészmérnökhallgató. Részükre eljuttattuk az elismerést.

Ezen kívül idén először a Tudományos Diákköri Konferencián elért kimagasló teljesítményéért a Würth Szereléstechnika Kft. tárgyjutalmában részesült Farkas Levente mechatronikai mérnök.

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyetidén Gergely Balázs gépészmérnök olvasott fel.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye, ilyenkor kerülhet sor kitüntetések, címek adományozására is.

A Kar dékánja Dékáni Dicséretet és Bánki Emlékérmet adományozhat azon kari munkatársak részére, akik huzamosabb ideig a Kar érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, illetve az Egyetemmel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan segítették, vagy segítik. Az idei évben Dékáni Dicséretet és Bánki Emlékérmet kapott dr. Ruszinkó Endre egyetemi docens.

Dr. Ruszinkó Endre a közelmúltban védte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét, kiemelkedő eredményei vannak az idegen nyelvű tárgyak oktatása terén. Tudományos kutatásaival nemcsak kari, hanem egyetemi szinten is élenjáró eredményeket ért el. Kutatási-oktatási tevékenységével pozitív példát mutat, ezért dékáni dicséretben és Bánki Emlékérem elismerésben részesül. Gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk!

Hagyományaink szerint a diplomaátadó ünnepségen került sor a Tiszteletbeli polgár kitüntető cím átadására.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért.

A Bánki Karon az üzemeltetés, karbantartás és műszaki diagnosztika oktatása terén kifejtett több évtizedes munkáját elismerve és megköszönve dékán úr Tiszteletbeli Polgár kitüntető címet adományozott Dr. Dömötör Ferencnek.

Dr. Dömötör Ferenc több mint 25 éve vesz részt az Óbudai Egyetem és a jogelőd Bánki Donát Műszaki Főiskola képzési programjában, a rezgésdiagnosztika és a karbantartás oktatásának fejlesztésében. E hosszú idő alatt szerzőként, vagy társszerzőként számtalan tudományos cikk, szakkönyv, előadás és konferencia részvétel fémjelzi a közös munkát. Az utóbbi öt évben szakdolgozatok bírálójaként, szakmai cikkek, tananyagok lektoraként és nem utolsósorban óraadóként a Mechatronikai Rendszerek Diagnosztikája tantárgyban magyar, illetve angol nyelvű előadásaival segíti a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet munkáját.

Dr. Dömötör Ferenc gépészmérnöki oklevelét a Miskolci Nehézipari Egyetemen szerezte 1976-ban. Pályáját a Ganz-MÁVAG-ban kezdte, ahol főként szivattyúk rezgésvizsgálatával foglalkozott, egyetemi doktori disszertációját is e témakörben védte meg 1984-ben. Nevéhez fűződik a Jammu & Kashmir State vízerőmű (India) szerelésvezetése. 1990-től 1999-ig az SKF cég munkatársa, ahol előbb itthon, majd Nagy-Britanniában (1996-97) dolgozott csapágy diagnosztikai területen. 1999-2009 között az Alcoa multinacionális cég munkatársaként különféle vezetői beosztásokban Székesfehérvárott, Olaszországban és Oroszországban dolgozott. Széleskörű nyelvi felkészültségét mutatja, hogy német, angol, orosz nyelvből felsőfokú, francia és olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szerkesztésében olyan rezgésdiagnosztikai alapművek jelentek meg, mint a Rezgésdiagnosztika elemei (1996, SKF), vagy a Rezgésdiagnosztika I. és II. kötet (2008 és 2010, Dunaújváros), melyekre napjaink fiatal kutatói és egyetemi hallgatói is számos hivatkozást tesznek. 2009-től 2016-os nyugdíjba vonulásáig egyetemi adjunktusként dolgozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol 2014-ben szerzett PhD fokozatot.

Mindig fontosnak tartotta az ifjúság képzését, több felsőfokú oktatási intézményben (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a győri Széchenyi István Egyetem AUDI tanszéken német nyelven, a Dunaújvárosi Egyetemen angol nyelven, az Óbudai Egyetem Bánki Karán magyar és angol nyelven) meghívott oktatóként vesz részt a képzésben. 2018-ban a Dunaújvárosi Egyetem címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Karunkon évek óta hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, akik az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése nevében a következő cégek kaptak elismerő oklevelet eddigi támogatásuk és szakmai, partneri együttműködésüknek köszönhetően:

1.           Az AVENTICS Hungary Kft.-nek.

Az AVENTICS Hungary Kft. képviseletében Daragó Gábor gyártási és mérnökségi igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

2.           Az Ivanics Csoportnak.

Az Ivanics Csoport képviseletében Ivanics Lajos tulajdonos, ügyvezető igazgató úr vette át dékán úrtól átvenni az elismerő oklevelet.

3.           A Magyar Suzuki Zrt.-nek.

A Magyar Suzuki Zrt. képviseletében Dr. Urbán László vezérigazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

4.           A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítványnak.

A REMOK Alapítvány képviseletében Szabó Lajos úr,  az Alapítvány kuratóriumának elnöke vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet!

5.           A WÜRTH Szereléstechnika Kft.-nek.

A WÜRTH Szereléstechnika Kft. képviseletében Vig Richárd marketingvezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként dr. Drégelyi-Kiss Ágota megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2019. évi téli diplomaátadó ünnepség.

Az eseményről készült fényképek elérhetőségét az érintettek részére Neptun-üzenet formájában megküldtük!