Diplomaátadó ünnepség – 2017. július 14.

A 2017. év nyári diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, 14 órától.
Az Elnökség tagjai a ’Gaudeamus’ dallamára vonultak be ünnepélyesen. A Himnusz után Horváthné dr. Drégelyi-Kiss Ágota tudományos dékánhelyettes  asszony –mint az ünnepély levezető elnöke –üdvözölte a hallgatókat, a kollégákat, a vendégeket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Bemutatta az Elnökséget, amelynek tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Kártyás Gyula oktatási főigazgató,  prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, Vigh Richárd, a Würth Szereléstechnika kft marketingvezetője; Csóka Norbert HÖK elnök.
Oktatási főigazgató úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak oka volt, mert ezeknek a mérnököknek már nemzetközi versenyben kell megállniuk a helyüket. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 136 hallgató kapott oklevelet, 47 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 31 oklevelet és 4 igazolást adott át Dékán úr.
A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet a Bánkis zászló megérintésével tettek még ünnepélyesebbé.
A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek következtek.
A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emlékgyűrűt adományozott Novák Tamás mechatronikai mérnök, illetve Vucseta Gábor had- és biztonságtechnikai mérnök részére.

Ezután az Óbudai Egyetem Szenátusa által alapított Angyal Béla Hallgatói Nagydíj átadására került sor.
Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére 2013-ban – Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére.

Dr. Angyal Béla 2013-ban távozott közülünk. A jelenlegi díjazottat a 2017. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki.
A 2017-es évre vonatkozóan az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Vojtek Szilveszter gépészmérnök kapja

Vojtek Szilveszter 2012 szeptemberétől 2017 januárjáig volt az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatója. 2014-ig felsőfokú szakképzésen vett részt gépipari mérnökasszisztens szakon, majd 2014 szeptemberétől BSc. gépészmérnöki képzésen folytatta tanulmányait, CAD-CAM-CNC szakirányon. BSc tanulmányait az FSZ képzés beszámításával, 1 évvel korábban, 5 félév alatt fejezte be és azt 5,0 átlagos záróvizsgával, kiváló minősítéssel teljesítette.
Tanulmányi munkáját kiegyensúlyozottan, szorgalmasan, jó hallgatói hozzáállással végezte. 2016 februárjától tanulmányai mellett demonstrátori munkát végzett a Bánki Kar Forgácsoló Nagyműhelyében. Ennek keretein belül a másod- és harmadéves hallgatóknak tartott műhelygyakorlati órákat, illetve különböző forgácsolás-kutatási és alakítástechnológiai projektekben is részt vett. A 2016-os a XLIV. Tudományos Diákköri Konferencián, Anyagtechnológia és Anyagvizsgálat szekcióban intézményi 1. helyezést ért el.
Az BSc. alapképzés elvégzése után 2017 áprilisától egy kiváló mérnöki csapat tagjaként fejlesztőmérnöki pozícióban dolgozik Budapesten. A közeljövőben szeretné folytatni tanulmányait mesterképzésen.
Dr. Bencsik Attila nyújtotta át a ’Kiváló mechatronikus’ díjat Kővári Bence mechatronikai mérnöknek. Rövid ismertetőjében elmondta, hogy hosszú évekkel ezelőtt született meg ennek a díjnak a gondolata, amely mostanra tudott megvalósulni (oklvél, nagyon szépen megtervezett érme, és pénzjutalom).

Ezután a Würth díj átadása következett.
A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt a magyarországi Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre. Az Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók tanulásának ösztöndíjakkal történő segítése, amely egyrészt rendszeres havi ösztöndíjat jelent, másrészt három magyar felsőoktatási intézmény egy-egy, a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatója elismerő oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kap. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara az egyik támogatott.  A díjat (oklevelet és pénzjutalmat) a Würth Alapítvány képviseletében Vig Richárd kuratóriumi tag adta át Lévai Gergely angol mechatronikai mérnök szakon végzett hallgatónk részére.

Az idei évben rektor úr Dicséretét is átvehette egy bánkis hallgató.
Az Óbudai Egyetem szabályozása szerint a rektor Rektori Dicséretet adományozhat azon egyetemi hallgatók részére, akik legalább 2 éven keresztül az egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak. A Bánki Karon a hallgatói rektori dicséretet Kormos Klaudia gépészmérnök érdemelte ki.
Kormos Klaudia már tanulmányai elején csatlakozott a Biomassza előkészítő laboratórium munkálataihoz, ahol elsajátította a laboránsi feladatokat. A biogáz kutatási témában írta 3 TDK dolgozatát és szakdolgozatát. A laboratóriumban végzett munkájával és tudásával segített más hallgatók TDK és szakdolgozatainak elkészítésében, részt vett projektmunkában és pályázatokban is.  Megbízható és szorgalmas munkaerő, akire mindig lehet számítani. Kellően felkészült és pontos, képes a többi diák laboratóriumi munkájának irányítására és segítésére. Nemcsak a munkához való hozzáállása kimagasló, hanem emberi jellemvonásai is figyelemre méltók. Segítőkész és jó csapatjátékos, ami a kutatócsoport tevékenységében nélkülözhetetlen erény. Alapos, lelkiismeretes és áldozatos munkája példaként szolgál hallgatótársai számára.

A tanulmányi elismerések után a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal végzett hallgatóink okleveleit adta át dékán úr. A külföldi hallgatókat angolul üdvözölte dr. Drégelyi-Kiss Ágota.

És végezetül a Veterán-gépjármű restaurátor szakmérnök és szaktanfolyami oklevelek átadása következett.
Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata alapján az a hallgató, aki tanulmányai során a záróvizsga minden tárgyából jeles eredményt ér el, szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzatai között közepesnél gyengébb nincs, Kitüntetéses oklevelet kaphat. A Bánki Karon Lovas Ferenc József teljesítette e kritériumokat, ezért elsőként részére dékán úr kitüntetéses oklevelet adott át.

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Novák Tamás kapta e megtisztelő feladatot.

A hallgatók nevében a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Csóka Norbert búcsúzott. Beszéde után a hallgatói emlékplakettek átadására került sor, melyet az idén Décsei Réka és Páll Ferenc vehetett át – kiváló közéleti munkájuk elismeréseként.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye. Ilyenkor kerülhet sor kitüntetések, címek átadására is.

Ennek keretében oktatási főigazgató úr – az egyetem vezetése nevében – a Bánki Karon folytatott meghatározó szakmai munkásságának, a kar érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként dr. Bencsik Attilának címzetes egyetemi tanári adományozó oklevelet adott át.

Dr. Bencsik Attila 1974. óta dolgozik a Bánki Karon (és jogelődjénél), ebből 21 évig intézetigazgatóként, tanszékvezetőként, kiemelt szakcsoportvezetőként. Több éven át tagja volt a Tantervfejlesztési Bizottságnak, nevéhez fűződik az Autótechnika szakirány tantervének koncepcionálása, illetve a kidolgozásban is nagy részt vállalt. A kredites tantervhez kapcsolódóan kezdeményezésére két teljesen új szakirány kimunkálására került sor. Tevékenyen részt vett a mechatronikai BSc és MSc szakok alapításában, koncepciójának és tantervének kidolgozásában.
2017. április 28-án vonult nyugdíjba, de a kartól és a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézettől nem szakadt el – jelenleg óraadóként tevékenykedik.
Fő oktatási területe a mechatronika, robottechnika, digitális technika, elektronika, gépjárműszakértői ismeretek.
Számos nyertes pályázat vezetője és résztvevője volt, mellyel az intézet és a kar számára is eszközöket és megbecsülést is szerzett.
Számos szakmai táraság tagja, tisztségviselője
Szakértői minősítések:                 Szakértő; Igazságügyi szakértő
2015-ben megalapította a „Kiváló Mechatronikus” díjat, melynek ünnepélyes átadása minden évben a kari diplomaátadón történik.

Továbbá az Óbudai Egyetem a Bánki Karon folytatott 41 éves szakmai munkássága elismeréseként dr. Hervay Péternek címzetes egyetemi docensi címet adományozott.
Hervay Péter adjunktus 1976-ban okleveles gépészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME), majd 1982-ben gépszerkesztő szakmérnök diplomát szerzett. 1976. óta tagja a Bánki Karnak és jogelőd intézményeinek, jelenleg óraadóként oktat az Anyag- és Gyártástechnológiai Intézetben.
Hervay Péter oktatási és tantárgyfelelősi feladatait mindig magas színvonalon látja el. Minden képzési formán és szinten oktat, korábban a mérnökasszisztens képzésben, jelenleg a szakmérnök képzésben is.
A Gépgyártástechnológiai Szakcsoport vezetője volt, oktatási ügyekben jó kapcsolatot ápolt a Kar oktatóival. Csoportfelelősi munkáját körültekintéssel, a tanszék érdekeit szem előtt tartva végezte. Ötleteire, javaslataira, véleményére mindig érdemes odafigyelni. Fontos szervező munkát végzett a Gépműhely eszközállományának megújításában, gépbeszerzések ügyintézésében, a beszerzett gépek specifikálásában, a gyártó/szállító cégekkel való kapcsolattartásban.
Feladata volt a veterángépjármű restaurátor szakmérnöki képzés megszervezése, elindítása és az oktatás feltételeinek folyamatos biztosítása. E feladatát kiválóan látta el a Kar és a képzésben elkötelezett hallgatók teljes megelégedésére. Külön kiemelendő, hogy a szakmérnök-képzésben részt vevő hallgatókkal az oktatási időn túl is folyamatosan tartja a kapcsolatot, közös szakmai programokat, tanulmányi kirándulásokat szervez.
Aktívan részt vett szakmai közéleti tevékenységben (1976-1984 Gépipari Tudományos Egyesület tagja, 1998-2000 között Ganz Villamossági Sportkör vezetőségi tagja, 2001-tól a Ganz Villamossági Evezős Klub vezetőségi tagja)

Az idei diplomaátadón az OTDK-n kifejtett munka méltatása sem maradhatott el. Az egyetem és a kar kifejezett szándéka, hogy a tehetséges hallgatók országos tudományos diákköri tevékenységét támogassa, az eredményeket elismerje. Az ünnepi kari tanácson dékán úr elismerő oklevelét már átvehették, most a rektori elismerések átadása következett.

HelyezésNévDolgozat címeKonzulensSzekció
2.Rácz PéterMérőrendszer fejlesztése és eredményességének bizonyítása minőségszabályozási módszerekkelDr. Drégelyi-Kiss Ágota egyetemi docensMűszaki Tudományi Szekció
3.Cebei GergőBetétes fúró-dörzsárakkal végzett megmunkálás hatékonyságának vizsgálataDr. Sipos Sándor docens, Szalóki István tanársegédMűszaki Tudományi Szekció
3.Janes GergőPolitetrafluoretilén (PTFE) forgácsolhatóságának vizsgálataDr. Drégelyi-Kiss Ágota egyetemi docens, Dr. Horváth Richárd adjunktusMűszaki Tudományi Szekció
KülöndíjBakai GáborKisméretű fúrókkal végzett megmunkálás hatékonyságának vizsgálataDr. Sipos Sándor docens, Szalóki István tanársegédMűszaki Tudományi Szekció
KülöndíjTráj Krisztina IldikóCanon VB-S900F biztonsági boxkamera hibamód- és hatáselemzéseProf. Dr. Pokorádi László egyetemi tanárMűszaki Tudományi Szekció
KülöndíjDicső Ágnes, Major ÁdámEgy veterán magyar pilóta életútjaDr. Szűcs Endre adjunktusHad- és Rendészettudományi Szekció
KülöndíjKothencz ÁlmosAz ipari alpintechnika fejlődéstörténeteBakos Imre mérnöktanárHad- és Rendészettudományi Szekció
KülöndíjVáczi DánielA Z-generáció biztonságaDr. Keszthelyi András egyetemi docens, Oroszi Eszter vezető tanácsadóHad- és Rendészettudományi Szekció

Hagyományaink szerint a diplomaátadó ünnepségen került sor a Tiszteletbeli polgár kitüntető cím átadására.
A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért.
A kitüntető címet évente maximum 2 személy kaphatja.
2017-ben dékán úr Dombóvári Éva részére adományozta a kitüntető címet.
Dombóvári Éva az A-HÍD Zrt. marketing- és PR vezetője,  a HÍDÉPÍTŐK MAGAZINJA szerkesztője. Megalapítója, és megalakulása óta főtitkára a Hídépítők Egyesületének, melynek célja a szakma  összefogása, az iskolákkal, egyetemekkel való szoros együttműködés.
Megálmodója a Hidak és Hídépítők Napja rendezvényének. Ez egy közös ünnep, kiváló példája az összefogásnak, hiszen ahhoz, hogy hidak épüljenek, szükség van az elkötelezett tanárokra, oktatókra, tervezőkre, kivitelezőkre és a beruházókra is. A rendezvény legnépszerűbb programja a szakmai hídépítő verseny, amelyet a kezdetektől a Bánki karral közösen szerveztek.
A Bánki Karral való kapcsolata az egyesület megalakulása óta  töretlen, az általa szervezett rendezvényeken állandó részvételt biztosít számunkra (híd-makett-építő verseny, kiállítások rendezése, szakmai előadások, konferenciák). A RECCS tésztahíd-építő világbajnokságon több éve nyújt szponzorként segítséget. Hathatós közreműködése révén tudunk minden résztvevőnek és a kísérő tanároknak ajándékcsomagot adni.
Dombóvári Éva nevéhez fűződik továbbá az A-HÍD Zrt. HÍD kertjének létrehozása, mely az utókornak őrzi és mutatja meg a hídépítés emlékeit.

És az elismeréseket lezárva dékán úr azon munkatársainknak köszönte meg a Bánki Karért folytatott sok évi áldozatos tevékenységét, akik 2017-ben nyugdíjba vonultak. Nagyrabecsülésünk jeleként dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott meleg hangú laudáció kíséretében:

        Nyerges Sándorné
        Korondi Endre
        prof. dr. Szunyogh Gábor
        dr. Bencsik Attila

részére

Nyerges Sándorné, vagy ahogy jobban ismerjük, Betty, 1997 áprilisa óta, azaz több mint 20 éve dolgozik a Bánki Gépészeti és Biztonságtudományi intézetében igazgatási ügyintézőként.  Ez idő alatt nem csak dolgozott, de tanult is a karon: két oklevelet szerzett. Több éven keresztül részt vett a Kari Tanács és az Intézeti Tanács munkájában.  Nem csoda, hogy jól ismeri a kart, az ügyvitel rendjét, az oktatókat, képzéseinket és a hallgatók néha bizony nehéz életét. Ez a sokrétű tapasztalat tükröződött munkájában. Mindig, az egyetem minden polgárával segítőkész volt, szívesen adott tanácsot kollégáknak és hallgatóknak egyaránt.  Hozzáértése, szorgalma, precizitása és elhivatottsága példaértékű. Nyerges Sándorné 40 év munka után most nyugállományba vonul. Az egész kari kollektíva nevében kívánunk neki hosszú, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket, sok utazással, nyelvtanulással, aktivitással és a tőle megszokott tettrekészséggel.

Prof. Dr. Szunyogh Gábor 2006 óta dolgozik a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetben, de 1975-ben már első munkahelye is a felsőoktatáshoz kötötte a Miskolci Egyetemen. Ezután kisebb kitérőt tett eredeti szakmájába – bányamérnökként dolgozott.  1992-ben visszatért a felsőoktatásba, a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán oktatott tanárjelölteket, majd 2000-től a Fizika Tanszéket vezette. A Bánkiba kerülve ezen a tudományterületen működött tovább, de megreformálta a Műszaki ábrázolás c. tárgyat is. Aktívan részt vett a Biztonságtudományi Doktori Iskola munkájában. Bár formálisan most nyugdíjba vonul, az elektronikus tananyagfejlesztésben továbbra is számítunk munkájára, tanácsaira és rendkívül színes életútjáról szóló vidám és tanulságos történeteire. Kérem, vegye át dékán úrtól a díszoklevelet és a Bánki Emléktárgyat.

Korondi Endre fiatal bánkis, alig több, mint három éve dolgozik a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet kötelékében, ugyanakkor a legrégebbi kollégánk is, hiszen 1972-től több mint 40 éven át volt az Óbudai Egyetem egyik jogelőd intézményének a Könnyűipari Műszaki Főiskolának tanársegéde, adjunktusa, majd docense. Az egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Karának éveken keresztül volt oktatási dékán-helyettese, majd a Rektori Hivatal munkatársa, 2014 óta pedig a mi kollégánk. Részt vett a három jogelőd főiskola integrációjában, a Budapesti Műszaki Főiskola megalkotásában, majd pedig az egyetemmé válás feltételeinek teljesítésében, és az Óbudai Egyetem létrehozásában.  Most ugyan nyugdíjba vonulása alkalmából kell tőle elbúcsúznunk, de szeptemberben visszavárjuk, óraadóként továbbra is komoly szerepet vállal a kar, illetve az intézet oktatási feladataiban.  Fogadja köszönetünket, és kérem, vegye át a díszoklevelet és emléktárgyat.

Dr. Bencsik Attila méltatása a címzetes egyetemi tanári cím kitüntetés átadása során már elhangzott, dékán úr nyugdíjazása alkalmából ismét Gratulált, és jó egészséget kívánt.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként dr. Drégelyi-Kiss Ágota megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2017. évi diplomaátadó ünnepség.

Az eseményről készült képek megtekinthetők: