Diplomaátadó ünnepség 2018. nyár

Diplomaátadó ünnepség

2018. július 13.

A 2018. évi nyári diplomaátadó ünnepséget a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, 15 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a már megszokott ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után Moharos István kari oktatási igazgató – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a vendégeket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Bekő Bálint – a hallgatói önkormányzat tagja – pedig angolul köszöntötte a Stipendium Hungaricum hallgatóit. Az Elnökség tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár, Moharos István kari oktatási igazgató, dr. Gáti József általános rektorhelyettes, prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, Kártyás Gyula oktatási főigazgató, dr. Drégelyi-Kiss Ágota kutatási dékánhelyettes, dr. habil. Horváth Sándor prodékán, Würth Alapítvány kuratóriumi elnök és Trunk Dániel HÖK elnök.

A rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak oka volt, mert ezeknek a mérnököknek már nemzetközi versenyben kell megállniuk a helyüket. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 173 hallgató kapott oklevelet, 44 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 61 oklevelet és 2 igazolást adott át Dékán úr.

A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet a Bánkis zászló megérintésével tettek még ünnepélyesebbé.

A diplomaátadási ceremónia után a hallgatókat megillető elismerések átadásai következtek:

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott Ágoston Gábor Károly gépészmérnök, Bán Bence had- és biztonságtechnikai mérnök, Csávás Júlia gépészmérnök, Csóka Norbert gépészmérnök, Dobos Botond Buda mechatronikai mérnök (angol nyelven), Schrikk Róbert Eduárd mechatronikai mérnök (angol nyelven), Sipos Péter had- és biztonságtechnikai mérnök, Somogyi Dávid gépészmérnök, Viderman Dominik Szilveszter had- és biztonságtechnikai mérnök és Zsiros Attila gépészmérnök részére.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére. Dr. Angyal Béla 2013-ban távozott közülünk. A jelenlegi díjazottat a 2018. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki.

A 2018-as évre vonatkozóan az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Czövek István gépészmérnök kapta.

Czövek István 2014 szeptemberétől 2018 januárjáig volt az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatója. Tanulmányait gépészmérnöki alapképzésen folytatta CAD-CAM-CNC szakirányon. A BSc képzést 7 félév alatt teljesítette jeles záróvizsgával. 2015 tavaszi félévétől a ,,Reverse engineering” témakörét vizsgálta, mellyel később ÚNKP Kutatói Ösztöndíjat is nyert. A témából három TDK dolgozat, egy OTDK részvétel és egy jeles szakdolgozat született. Kétszer volt évfolyam első a gépész szakon, továbbá 2016-ban Köztársasági Ösztöndíjat is nyert. Tanulmányi munkáját szorgalmasan, kiegyensúlyozottan végezte. 2017 februárjától tanulmányai mellett demonstrátori munkát végzett a Bánki Kar CAD/CAM laborjában.

Ennek keretein belül hallgatótársainak tartott gyakorlati órákat, illetve több szakdolgozatos hallgató munkáját is támogatta. 2017 tavaszi félévében II. helyezést ért el a kari Tudományos Diákköri Konferencián A 3D szkennelés alkalmazási területei és pontossági vizsgálata III. c. dolgozatával.

A BSc. alapképzés elvégzése után, 2018 februárjától egy kiváló mérnöki csapat tagjaként, szerszámtervező mérnökként dolgozik Esztergomban. Némi pihenés után szeptemberben folytatja tanulmányait mesterképzésen, levelező szakon. Munkájához további sikereket, eredményeket kívánunk!

Ezt követően a „Kiváló mechatronikus” díj került átadásra. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából. A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el. A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 50.000.- Ft pénzjutalommal jár.

A díjat az alapító adta át Sándor Gábor mechatronikai mérnök részére.

Sándor Gábor 2014 szeptemberétől 2018 júniusáig tanult az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán. BSc tanulmányait angol mechatronikai mérnök szakon végezte, és azt 5,0 átlagos záróvizsgával, kiváló minősítéssel teljesítette. Tanulmányait tudatosan, jó hallgatói hozzáállással, nagy szorgalommal végezte, amit több tanulmányi és kutatói ösztöndíj elnyerése is jelzett. 2016 szeptemberétől tanulmányai mellett kutató munkát is végzett megújuló energia témakörben. Ezen belül a szélenergia egy hatékonyabb hasznosítási módját vizsgálta. Kutatási eredményeit számos hazai és külföldi konferencián ismertette, amelyekből több publikáció is született. A 2017-es tavaszi Tudományos Diákköri Konferencián, Autótechnika és diagnosztika szekcióban I. helyezést ért el a Szélkerekek áramlástani vizsgálata városi környezetben c. dolgozatával.

Mindezekkel párhuzamosan gyakornokként dolgozott egy kiváló mérnök csapat tagjaként Budapesten, ahol folytatja karrierjét a BSc. képzés elvégzése után is.  A közeljövőben szeretné folytatni tanulmányait mesterképzésen. Munkájához további sikereket, eredményeket kívánunk!

Ez után a Würth díj átadása következett, melyet dr. habil Horváth Sándor, a Bánki Kar előző dékánja, a Würth Alapítvány kuratóriumi elnöke adott át.

A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt a magyarországi Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre. Az Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók tanulásának ösztöndíjakkal történő segítése, amely egyrészt rendszeres havi ösztöndíjat jelent, másrészt három magyar felsőoktatási intézmény egy-egy, a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatója elismerő oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kap. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara az egyik támogatott. 

Idén az oklevelet és pénzjutalmat Sándor Gábor mechatronikai mérnöki szakon végzett hallgató kapta. Gratulálunk!

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Csóka Norbert kapta e megtisztelő feladatot.

A hallgatók nevében a friss diplomásoktól búcsúzott Trunk Dániel, a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Közéleti munkájának elismeréséért Csóka Norbert vehette át tőle a hallgatói emlékplakettet. Beszédében emléket állított fiatalon elhunyt hallgatótársuk és a Kar munkatársa, Piros Gergő emlékére. A gyász-szakestély hagyományait követve gyászkorsót készítettek, melyet a Kör elnöke, Juhász Ákos adott át dékán úrnak. Az átadást egy perces néma tisztelgés követett.

Hagyományaink szerint a diplomaátadó ünnepségen került sor a Tiszteletbeli polgár kitüntető cím átadására.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért. A kitüntető címet évente maximum 2 személy kaphatja.

2018-ban dékán úr Kristóf Csaba részére adományozta a kitüntető címet.

Kristóf Csaba az 1970-es évek óta vesz részt aktívan az Óbudai Egyetem és a jogelőd főiskolák képzési programjában Folyamatosan oktat a nemzetközi hegesztőmérnök és hegesztőtechnológus szakirányú továbbképzésünkben, megszámlálhatatlan diplomaterv, szakdolgozat, konzulensi és bírálói feladatait látta, látja el. Támogatja a Bánki Hegesztő Szakkör tevékenységét is.

Kristóf Csaba hosszú ideig hegesztőmérnökként a Magyar Hajó- és Darugyárban dolgozott, majd az ESAB Kereskedelmi Kft műszaki vezetőjeként foglalkozott a hegesztés szakterületével.  Pályafutása során gyakorlati tapasztalatait társszerzőként, szerzőként számos előadásban, cikkben, cikksorozatban és szakkönyvben közreadta.

1968-óta folytat szakmai közéleti tevékenységet a Gépipari Tudományos Egyesületben, ahol 2002-től az Egyesület Hegesztési Szakosztályának vezetőségi tagjaként tevékenykedett. Irányításával készült el a hazai hegesztőanyag felhasználásának felmérése. Nevéhez kötődik a kétévenkénti Hegesztési Konferencia nagy sikerű Fórumának létrehozása. Hosszú ideje képviselte a szakmát a Nemzetközi Hegesztési Szövetség Bizottságában magyar delegáltként.

Nyugdíjba vonulása óta intenzíven foglalkozik a hegesztés munkavédelmével, biztonságtechnikai kérdéseivel. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága Hegesztési Albizottságának, alapítója és igen aktív alelnöke volt a Magyar Hegesztési Egyesületnek. Szakmai munkáját 2002-ben Zorkóczy díj, 2010-ben GTE Egyesületi Érem, míg 2013-ban Bánki Donát Díj ismerte el. 2016-ban a Magyar Hegesztési Egyesület Életmű Díjban részesítette.

Egész élete során fontosnak tartotta az ifjúság képzését, jelenleg is több felsőfokú oktatási intézményben meghívott oktatóként vesz a képzésben. E kiváló kolléga Bánki Karhoz elemi szálakkal kötődő életpályájának, szakmai elkötelezettségének elismeréséül adományozta a Bánki Kar Tanácsa a Tiszteletbeli Polgár kitüntető címet.

Az idei évben több vezető kolléga megbízatása került hosszabbításra, illetve új megbízásra is sor került.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar megbízólevelet ad át:

– a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet Mechatronikai Intézeti Tanszékének tanszékvezetői feladatainak ellátására dr. Nagy Istvánnak,

– a Tanulmányi Osztály osztályvezetői feladatainak ellátására Kőműves Katalinnak,

– továbbá megbízza a Gépészeti és Biztonságtechnikai Intézet intézetigazgatói feladatainak ellátásával dr. Szűcs Endrét.
 

Az elismerések zárásaként dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott nyugdíjba vonuló kollégánk, Kártyás Gyula, címzetes egyetemi docens részére, a Bánki Karért és az Óbudai Egyetemért folytatott sok évi áldozatos tevékenységéért.

Kártyás Gyula címzetes egyetemi docens 1972-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola műszaki tanári szakán. Szorgalmas, aktív hallgatóként tevékeny tagja volt a diákvezetésnek. A kollégiumi hallgatók életét jól ismerve és képviselve tagja volt az Országos Kollégiumi Tanácsnak is. Végzése után kollégiumi tanár, majd pár év elteltével a Bánki Kollégiumának igazgatója lett.

1979 óta oktatója az Óbudai Egyetemnek illetve a jogelőd főiskoláknak. Kezdetben automatizálás, energetika tárgyakat tanított, majd a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Intézet munkatársaként társadalmi ismereteket és szociológiát.1991-től 2000-ig a Bánki Tanulmányi Osztályát vezette, majd 2000-ben a Budapesti Műszaki Főiskola megalakulásakor Oktatási Főigazgatóként az egyetem oktatásszerzvezésének élére állt.

Nevéhez fűződik a kreditrendszer bevezetése, az egyetemi közös szabályzatok megalkotása. 2003-tól tagja az egyetem legfelső vezető testületének, a szenátusnak. 2014-ben  kiemelkedő oktató-nevelő munkája, iskolateremtő munkássága, oktatásszervezői feladatainak színvonalas ellátása, több évtizedes vezetői tevékenysége elismeréseként Trefort Ágoston-díjat vehetett át Balog Zoltán oktatási minisztertől.

Munkáját nagy hozzáértéssel, elhivatottsággal és szerénységgel végezte.. Véleményalkotását legyen az szakmai vagy személyes, mindig az átgondoltság, és a mértékletesség jellemezte, melyben egyszerre volt jelen az őszinteség és a tapintat is.

További jó egészséget kívánunk a Kar nevében is!

A diplomaátadó ünnepség zárásaként Moharos István megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2018. évi nyári diplomaátadó ünnepség.

Az eseményről készült fotók megtekinthetők az alábbi elérhetőségen.