Lezajlott a 2019. évi nyári Diplomaátadó Ünnepség

A 2019. évi nyári diplomaátadó ünnepségünket a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, július 12-én, 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes – mint az ünnepség levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a cégek részéről érkezett vendégeket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Brabanti Kristóf hallgatónk angolul is köszöntötte a megjelenteket. Az Elnökség tagjai idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár, dr. Gáti József rektori főtanácsadó, prof. dr. Réger Mihály rektor, prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, Földesi Gabriella kancellár, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök.

Rektor úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Beszéde elején megköszönte rektor úr eddigi munkáját, és köszöntötte újra a Bánki Karon. A végzősökhöz szólva kiemelte, hogy értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében. Beszéde végén dr. Horváth Richárd részére átadta a kutatási dékánhelyettesi megbízólevelet.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 153 hallgató kapott oklevelet, 35 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 40 oklevelet és 1 igazolást adott át Dékán úr. 

A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően ünnepélyesen megérintették a bánkis zászlót.

A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Mentusz Andrea had- és biztonságtechnikai mérnök
Mészáros Dóra Gréta had- és biztonságtechnikai mérnök
Földesi Márton gépészmérnök
Kovács Levente gépészmérnök
Rácz Bálint gépészmérnök
Lovász Dániel mechatronikai mérnök (angol nyelven)

Ezt követően Angyal Béla Hallgatói Nagydíj átadására került sor. Az Óbudai Egyetem Szenátusa – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatója emlékére – 2013-ban Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapított a Bánki Kar alap- és mesterképzéses hallgatói részére, a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredmény elismerésére.
 

A jelenlegi díjazottat a 2019. évben sikeresen záróvizsgát tett hallgatók közül az erre kijelölt Bizottság választotta ki. A 2019-es évre vonatkozóan az Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat Fejes Gergő Richárd gépészmérnök kapta.

Fejes Gergő Richárd a gépészmérnöki BSc CAD-CAM szakirányán végzett kiváló eredménnyel 2019 januárjában. Kiváló tanulmányi eredményei alapján több ösztöndíjat nyert el (Óbudai Egyetem ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj). Tanulmányai alatt közel két éves kutatómunkát végzett anyagtudomány modellezés területén. Kiváló kutatói munkájának eredményeit helyi TDK helyezések (2 db első hely, 1 második hely)  bizonyítják, valamint diplomadíjban is részesült. Az utolsó félévében munkáját az Új Nemzeti Kiválóság Programban végezte. Elismeréséhez gratulálunk!

A „Kiváló mechatronikus” díj átadása következett. A díjat 2015-ben 1 millió forinttal Dr. Bencsik Attila címzetes egyetemi tanár – a Mechatronikai és Járműtechnika Intézet korábbi igazgatója – alapította, a mechatronika alapképzési szak indításának 10. évfordulója alkalmából. A kitüntetés évente egy alkalommal kerül átadásra azon friss diplomás nappali tagozatos mechatronikai mérnök részére, aki a záróvizsgán és teljes egyetemi tanulmányai alatt a legjobb tanulmányi eredményt érte el.

A kiváló mechatronikus díj elismerő oklevéllel, emlékéremmel és 50.000.- Ft pénzjutalommal jár. A díjat Lakatos-Wahlpetz Konrád mechatronikai mérnök kapta.

Lakatos-Wahlpetz Konrád 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Bánki Karon magyar mechatronikai mérnöki szakon, és azt 5,0-ás átlagú záróvizsga eredménnyel, kiváló minősítéssel teljesítette. Tanulmányait tudatosan, jó hallgatói hozzáállással, nagy szorgalommal végezte, ennek eredményeképpen egymás után 6 félévben nyerte el az Egyetem tanulmányi ösztöndíját. Az irányítástechnika területén szerzett tudásával, az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen képviselte az egyetemet. Mindezekkel párhuzamosan gyakornokként dolgozott egy kiváló mérnök csapat tagjaként Esztergomban, ahol lehetőséget kapott karrierjének építésére a jövőben. Az értékes szakmai tapasztalatok megszerzése mellett mesterképzésen szeretné ismereteit gyarapítani az elkövetkezendő években. Szívből gratulálunk!

Ezt követően a Würth díj átadása következett. A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt a magyarországi Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre. Az Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók tanulásának ösztöndíjakkal történő segítése, amely egyrészt rendszeres havi ösztöndíjat jelent, másrészt három magyar felsőoktatási intézmény egy-egy, a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatója elismerő oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kap. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara az egyik támogatott. 

A díjat Vig Richárd, a Würth Szereléstechnika Kft. marketingvezetője adta át Horváth Fruzsina gépészmérnök szakon végzett hallgatónak.

Horváth Fruzsina 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Bánki Kar gépészmérnöki szakán. Záróvizsgáját 5,0 átlaggal, kiváló minősítéssel teljesítette. Aktívan részt vett a diákok tudományos életében, TDK dolgozatával II. helyezést ért el, eredményeiről folyóiratcikk is megjelent, amit Kolozsváron egy tudományos konferencián lehetősége volt bemutatni. 2017-ben és 2018-ban a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj díjazottja. Két alkalommal elnyerte a Würth kuratórium ösztöndíj támogatását is, amely nagyban segített e kiváló tanulmányi eredmény elérésében. Horváth Fruzsinát példaképül állítjuk hallgatóink elé, és a Würth Alapítványnak köszönjük a támogatását. Gratulálunk!

A hallgatók nevében Bekő Bálint, a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke búcsúzott. Beszéde végén átadta az Év oktatója díjat dr. Czifra Árpád részére, majd a hallgatói emlékplaketteket az alábbi végzős hallgatóknak:

  • Halászi Zoltán János
  • Nagy Máté
  • Kégl István Attila
  • Németh Márton

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet idén Fejes Gergő Richárd gépészmérnök olvasott fel.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye, ilyenkor kerülhet sor kitüntetések, címek adományozására is.

Hagyományaink szerint a diplomaátadó ünnepségen került sor a Tiszteletbeli polgár kitüntető cím átadására.

A kar dékánja a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományozhat azon – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló – személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti a Kar munkáját, sokat tesz annak elismertségéért.

2019-ben dékán úr Németh Attila részére adományozta a kitüntető címet.

Németh Attila az első diplomáját a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gépgyártástechnológia Szakán szerezte 1983-ban. Ezt követően tanárai a főiskola Gépgyártástechnológia Tanszékén marasztalták, ahol először tanszéki üzemmérkökként, majd tanszéki mérnökként dolgozott. A rendszerváltást követően saját informatikai vállalkozást alapított, a későbbiekben több nemzetközi számítástechnikai nagyvállalat felsővezetőjeként dolgozott, majd 2000-től 8 éven át a Vodafone Magyarország kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi feladatait látta el. Vállalatvezetőként tevékenyen részt vett a Bánkin folyó gyakorlati képzés feltételrendszerét javító fejlesztési megállapodások előkészítésében, segítette a megvalósítást.

Az utóbbi 10 évben elsősorban innovációval, induló vállalkozások támogatásával foglalkozik, maga is gyakorló vállalkozó a mesterséges intelligencia és a proptech területén. Ezen felül a magyarországi 5G mobilkommunikációs hálózati stratégia miniszteri tanácsadói csapatát erősíti. Az Óbudai Egyetem Bánki Karán 2015-ben kezdeményezte a StartUp Management választható tantárgy bevezetését, irányította a tantárgyi követelmények kidolgozását. Azóta magas színvonalon oktatja régi iskolájának támogatásaként – minden ellenszolgáltatás nélkül – a korszerű ismereteket nyújtó tárgyat, amely hallgatóink körében nagyon népszerű.

Németh Attila részére a Bánki Karhoz kötődő életpályájának, szakmai elkötelezettségének elismeréséül adományozza a Bánki Kar Kari Tanácsa a Tiszteletbeli Polgár kitüntető címet.

Az elismeréseket folytatva, a Bánki Karért és az Óbudai Egyetemért folytatott sok évi áldozatos tevékenységét megköszönve, nagyrabecsülése jeleként, az igazgatás, az oktatás, a kutatásszervezés, a felsőoktatási vezetői területeken végzett több évtizedes oktatói, kiemelkedő szakmai és magasabb vezetői tevékenységét, fáradhatatlanságát megköszönve dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott dr. Gáti József részére.

Gáti József a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1975-ben szerzett gépgyártástechnológus üzemmérnöki diplomát, ezt követően tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnök diplomával fejezte be. A nemzetközi European Welding Engineer, illetve International Welding Engineer oklevelet 2000-ben vette át. 1975 óta dolgozik a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán és jogutód intézményeinél. Tanszéki üzemmérnökként, majd főiskolai tanársegédként, adjunktusként tevékenykedett. 2008-tól címzetes egyetemi docens. Pályafutása során számos vezetői feladatot látott el: kollégiumigazgató, a Bánki Donát Műszaki Főiskola főtitkára. 2000-től a Budapesti Műszaki Főiskola főtitkára, majd 2007-től kancellárja. 2010 és 2014 között az Óbudai Egyetem kancellári feladatait látta el, majd intézményfejlesztési főigazgatói megbízást követően 2016-tól az Egyetem általános rektorhelyettese, illetve rektori főtanácsadója.

Oktatási munkájában úttörő szerepet vállalt többek között a hegesztés és kötéstechnológia tárgyak bevezetésében, tantárgyprogramjainak kidolgozásában. Dr. Gáti József kiemelkedő szakmai szervező és vezetői képességekkel rendelkezik, ezt tükrözi több hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben betöltött pozíciója. Számos szakmai bizottság és testület tagja. Több mint 40 éves pályafutása alatt kari és egyetemi rendezvények, konferenciák, szemináriumok szervezőbizottsági elnöke, tudományos bizottsági tagja, szekcióelnöke. A 2019-es Jubileumi Év főszervezője. Emellett a Budapesti Politechnikum Acta Politechnica Szerkesztőbizottság elnöke volt, a BMF Hírlevél, majd az Óbudai Egyetem Hírmondó főszerkesztői feladatait látta el, a Gép című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Szakmai eredményei elismeréseként számos díj, kitüntetés birtokosa, több külföldi felsőoktatási intézmény díszdoktora, az idén Bakonybánk község díszpolgári címet adományozott számára.

Dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott több évtizedes munkásságát elismerve, nyugállományba vonulása tiszteletére prof. dr. Berek Lajos egyetemi tanár, professor emeritus részére.

Berek Lajos László 1972-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán szerzett radiokémikus szaktechnikus főiskolai, majd 1981-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián magasabb képesítésű összfegyvernemi tiszt egyetemi végzettséget. Emellett a későbbiekben pedagógia tanári, majd biztonságszervező szakmérnöki oklevelét is megszerezte. Hivatásos katona 2006-ig volt, ezredesi rendfokozatban került nyugállományba. Az oktatásban eltöltött ideje 38 év, ebből sok-sok év különféle vezetői megbízásokkal.

Egyetemi tanulmányait befejezve 1981-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia oktatójaként kezdte tanári pályáját, majd egyetemi adjunktus, egyetemi docens, főiskolai tanár lett. 2000-ben habilitált, 2008-tól egyetemi tanár. 2011-től az Óbudai Egyetem Bánki Karán, a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetben egyetemi tanár.

Szakfelelős, tárgyaik és  tantervek kidolgozója, szakdolgozatok konzulense, doktori témavezető. Számos szakmai és társadalmi szervezet, tudományos bizottság tagja, több tudományos folyóiratban szerkesztőbizottsági tag. Munkásságát az elmúlt évtizedekben számos kitüntetéssel ismerték el, többek között a Honvédelmi és Oktatási Miniszter kitüntetését 13-szor vehette át. Az egyetemi pedagógusnapon, ez év júniusában Professor Emeritus kitüntető címet adományozott rektor úr a részére.

Berek Lajos professzor úr több mint 25 éve dolgozik az egyetem és jogelődei különböző képzéseiben, amellyel nagyban hozzájárult az egyetemmé váláshoz is. A biztonságtechnikai mérnöki képzés alapító tagjainak egyike. Az egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola alapító törzstagja. A munkássága szorosan kapcsolódik a felsőoktatás korszerű módszereinek fejlesztéséhez, műveléséhez. Szakmai és emberi tulajdonságai, iskolateremtő képessége elismeréseként, 70. életévének betöltése, és nyugállományba vonulása alkalmából gratulálunk, további jó egészséget kívánunk.

Dékán úr a Bánki Karért folytatott színvonalas, eredményes munkájának, közéleti tevékenységének elismeréséül díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Halászi Zoltán János végzős hallgatónk részére

Ha eszünkbe jut, hogy a Bánki egy nagy család, és ezt a családot néhány meghatározó ember tartja össze, akkor Halászi Zoltánt hallgatóként mindenképp közéjük lehet sorolni. Ha nem is az egész szívét, de jó nagy részét Karunknak adta, és ez a diplomája átvételét követően sem fog változni. Kezdeti éveiben a Hallgatói Önkormányzat meghatározó tagja volt, a gólyatáborokból és a különböző rendezvényekről mindenki jól ismeri őt. Később barátaival megalapította a TopiWork Iskolaszövetkezetet azzal a céllal, hogy a hallgatók könnyebben tudjanak munkát vállalni. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a kari vezetéssel, nagyon sok programunk szervezésében és lebonyolításában vett részt. Derűs természete, nyitottsága, pozitív életszemlélete nagyban hozzájárult a közös munka sikeréhez.

Fiatalos gondolkodásával új színt hozott rendezvényeinkbe, ugyanakkor minden tevékenységében visszaköszön a bánkis hagyománytisztelet.

Végül, de nem utolsó sorban, Dékán úr oklevelet és emléktárgyat adományoz Bakonybánk Község Önkormányzata részére, az idei Bánki Emléknap kiváló megszervezéséért és lebonyolításáért, mely jeles napon Bánki Donát születésének 160. évfordulójára emlékezhettünk színvonalas műsor és koszorúzás keretében Bánki szülőfalujában. Bakonybánk polgármestere, Kovács Kálmán úr sajnos nem tudott jelen lenni az ünnepségen, ezért részére a Kar eljuttatja a kitüntetést.

Karunkon már hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, akik az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése nevében a következő cégek kaptak elismerő oklevelet eddigi támogatásuk és szakmai, partneri együttműködésüknek köszönhetően:

  1. HAAS Factory Outlet – Hungary A Division of Bartec GmbH.

A HAAS Factory Outlet – Hungary A Division of Bartec GmbH.-val két éve erősödött meg a szakmai együttműködésünk, amikor a cég díjmentesen kihelyezte a Kar Gépműhelyébe egyik nagy sikerű oktatási célú gépét, egy új MiniMill-EDU típusú marógépet, valamint 4 db HAAS vezérlés szimulátort, melyek hatékonyan teszik lehetővé a CNC programozás és marás lépéseinek elsajátítását. Az elmúlt időszak másik fontos produktuma volt a közösen megszervezett országos CNC Konferencia. A HAAS képviselői folyamatosan részt vesznek a szakmai rendezvényeinken, és anyagi támogatásukkal is segítik azok sikeres lebonyolítását

A HAAS Factory Outlet képviseletében Péntek György területi értékesítési vezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

  1. Magyar Biztonsági Fórum Egyesület

Az egyesület már hosszú ideje ápol jó szakmai kapcsolatot a Bánki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetével. Közreműködik a biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók hallgatói projektjeinek szervezésében, lebonyolításában és az oktatás gyakorlati végrehajtásában. Folyamatosan és tevőlegesen vesz részt a gyakorlati biztonságtechnikai labor kialakításában, működtetésében. Konferencia részvételi lehetőségeket és ösztöndíj támogatást biztosít a hallgatók részére. Az egyesület elnöke rendszeres résztvevője szakmai rendezvényeinknek, segíti azok sikeres lebonyolítását.

Az Egyesület képviseletében Papp Róbert elnök úr vette át dékán úrtól átvenni az elismerő oklevelet.

  1. Mitutoyo Hungária Kft.

A Mitutoyo Hungária Kft. hosszú évek óta jó szakmai kapcsolatot ápol a Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetével. Folyamatosan támogatja az Intézet oktatási és kutatási tevékenységét, mely mérőeszközök és szakmai anyagok adományozásában, továbbá mérnöki szolgáltatásokban nyilvánul meg.

A cég képviseletében Dr. Friedrich Attila ügyvezető igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

  1. Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. oktatóközpontjával a Bánki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének munkakapcsolata közel 15 éves. Az együttműködés a járműtechnika szakos hallgatók rendszeres félévenkénti szervizlátogatásán túlmenően, számtalan oktatást segítő eszköz, metszet, szakdolgozat és TDK dolgozat közös konzultálásán, valamint széles körű szakmai támogatásban valósul meg.

A cég képviseletében Markos László vevőszolgálati igazgató úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet!

  1. Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.-vel a Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézete közel 25 éve ápol szoros munkakapcsolatot. Az együttműködés egyrészt a járműépítési projektek csapágyakkal, kenőanyagokkal történő ellátásán és a járműtechnika szakos hallgatók szakdolgozat, illetve TDK dolgozatainak közös konzultálásában nyilvánul meg, valamint –  ezeken túlmenően – bemutató előadásokban, széles körű szakmai támogatásban is.

A cég képviseletében Fekete Attila értékesítési igazgatóhelyettes úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként dr. Horváth Richárd megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2019. évi nyári diplomaátadó ünnepség.

Az eseményről készült fényképek elérhetőségét az érintettek részére Neptun-üzenet formájában hamarosan megküldjük!