Pedagógusnapi kitüntetések 2023-ban

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán 2023. június 8-án került megrendezésre az idei Pedagógusnap. Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékáni köszöntését és előadását követően az elismerések átadása következett.

A Kar dékánja Kiváló oktatói díjat adományozhat azon kari oktató részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes oktatási, oktatásszervezési tevékenységet folytatott.

Kari kiváló oktatói díjban részesült:

Dr. Szabó József egyetemi docens, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet intézetigazgató-helyettese, a Járműtechnikai Intézeti Tanszék tanszékvezetője.

Dr. Szabó József Zoltán 1990. szeptember 1-je óta dolgozik a Bánki Karon, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben, illetve jogelőd szervezeteiben, laborvezetői, tanársegédi, adjunktusi, jelenleg docensi beosztásban.
Közel 40 év ipari és 33 év oktatási gyakorlattal a háta mögött az intézetben tanszékvezetői, intézetigazgató-helyettesi feladatokat lát el, illetve oktat a Biztonságtudományi Doktori Iskolában is.
Minden félévben 4,8 feletti OHV eredményt ér el, rendkívül népszerű a hallgatók között, a szöveges értékelésben is név szerint dicsérik az oktatási stílusát, módszereit. Rengeteg szakdolgozatot, diplomamunkát konzultál. Rendszeresen szervez a hallgatóknak céglátogatásokat, illetve kapcsolatai révén az intézet az oktatásban hasznosítható adományokat is kap.
Az F tanterv járműves specializációjához kapcsolódó tárgyainak koordinálását végezte.
Széles körű, az egyetem elismertségét növelő ipari kapcsolatok kialakításának, kutató-fejlesztői tevékenységének, valamint az oktatásban felelősséggel és hivatástudattal ellátott munkájának elismeréseként a Bánki Kar Kari Tanácsának döntése alapján 2023-ban Szabó József nyerte el a Kiváló oktatói díjat.

A Kar dékánja Kiváló munkatárs díjat adományozhat azon kari munkatárs részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes tevékenységet folytatott.

Kari kiváló munkatársi díjat kapott:

Hasilló György szakértő, a Felnőttképzési Központ és a Dékáni Hivatal munkatársa.

Hasilló György 2017 szeptemberétől kezdett dolgozni a Bánki Karon, először 4 órás részmunkaidőben, majd teljes munkaidőben, ügyvivő szakértőként.
A Felnőttképzési Központba került, itt fél munkaidőben az összes felnőttképzési szak Neptunhoz és a záróvizsgákhoz kapcsolódó nem kevés feladatát látja el, munkaideje másik felében pedig a dékáni hivatali-kari feladatait végzi. Jó kapcsolatot ápol a szakmérnökképzésben oktató kollégákkal és az ott tanulmányokat folytató hallgatókkal egyaránt.
Felelős a kari központi weboldal és a Felnőttképzési Központ oldalának tartalmi részéért, a közösségi média aktualitásaiért, ő indította el a kari Instagram felületét, és futtatta fel a Facebook-látogatottságunkat. A Szakdolgozat portál, illetve az OSAP statisztikához tartozó feladatok kari koordinátora. Aktívan vesz részt a kar beiskolázási tevékenységében, rendezvények lebonyolításában.
Ugyanakkor nemcsak az FKK vagy a DH-val dolgozik kiváló együttműködésben, hanem gyakorlatilag az összes szervezeti egységgel – legyen szó akár plakátok, szóróanyagok, regisztrációs felületek készítéséről, akár kari rendezvényekről, vagy bármilyen más feladatról, mindig igyekszik segíteni a munkatársaknak.
A kari megjelenésünk kreatív megvalósítója. Rendezvényeken fotóz, illetve a kari híreket véglegesíti és közvetíti a központi PR csoport felé. Az elmúlt években számos hosszabb-rövidebb videós anyagot készített az egyes eseményeinkhez kapcsolódóan, amelyek igen népszerűek voltak.
Grafikai terveinek és megvalósításainak, illetve sokrétű, eredményes munkájának elismeréseként kari kiváló munkatársi díjban részesül.

A kar dékánja Dékáni Dicséretet adományozhat azon kari dolgozók részére, akik legalább 2 éven keresztül a kar érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.

Dékáni dicséretben részesült:

Dr. Paukó Andrea, a Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet egyetemi adjunktusa,
Szabó Julianna, a Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet szakértője,
Nagyné Halász Erzsébet, Gépészeti és Technológiai Intézet, Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék mesteroktatója, valamint
Pintér Péter, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet, Járműtechnikai Intézeti Tanszék mestertanára.

Dr. Paukó Andrea 2018-ban került a Bánki Karra, az akkori Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetbe, majd 2022-től – az intézetek átalakulásával – a Természettudományi és Alapozó tantárgyi Intézetet erősíti.
Kimagasló oktatási tevékenységet folytat, alapos felkészültséggel és hozzáértéssel tartja meg szakmai – Mechanika, Gépelemek, Környezetvédelem- vagy éppen a hallgatók egyetemi életét segítő patronáló óráit. Szeret tanítani. Melegszívű, barátságos természete nemcsak a kollégákkal, hanem a hallgatókkal való kapcsolatában is megmutatkozik. Kollégáival segítőkész, figyelmes, miközben az intézetért, a közösségért is jelentős munkát végez.
A tésztahíd-építő háziversenyen versenyigazgatóként a szervezésében és lebonyolításában is vezető szerepet vállal.
Kiemelkedő oktatói tevékenységének, szakmai és közösségi hozzáállásának elismeréseként dékáni dicséretben részesül

Nagyné Halász Erzsébet 22 éve dolgozik az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Technológiai Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékén (illetve jogelőd intézményében). A tanszéki munkaközösség oszlopos tagja, kiváló munkát végez az oktatásban. Az anyagismereti és anyagtudományi tárgyak elismert oktatója, a hallgatók évről-évre pozitívan értékelik oktatói munkáját. Jelentős az oktatás-szervezési feladatok terén kifejtett tevékenysége is.
Kiemelkedő elkötelezettséggel dolgozott és dolgozik a mérnökasszisztens képzésben, illetve azt követően a FOSZK képzésben, amellyel a hallgatók későbbi BSc tanulmányaiba való integrálódását segíti elő.
Folyamatosan részt vesz a hallgatók patronálási és lemorzsolódás csökkentésére irányuló munkákban. Hosszú évek óta végzi a tanszéki órarend készítés sok egyeztetést, nagy odafigyelést igénylő tevékenységét. Idén júliusban nyugdíjba vonul.
Lelkiismeretes munkájának, a hallgatókkal való törődésének elismeréseként Dékáni dicséretben részesül.

Szabó Julianna már több éve bizonyítja, hogy helyt tud állni a Bánki Kar adminisztrációs ügyeinek intézésében.
2019-ben érkezett a Bánki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetébe. Az újonnan megalakuló Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézetben 2022 novemberétől egyedül végzi a teljes adminisztrációt. Az átalakítás kapcsán felmerülő megváltozott vagy új feladatokat is gördülékenyen és felelőségteljesen látja el.
A munkatársak és hallgatók kéréseinek rendre lelkiismeretesen és szakszerűen eleget tesz, kérdéseikre igyekszik minden hozzá tartozó területen releváns választ adni. A kari általános feladatokat pontosan, határidőre készíti el, megbízható és együttműködő munkatárs.
Hozzáértő munkájának elismeréseként dékáni dicséretben részesül.

Pintér Péter mechatronikai mérnök, okleveles mérnöktanár 2010 óta az Óbudai Egyetem Bánki Karának főállású oktatója.
Mestertanárként a Belsőégésű motorok, a Hő- és áramlástechnika, a Méréstechnika, és a Pneumatika hidraulika tárgyak gyakorlatvezetője, valamint a Környezetvédelem, a Biztonságos anyagmozgatás, és a Munkavédelem a gépiparban / ill. a mechatronikában tárgyak gondozója. A hallgatók pozitívan értékelik, rendszeresen 4,0 feletti minősítést kap.
A kezdetektől fontos szerepet vállal a Pneumobil hallgatói kör versenyekre való felkészítésében. 2022 ősze óta a Pneumobil műhely vezetését is ellátja. Tevékenységével hozzájárul a hallgatók kreatív, innovatív munkájához, jó pedagógiai érzékkel irányítja és támogatja őket, teret ad az ötleteiknek, hogy minél teljesebben tudjanak a csapatmunkában kibontakozni, vagy az egyéb kari eseményeken bemutatkozni.
A kari rendezvényekre, pl. a Lányok Napjára, a Kutatók éjszakájára, nyári egyetemre, illetve a nyílt napokra programokat szervez, és részt vállal azok lebonyolításában is. Egyéb alkalmakkor pedig, amikor az Egyetem, illetve a Kar népszerűsítése a cél, vezetésével a Pneumobil csapatra mindig lehet számítani.
TDK konzulensként részt vesz a hallgatók tehetséggondozásában, ezen felül projektmunkák és szakdolgozatok konzulenseként is hozzájárul a hallgatók mind jobb szakmai felkészítéséhez.
A most készülő új, intézeti weblap majdani karbantartását is elvállalta.
Mindezek mellett az intézet közössége is mindig számíthat rá, színes egyéniségével jó hangulatot teremt.
Eredményes szakmai munkájának elismeréseként dékáni dicséretben részesül.

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott:

Dr. Ancza Erzsébet, oktatási dékánhelyettes,
Dr. Horváth Richárd, kutatási dékánhelyettes, valamint
Balogh József dékáni titkárságvezető részére.

Horváth Gergő, a Hallgatói Önkormányzat vezetője év oktatója hallgatói díjat adományozott:

Dr. Czifra György a Gépészeti és Technológiai Intézet, Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék mestertanára részére.

Törzsgárda emléklapot vehetett át:

35 év

Felker Péter egyetemi gyakornok, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Keserűné Balázs Tímea igazgatási ügyintéző, Dékáni Hivatal

25 év

Zentai Judit igazgatási ügyintéző, Dékáni Hivatal

20 év

Biró Szabolcs mestertanár, Gépészeti és Technológiai Intézet
Kis Ferenc egyetemi gyakornok, Gépészeti és Technológiai Intézet

15 év

Kuti János igazgatási ügyintéző, Gépészeti és Technológiai Intézet
Tanos Katalin igazgatási ügyintéző, Oktatási Főigazgatóság
Varga Bálint mestertanár, Gépészeti és Technológiai Intézet

10 év

Dr. Bakucz Péter Pál egyetemi docens, Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet
Dunavölgyi Dávid Gábor egyetemi gyakornok, Gépészeti és Technológiai Intézet
Horváth András egyetemi tanársegéd, Gépészeti és Technológiai Intézet
Hörcsikné Horváth Fruzsina, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Mészáros Levente egyetemi gyakornok, Gépészeti és Technológiai Intézet
Dr. Pokorádi László Károly egyetemi tanár, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Dr. habil Szlivka Ferenc professor emeritus, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Szokira Katalin szakértő, Kari Kutatásszervező Központ
Varró Csaba mérnöktanár, Gépészeti és Technológiai Intézet

Ezúton is gratulálunk minden kedves munkatársunknak!