Pedagógusnapi kitüntetések 2023-ban

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán 2023. június 8-án került megrendezésre az idei Pedagógusnap. Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékáni köszöntését és előadását követően az elismerések átadása következett.

A Kar dékánja Kiváló oktatói díjat adományozhat azon kari oktató részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes oktatási, oktatásszervezési tevékenységet folytatott.

Kari kiváló oktatói díjban részesült:

Dr. Szabó József egyetemi docens, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet intézetigazgató-helyettese, a Járműtechnikai Intézeti Tanszék tanszékvezetője.

Dr. Szabó József Zoltán 1990. szeptember 1-je óta dolgozik a Bánki Karon, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben, illetve jogelőd szervezeteiben, laborvezetői, tanársegédi, adjunktusi, jelenleg docensi beosztásban.
Közel 40 év ipari és 33 év oktatási gyakorlattal a háta mögött az intézetben tanszékvezetői, intézetigazgató-helyettesi feladatokat lát el, illetve oktat a Biztonságtudományi Doktori Iskolában is.
Minden félévben 4,8 feletti OHV eredményt ér el, rendkívül népszerű a hallgatók között, a szöveges értékelésben is név szerint dicsérik az oktatási stílusát, módszereit. Rengeteg szakdolgozatot, diplomamunkát konzultál. Rendszeresen szervez a hallgatóknak céglátogatásokat, illetve kapcsolatai révén az intézet az oktatásban hasznosítható adományokat is kap.
Az F tanterv járműves specializációjához kapcsolódó tárgyainak koordinálását végezte.
Széles körű, az egyetem elismertségét növelő ipari kapcsolatok kialakításának, kutató-fejlesztői tevékenységének, valamint az oktatásban felelősséggel és hivatástudattal ellátott munkájának elismeréseként a Bánki Kar Kari Tanácsának döntése alapján 2023-ban Szabó József nyerte el a Kiváló oktatói díjat.

A Kar dékánja Kiváló munkatárs díjat adományozhat azon kari munkatárs részére, aki legalább 3 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes tevékenységet folytatott.

Kari kiváló munkatársi díjat kapott:

Hasilló György szakértő, a Felnőttképzési Központ és a Dékáni Hivatal munkatársa.

Hasilló György 2017 szeptemberétől kezdett dolgozni a Bánki Karon, először 4 órás részmunkaidőben, majd teljes munkaidőben, ügyvivő szakértőként.
A Felnőttképzési Központba került, itt fél munkaidőben az összes felnőttképzési szak Neptunhoz és a záróvizsgákhoz kapcsolódó nem kevés feladatát látja el, munkaideje másik felében pedig a dékáni hivatali-kari feladatait végzi. Jó kapcsolatot ápol a szakmérnökképzésben oktató kollégákkal és az ott tanulmányokat folytató hallgatókkal egyaránt.
Felelős a kari központi weboldal és a Felnőttképzési Központ oldalának tartalmi részéért, a közösségi média aktualitásaiért, ő indította el a kari Instagram felületét, és futtatta fel a Facebook-látogatottságunkat. A Szakdolgozat portál, illetve az OSAP statisztikához tartozó feladatok kari koordinátora. Aktívan vesz részt a kar beiskolázási tevékenységében, rendezvények lebonyolításában.
Ugyanakkor nemcsak az FKK vagy a DH-val dolgozik kiváló együttműködésben, hanem gyakorlatilag az összes szervezeti egységgel – legyen szó akár plakátok, szóróanyagok, regisztrációs felületek készítéséről, akár kari rendezvényekről, vagy bármilyen más feladatról, mindig igyekszik segíteni a munkatársaknak.
A kari megjelenésünk kreatív megvalósítója. Rendezvényeken fotóz, illetve a kari híreket véglegesíti és közvetíti a központi PR csoport felé. Az elmúlt években számos hosszabb-rövidebb videós anyagot készített az egyes eseményeinkhez kapcsolódóan, amelyek igen népszerűek voltak.
Grafikai terveinek és megvalósításainak, illetve sokrétű, eredményes munkájának elismeréseként kari kiváló munkatársi díjban részesül.

A kar dékánja Dékáni Dicséretet adományozhat azon kari dolgozók részére, akik legalább 2 éven keresztül a kar érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.

Dékáni dicséretben részesült:

Dr. Paukó Andrea, a Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet egyetemi adjunktusa,
Szabó Julianna, a Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet szakértője,
Nagyné Halász Erzsébet, Gépészeti és Technológiai Intézet, Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék mesteroktatója, valamint
Pintér Péter, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet, Járműtechnikai Intézeti Tanszék mestertanára.

Dr. Paukó Andrea 2018-ban került a Bánki Karra, az akkori Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetbe, majd 2022-től – az intézetek átalakulásával – a Természettudományi és Alapozó tantárgyi Intézetet erősíti.
Kimagasló oktatási tevékenységet folytat, alapos felkészültséggel és hozzáértéssel tartja meg szakmai – Mechanika, Gépelemek, Környezetvédelem- vagy éppen a hallgatók egyetemi életét segítő patronáló óráit. Szeret tanítani. Melegszívű, barátságos természete nemcsak a kollégákkal, hanem a hallgatókkal való kapcsolatában is megmutatkozik. Kollégáival segítőkész, figyelmes, miközben az intézetért, a közösségért is jelentős munkát végez.
A tésztahíd-építő háziversenyen versenyigazgatóként a szervezésében és lebonyolításában is vezető szerepet vállal.
Kiemelkedő oktatói tevékenységének, szakmai és közösségi hozzáállásának elismeréseként dékáni dicséretben részesül

Nagyné Halász Erzsébet 22 éve dolgozik az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Technológiai Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékén (illetve jogelőd intézményében). A tanszéki munkaközösség oszlopos tagja, kiváló munkát végez az oktatásban. Az anyagismereti és anyagtudományi tárgyak elismert oktatója, a hallgatók évről-évre pozitívan értékelik oktatói munkáját. Jelentős az oktatás-szervezési feladatok terén kifejtett tevékenysége is.
Kiemelkedő elkötelezettséggel dolgozott és dolgozik a mérnökasszisztens képzésben, illetve azt követően a FOSZK képzésben, amellyel a hallgatók későbbi BSc tanulmányaiba való integrálódását segíti elő.
Folyamatosan részt vesz a hallgatók patronálási és lemorzsolódás csökkentésére irányuló munkákban. Hosszú évek óta végzi a tanszéki órarend készítés sok egyeztetést, nagy odafigyelést igénylő tevékenységét. Idén júliusban nyugdíjba vonul.
Lelkiismeretes munkájának, a hallgatókkal való törődésének elismeréseként Dékáni dicséretben részesül.

Szabó Julianna már több éve bizonyítja, hogy helyt tud állni a Bánki Kar adminisztrációs ügyeinek intézésében.
2019-ben érkezett a Bánki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetébe. Az újonnan megalakuló Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézetben 2022 novemberétől egyedül végzi a teljes adminisztrációt. Az átalakítás kapcsán felmerülő megváltozott vagy új feladatokat is gördülékenyen és felelőségteljesen látja el.
A munkatársak és hallgatók kéréseinek rendre lelkiismeretesen és szakszerűen eleget tesz, kérdéseikre igyekszik minden hozzá tartozó területen releváns választ adni. A kari általános feladatokat pontosan, határidőre készíti el, megbízható és együttműködő munkatárs.
Hozzáértő munkájának elismeréseként dékáni dicséretben részesül.

Pintér Péter mechatronikai mérnök, okleveles mérnöktanár 2010 óta az Óbudai Egyetem Bánki Karának főállású oktatója.
Mestertanárként a Belsőégésű motorok, a Hő- és áramlástechnika, a Méréstechnika, és a Pneumatika hidraulika tárgyak gyakorlatvezetője, valamint a Környezetvédelem, a Biztonságos anyagmozgatás, és a Munkavédelem a gépiparban / ill. a mechatronikában tárgyak gondozója. A hallgatók pozitívan értékelik, rendszeresen 4,0 feletti minősítést kap.
A kezdetektől fontos szerepet vállal a Pneumobil hallgatói kör versenyekre való felkészítésében. 2022 ősze óta a Pneumobil műhely vezetését is ellátja. Tevékenységével hozzájárul a hallgatók kreatív, innovatív munkájához, jó pedagógiai érzékkel irányítja és támogatja őket, teret ad az ötleteiknek, hogy minél teljesebben tudjanak a csapatmunkában kibontakozni, vagy az egyéb kari eseményeken bemutatkozni.
A kari rendezvényekre, pl. a Lányok Napjára, a Kutatók éjszakájára, nyári egyetemre, illetve a nyílt napokra programokat szervez, és részt vállal azok lebonyolításában is. Egyéb alkalmakkor pedig, amikor az Egyetem, illetve a Kar népszerűsítése a cél, vezetésével a Pneumobil csapatra mindig lehet számítani.
TDK konzulensként részt vesz a hallgatók tehetséggondozásában, ezen felül projektmunkák és szakdolgozatok konzulenseként is hozzájárul a hallgatók mind jobb szakmai felkészítéséhez.
A most készülő új, intézeti weblap majdani karbantartását is elvállalta.
Mindezek mellett az intézet közössége is mindig számíthat rá, színes egyéniségével jó hangulatot teremt.
Eredményes szakmai munkájának elismeréseként dékáni dicséretben részesül.

Dékán úr Elismerő oklevelet adományozott:

Dr. Ancza Erzsébet, oktatási dékánhelyettes,
Dr. Horváth Richárd, kutatási dékánhelyettes, valamint
Balogh József dékáni titkárságvezető részére.

Horváth Gergő, a Hallgatói Önkormányzat vezetője év oktatója hallgatói díjat adományozott:

Dr. Czifra György a Gépészeti és Technológiai Intézet, Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék mestertanára részére.

Törzsgárda emléklapot vehetett át:

35 év

Felker Péter egyetemi gyakornok, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Keserűné Balázs Tímea igazgatási ügyintéző, Dékáni Hivatal

25 év

Zentai Judit igazgatási ügyintéző, Dékáni Hivatal

20 év

Biró Szabolcs mestertanár, Gépészeti és Technológiai Intézet
Kis Ferenc egyetemi gyakornok, Gépészeti és Technológiai Intézet

15 év

Kuti János igazgatási ügyintéző, Gépészeti és Technológiai Intézet
Tanos Katalin igazgatási ügyintéző, Oktatási Főigazgatóság
Varga Bálint mestertanár, Gépészeti és Technológiai Intézet

10 év

Dr. Bakucz Péter Pál egyetemi docens, Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet
Dunavölgyi Dávid Gábor egyetemi gyakornok, Gépészeti és Technológiai Intézet
Horváth András egyetemi tanársegéd, Gépészeti és Technológiai Intézet
Hörcsikné Horváth Fruzsina, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Mészáros Levente egyetemi gyakornok, Gépészeti és Technológiai Intézet
Dr. Pokorádi László Károly egyetemi tanár, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Dr. habil Szlivka Ferenc professor emeritus, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet
Szokira Katalin szakértő, Kari Kutatásszervező Központ
Varró Csaba mérnöktanár, Gépészeti és Technológiai Intézet

Ezúton is gratulálunk minden kedves munkatársunknak!

Bánkis elismerések a 2023-as EU-PED-en

“Mi vagyunk azok, akik a jövő mérnöknemzedékét képezzük, amellyel elsődlegesen járulunk hozzá a tudásalapú társadalom építéséhez, nemzetünk versenyképességének növeléséhez. A tudás pedig határokon átívelő, ereje nemzetegyesítő” – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente, a Kárpát-medencében oktató pedagógusokhoz szóló ünnepen 2023. június 2-án.

Az eseményen Professor Emeritus címet vehetett át:

Dr. Dusza János, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Technológiai Intézet egyetemi tanára, valamint Dr. Szlivka Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet egyetemi tanára.

Dr. Dusza János a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Gépészeti és Technológiai Intézetének egyetemi tanára, az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola törzstagja és doktori tanácsának tagja és témavezetője. A kerámia- és nanokompozitok, anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata területén kiemelkedő kutatói és publikációs tevékenységet végzett. Szlovákiai magyarként nagyon szoros kapcsolatot ápol a budapesti és a szlovák akadémiai intézményekkel, tudományos munkásságával nagymértékben elősegítette a kari és a doktori iskolai kutatási tevékenységet.

Dr. Szlivka Ferenc CSc egyetemi tanár a műszaki tudományok doktora, 2013 óta dolgozik Budapesten az Óbudai Egyetem munkatársaként. Tudományos érdeklődése, kutatási területe széleskörű, melyek közül a legfontosabbak az Áramlástan, az Áramlástechnikai gépek, Axiális ventilátorok tervezése, Szél- és Vízturbinák fejlesztése, Kémények biztonsági problémáinak elemzése, valamint Légellátó hálózatok biztonsági problémáinak vizsgálata. Oktatási tevékenysége több egyetemhez is kötődik. Bár több évig volt a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet Gépészeti Tanszékének vezetője, 2013-tól az Óbudai Egyetemen kutatómunkájához kapcsolódó szaktantárgyakat oktat, Hő és Áramlástechnikát, Pneumatika – Hidraulikát, Gépjármű-hidraulikát. Oktatómunkája mellett évtizedek óta részt vesz az egyetemi és az országos TDK konferenciákon konzulensként, bírálóként és szervezőként is.

Az Óbudai Egyetem díszérmét és oklevelet vehetett át:

Dr. Hanka László, egyetemi docens, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet oktatója.

Dr. Hanka László okleveles matematika-fizika szakos diplomáját 1991-ben szerezte meg, PhD fokozatát 2011-ben vehette át summa cum laude minősítéssel katonai műszaki tudományok tudományterületen. A felsőoktatásban 25 éve oktat, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara 2007-től foglalkoztatja, kezdetben részmunkaidős, majd 2011-től teljes állású adjunktusként. 2021-től egyetemi docens. Dr. Hanka László hosszú ideje a kari-egyetemi matematika oktatás oszlopos tagja. 2016 óta irányítja, szervezi a matematika szakcsoport oktatási tevékenységét. A matematikai tárgyak magyar és angol nyelvű előadásait és gyakorlatait vezeti mind nappali, mind levelező tagozaton. Felzárkóztató órákat is vállal annak érdekében, hogy a hallgatók minél könnyebben tudják elsajátítani a tananyagot. 2021-ben a hallgatók szavazatai alapján az Év oktatójának választotta a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzata.

Rektori dicséretben részesült:

Kovács Gábor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar gépészmérnök hallgatója

Kovács Gábor 2019-ben kezdte meg tanulmányait az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán nappali gépészmérnöki BSc szakon. Tanulmányai mellett 2020-ban csatlakozott a karon működő pneumobil csapathoz, amelynek tagjaként a kezdetektől rengeteg időt áldozott a rábízott feladatok elvégzésére. 2021-ben Flex-Air csapat vezetője lett. Pneumobil csapatvezetői feladata mellett a 2022. februárjától a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet munkáját segíti demonstrátori pozícióban. Feladatai elsősorban a Járműtechnika, illetve a Pneumobil Műhely támogatását biztosítják. 2022-ben Pintér Péter irányításával készített „Több független hengeres pneumobil motor” című TDK dolgozatával első helyezést ért el.

Törzsgárda tag elismerésben részesült:

Prof. Dr. Szlivka Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet egyetemi tanára.

Habilitált doktori fokozatot szerzett:

Dr. Kollár Csaba, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet kutatási főmunkatársa.

PhD doktori fokozatot szerzett:

Hell Péter Miksa, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet egyetemi tanársegéde.

OMBKE kitüntetésben részesült Dr. Réger Mihály egyetemi tanár

Dr. Réger Mihály egyetemi tanár kiemelkedő, a felsőfokú szakirányú oktatásban és a fiatalok selmeci szellemben történő nevelésében szerzett érdemei elismeréséül az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 2023. május 20-i Küldöttgyűlésén Christoph Traugott Delius emlékérem kitüntetésben részesült. Az elismerést az OMBKE elnökétől Dr. Hatala Páltól vette át. A Christoph Traugott Delius emlékérmet 1972. áprilisában alapította az egyesület a selmecbányai Bányászati Akadémia első tanára emlékére a bányászati oktatás, továbbá az egész Osztrák-Magyar Monarchia bányászatának szervezése terén szerzett érdemei megörökítésére.

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!

GTE Műszaki Irodalmi Díj 2022

A Gépipari Tudományos Egyesület 2023. május 11-én megtartott küldöttgyűlésén Műszaki Irodalmi Díjjal tüntette ki oktatóinkat – Varga Bálint mestertanárt és Dr. Mikó Balázs egyetemi docenst (BGK-GTI) a “CAD modelling of the chip shape in case of ball-end milling” című cikkükért (Mérnöki és Informatikai Megoldások/Engineering and IT Solutions 2022. 3(2):30-38).
Ugyancsak Műszaki Irodalmi Díjban részesült Dr. Lázár-Fülep Tímea egyetemi adjunktus (BGK-TAI) a “Scientific Research Review on Dependability of Complex Automotive Systems Developed towards Autonomous Driving” című cikkéért (Periodica Polytechnica Transportation Engineering 2022. 50(2):142–145).

Kitüntetéseikhez ezúton is gratulálunk!

Bánkis sikerek a 36. OTDK-n

Véget ért a 36. OTDK, melyen az erős versenyben a Bánki Kar hallgatói két dobogós helyezést, két különdíjat és egy elismerést is szereztek:

Had- és Rendészettudományi Szekcióban, Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet tagozaton Molnár Krisztián és Ujhegyi Bence “Tengeralattjáró balesetek és okainak feltárása” című munkájukkal 3. helyezést szereztek. Témavezetőik: Dr. Fábián Enikő Réka, Dr. Szűcs Endre

Műszaki Tudományi Szekcióban, Géptervezés, számítógéppel segített tervezés tagozaton Csányi Mihály “Versenyautó-csonkállvány strukturális felépítésének optimalizálása” című dolgozatával 2. helyezést ért el. Témavezetője: Dr. Molnár Ildikó

Műszaki Tudományi Szekcióban, Additív technológiák tagozaton Tóth Lilla Éva “3D nyomtatott egyedi geometriák vizsgálata” című dolgozatával különdíjat szerzett. Témavezetője: Dr. Horváth Richárd

Ugyan csak Műszaki Tudományi Szekcióban, Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozaton Abdulrahman Yousef Hassan Moheb “Inkrementális alakítás modellezése és kísérleti alkalmazása” című dolgozatával különdíjat érdemelt. Témavezetője: Dr. Gonda Viktor

Műszaki Tudományi Szekcióban, Járműmérnöki Tudományok tagozaton Kiss Márton Péter “Motorfejlesztés Formula Student versenyautóhoz” dolgozatával az NKE Víztudományi Kar elismerését érdemelte ki. Témavezetője: Dr. Molnár Ildikó

Alábbi hallgatóink szintén szépen szerepeltek az országos megmérettetésen:

Had- és Rendészettudományi Szekció, Biztonság és védelempolitika tagozat: Turós Tímea
“A humán erőforrás és a szolgálati állatok alkalmazásának feltételei és jelentősége a kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények biztosításában”. Témavezetője: Dr. Szűcs Endre adjunktus

Had- és Rendészettudományi Szekció, Haditechnika, Katonai logisztika tagozat: Kinczel Tamás Bence “T-72-es harckocsi modernizálása, drón védelem”. Témavezetője: Dr. Szűcs Endre adjunktus

Had- és Rendészettudományi Szekció, Kiberbiztonság technikai aspektusai tagozat: Gózon Fanni Zsuzsanna “Hierarchikus fuzzy alapú kiberbiztonsági kockázatértékelő modell”.
Témavezetője: Dr. habil Laufer Edit egyetemi docens és Váczi Dániel IT biztonsági tanácsadó, cyex OÜ

Műszaki Tudományi Szekció, Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozat: Szőke-Tóth Éva “PVD bevonatok minősítése keménységméréssel”. Témavezetője: Dr. Horváth Richárd egyetemi docens és Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár

Műszaki Tudományi Szekció, Víztudomány tagozat: Wéber József “Körner Creativtec Magic 600 ismertető, állapot áttekintés”. Témavezető: Burai István György műszaki oktató

Nagyon köszönjük előadóinknak a színvonalas prezentációkat, valamint gratulálunk a díjazottaknak és konzulenseiknek a kiváló eredményekhez!

Beszámoló az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadásáról

2022. november 17-én került megrendezésre Karunkon az Arany Díszoklevelek átadása az 1972-ben, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, Karunk jogelőd intézményében 50 éve főiskolai diplomát szerzett hallgatóink számára. A Díszoklevelet olyan volt diákjainknak adományozzuk, akik közmegbecsülésre méltó magatartásukkal, valamint szakmai munkájukkal és egész életútjukkal Intézményünk hírnevét öregbítették.

Az elmúlt évek pandémiás időszakban nem volt alkalmunk a mostanihoz hasonló eseményt tartani, ezért ezen ünnepélyes alkalomra meghívtuk az 1970-ben és 1971-ben végzett, az előző két évben Arany Díszoklevelet kapott volt hallgatóinkat is, hogy személyesen is gratulálhassunk nekik.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr nyitotta meg. Beszédében összefoglalta Karunk múltját és jelenét: a kezdeti Budapesti Állami Közép-Ipartanodától majd Állami Felsőipariskolától az 1954-es évig, amikor az iskola alapításának 75. évfordulójára felvette Bánki Donát nevét, majd a technikumi évektől a főiskolává válásig, s végül a jelenkorig, az Óbudai Egyetem 2010-es megalakulásáig, megemlékezve a főbb eseményekről. Bemutatta karunk oktatási és tudományos portfólióját, eredményeit, a mostani Bánki Kar hallgatói életét. Köszöntő beszéde után Dr. Palásti-Kovács Béla, Karunk prodékánja tartott színvonalas beszédet, melyben számos érdekes emléket idézett fel közösen a hallgatósággal.

A beszédek után az Arany Díszoklevelek ünnepélyes átadása következett.

A Bánki Kar dékánja Arany Díszoklevelet adományozott az 1972-ben végzett hallgatók részére:

 • Bányi Gábor
 • Bucsányi László
 • Debreczy Zoltán
 • Fárbás Istvánné (Budaházy Lívia)
 • Hámori György
 • Hegedűs László
 • Ignácz György
 • Mendel Márton
 • Nix Vilmos
 • Posch Péter
 • Simsik József
 • Szabó Rezső
 • Vizi György

(Az ünnepélyes átadáson megjelenni nem tudó aranydiplomások postai úton kapják meg oklevelüket)

Ezt követően a tavaly és tavalyelőtti évben Arany Díszoklevelet szerzett volt hallgatóinkat köszöntöttük. Utólag is nagy szeretettel gratulálunk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni, és azoknak is, akik megtiszteltek látogatásukkal.

A kiállított Arany Díszoklevelek:

1971-ben végzettek:

 • Csikós Nagy István
 • Csörgei Gyula
 • Fabini Henrik István
 • Horváth János
 • Horváth Jánosné/Géczy Ágnes
 • Körösi János
 • Szabó Attila
 • Szemerszky László
 • Tuba Ferenc

1970-ben végzettek:

 • Balogh Andor Ambrus
 • Barsi Mária Anna
 • Bereczky Vilmos
 • Déri András
 • Dr. Bató András
 • Fenyvesi József
 • Kármán Éva
 • Kovács Ferenc
 • Nyíri Miklósné Szőllösi Mária
 • Soós Sándor
 • Szemere István
 • Szucsány György
 • Windberger László

A köszöntések után az ünnepeltek nevében Hámori György tartott beszédet, majd a többi évfolyam volt hallgatói is hozzászóltak.

A beszédeket Illés Mihály tanársegéd kollégánk klarinétjátéka követte, majd a meghívottak meglepetésére Kovács Ferencné szavalta el Keresztury Dezső odaillő versét.

Az ünnepség zárásaként kötetlen beszélgetés zajlott, régmúltról, közös ismerősökről, a rég nem látott hallgatótársakról. Nagyon jólesően hallgattuk a visszaemlékezéseket, az Alma Materhez kapcsolódó pozitív szavakat. Jó volt személyesen is találkoznunk az érintettekkel, és annak is örülünk, hogy ők maguk is ismét egymásra találtak Intézményünk falai között, ott, ahol annak idején szakmai útjukat megkezdték.

Elismerések hallgatóink és oktatóink részére a decemberi Igazgatótanácsi ülésen

Elismerő oklevelet, valamint az OBO BETTERMAN Hungary Kft. és a Bánki Kar felajánlásában Media Markt ajándékutalványt vehettek át az 54. Tudományos Diákköri Konferencia díjazott pályamunkáit készítő hallgatók a 2021. december 15-án megtartott Kari Igazgatótanácsi ülésen.

Anyagtechnológia és anyagvizsgálat szekcióban II. helyezett Nyisztor Olivér (A SZÍVÓDÁSI ÜREGEK VIZSGÁLATA RONCSOLÁSOS ÉS RONCSOLÁSMENTES MÓDSZEREKKEL ÖNTÖTT ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEKNÉL / Konzulens: Oláh Ferenc, tanszéki mérnök), I. helyezett Hartdégen Bertalan (TECHNOLÓGIÁK HATÁSA AUSZTENITES KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK LÉZERSUGARAS HEGESZTÉSÉRE / Konzulens: Dr. Fábián Enikő Réka, egyetemi docens).

Biztonságtechnika és technikatörténet szekcióban III. helyezett Kenzhetayev Yernar (ARCFELISMERŐ ALGORITMUS FEJLESZTÉSE / Konzulensek: Dr. habil Laufer Edit, egyetemi docens és Dr. Nagy István, egyetemi docens), II. helyezett Horváth Orsolya Margit (ARCFELISMERÉS ÉS HITELESÍTÉS CSÖKKENTETT BIOMETRIAI ADATOK ALAPJÁN / Konzulens: Prof. Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens), I. helyezett Ujhegyi Bence, Molnár Krisztián (TENGERALATTJÁRÓ BALESETEK ÉS OKAINAK FELTÁRÁSA / Konzulensek: Dr. Fábián Enikő Réka, egyetemi docens és Dr. Szűcs Endre, adjunktus.

Mechatronika és járműtechnika szekcióban I. helyezett Antal Gábor (SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉS KOCKÁZATÁT BECSLŐ FUZZY MODELL MEGALKOTÁSA / Konzulens: Dr. habil Laufer Edit, egyetemi docens).

Közönségdíjas hallgatók: Falta Bonifác, Ujhegyi Bence, Molnár Krisztián, Antal Gábor

Az ülésen átadásra került ezen kívül a Kari Kiváló Oktatói Díj, amelyet Hanka László egyetemi docens, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet matematikai, informatikai kiemelt szakcsoportvezetője kapott, valamint a Kari Kiváló Oktatást Támogató Munkatársi Díj, amelyet Varga Bance a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanszéki mérnöke vehetett át.

Bánkis oklevelek a Magyar Tudomány Ünnepe nyitónapján

Kezdetét vette a közel egy hónapig tartó Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat az Óbudai Egyetemen, melynek keretében rekordszámú programot tartanak Intézményünkben november hónapban. Az ünnepi nyitónapra november 3-án került sor a Bécsi úti campuson, ahol többek között átadásra kerültek a Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj oklevelek is.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 204. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. kormányrendelet alapján a felsőoktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a 2021/2022. tanévre a felsőoktatási intézmények által felterjesztett hallgatók részére, a kormányrendeletben meghatározott létszámkeret figyelembevételével.

Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj oklevelet vehetett át a Bánki Karról

alapképzési szakon:

 • Barna Bianka Rita
 • Bayaraa Burtejin
 • Bondor Csaba
 • Brabanti Kristóf
 • Cocchioni Vince
 • Falta Bonifác
 • Kostyál Levente
 • Nagygyörgy Péter Károly
 • Szekeres András Béla

mesterképzési szakon:

 • Mónus László József

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, amelynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A 2020/2021 ÚNKP nyertesek 2021. június 15-i konferencia-előadásai közül a szekcióvezetők értékelése alapján a Bánki Karon kiváló minősítést nyertek a következő előadók:

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

 • Hetyei Csaba: Vírusok és baktériumok terjedésének áramlástani modellezése metrókocsi légterében
 • Bálint Krisztián: Biztonsági kamerákon alapuló online jelenléti ívkészítő rendszer megoldásai

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

 • Horváth Orsolya Margit: Hőkamerák alkalmazhatósága oktatási épületek optimalizált kiürítésére

Témavezetők Karunkról: Prof. dr. Szlivka Ferenc, Prof. Dr. Berek Lajos, Prof. Dr. Kovács Tibor

A díjazottak teljes listáját és a forrásként szolgáló cikket Egyetemünk weboldalán olvashatják.

Átadásra kerültek a pedagógusnapi kari dicséretek

A 2021. június 16-i Igazgatótanácsi értekezlet 0. napirendi pontjaként került sor a pedagógusnapi kari dicséretek, illetve a törzsgárda oklevelek átadására.

Dékáni dicséretben részesült Dr. Ráthy Istvánné, Felker Péter és Dr. Barányi István.

Ráthy Istvánné Györgyi 2016-ban került a Bánki Karra egyetemi docensként, de ezt megelőzően is a felsőoktatásban tevékenykedett. 2020-tól az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék vezetője, illetve a pandémia időszakában ezzel párhuzamosan az Anyag- és Gyártástudományi Intézet megbízott igazgatója is. 1981-ben szerezte a Miskolci Egyetemen okleveles gépészmérnöki diplomáját, illetve orosz-magyar szakfordító oklevelét.

Szerkesztő mérnökként, szerszámszerkesztő mérnökként dolgozott ipari vállalatoknál, majd 1993-tól 27 éven át a Debreceni Egyetemen oktatott (intézeti mérnök, főiskolai adjunktus, főiskolai docens, főiskolai tanár minőségben, illetve 2013-2016 között tanszékvezetőként).

A Bánki Karon Anyagismeret, Mérnöki anyagok c. tárgy oktatását végzi, valamint a Diplomatervezés I., II. c. tárgyak tárgyfelelőse.
Kedves, barátságos személyisége hamar megszerettette közvetlen és távolabbi munkatársaival egyaránt. A Bánki Kar fejlődése érdekében sokat vállal, a hallgatók sorsát szívén viseli, de munkatársaiért is kiáll.
A koronavírus-helyzet alatt végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért, Pinke Péter intézetigazgató távollétében az AGI példamutató vezetéséért dékáni dicséretben részesült.

Felker Péter 1988 szeptember 1-je óta dolgozik a Bánki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetében, illetve annak jogelőd intézményében, de már ezt megelőzően hallgatóként is Bánkis volt, 1985-1988 között általános gépészmérnök hallgatóként koptatta a padokat. Munkakörébe tartozóan a gépészeti tervező programok oktatási feladatait látja el, szakdolgozatot konzultál, valamint laborvezetőként az Informatika és a Pneumatika laborok gépparkját tartja karban, biztosítja a zavartalan működés feltételeit. Emellett az intézet dolgozóinak informatikai hibaelhárítását is ő végzi, ami a pandémia idején a megfelelő informatikai háttér biztosításában is kulcsfontosságú volt, mind az intézeti adminisztráció megnövekedett terheinek kezelésében, mind az online oktatás feltételeinek biztosítása tekintetében.

Fáradhatatlanul segédkezik a záróvizsgák és az intézet, illetve a kar által szervezett konferenciák, valamint az online értekezletek technikai hátterének biztosításában, a kapcsolódó anyagok elkészítésében. Ő végzi az intézeti projektekhez az anyagbeszerzést, karbantartást, tanácsadást, valamint leltárnyilvántartóként is tevékenykedik. Péter stabil pillére az intézetnek, és a karnak, segítségére mindenki számíthat, aki hozzá fordul a problémájával. A vírushelyzet idején nyújtott kiemelkedő szerepvállalásának, több évtizedes pályafutásának elismeréseként dékáni dicséretben részesült.

Barányi István 2000-ben szerzett gépészmérnök-mérnöktanár diplomát az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében, a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karán. Ugyanitt kapta meg 2002-ben minőségügyi szakmérnök oklevelét. 2008-ban okleveles gépészmérnök a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, és 2017-ben nyerte el a Phd címet. 2002 óta dolgozik az Egyetem Bánki Karán, először tanársegédként, 2017-től egyetemi adjunktusként. Oktatói tevékenysége rendkívül széles kört ölel fel: a gépész, had- és biztonságtechnika, villamosmérnöki és menedzser képzésekben BSc és MSc szinten több tárgy oktatásában vesz részt.

Kiemelkedő az oktatók közül a hallgatókkal való kapcsolattartás, szakdolgozat konzultáció területén. Saját munkájára igényesen tekintve folyamatos megújulásra, tananyagfejlesztésre koncentrált, hogy hallgatóinak a legújabb technológiák mentén adja át tudását.
A Covid-19 járvány kezdetétől önként vállalta, hogy segít az oktatási anyag digitális változatának elkészítésében mind a tavaszi, mind az őszi félévre vonatkozóan, így támogatva a kollégák hatalmas és nélkülözhetetlen tudásának átörökíthetőségét a megváltozott oktatási környezetbe. Ennek is köszönhetően az érintett idősebb kollégák is hatékonyan tudtak részt venni az online oktatásban. Önkéntes segítségével nagyban hozzájárult az online oktatás sikerességéhez a Bánki Karon.
Kiemelkedő oktatói tevékenységének, szakmai hozzáállásának elismeréseként dékáni dicséretben részesült.

Bánki Plakett elismerést kapott Dr. habil Besenyő János.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Haraszti Ferenc, Nikitscher Tamás

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Langer Ingrid

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Stein Vera

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Lantos Zoltán, Dr. Laufer Edit

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 15 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Féth Györgyi, Kőműves Katalin, Laky Ildikó, Prof. Dr. Ruszinkó Endre

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Márkos Szilárd Attila, Prof. Dr. Rajnai Zoltán

Minden munkatársunknak köszönjük az elvégzett áldozatos munkáját és szívből gratulálunk az elismeréséhez!

Bánkis elismerések az EU-PED 2021-en

Pedagógusnap alkalmából az Óbudai Egyetem Szenátusa az idén is megrendezte az EU-PED Pedagógusnapi Ünnepséget, a pandémiás helyzetre tekintettel erősen csökkentett személyes részvétellel, részben online platformon 2021. június 7-én. Az esemény, tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő pedagógusoknak, egyúttal a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának kifejezése is.

Az ünnep mindig kiváló alkalmat teremt arra, hogy az Egyetem polgárai tisztelegjenek a magyar nyelvű felsőoktatásban határainkon innen és túl részt vevő pedagógusok munkája, az oktatás folyamatát támogató-segítő munkatársak naponta végzett tevékenysége előtt; egyúttal az Óbudai Egyetem elismeréseinek, díjainak átadására is különleges teret biztosít.

Az Óbudai Egyetem Bánki Kar munkatársai az alábbi kitüntetésekben részesültek:

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi docensi kitüntető címet adományozott Őri Istvánnak.

Az Egyetem rektora Arany Emlékgyűrűt adományozhat mindazon személyek részére, akik az Egyetemmel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan segítették, illetve segítik, valamint az Egyetemen, illetve jogelődjeiben hosszú időn keresztül – legalább tíz éven át – kifejtett tevékenység elismerését szolgálja.

Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrűt kapott Dr. Szabó József Zoltán, aki 34 év ipari és 30 év oktatási gyakorlattal a háta mögött a BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben tanszékvezetői, intézetigazgató-helyettesi feladatokat lát el. Jelentős oktatói és szakmai tapasztalattal rendelkezik, részt vett az Egyetem elismertségét növelő ipari kapcsolatok kialakításában.

Munkatársi cím adományozható az Egyetem azon alkalmazottai részére, akik legalább öt éve az Intézményben dolgoznak, és tartósan magas színvonalú és kiemelkedő munkát végeznek. Munkatársi címet kapott: Nagyné Halász Erzsébet.

Az Egyetem rektora Rektori Dicséretet adományozhat azon közalkalmazott részére, aki több éven keresztül az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtett ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtott. Rektori közalkalmazotti dicséretet kapott Prof. Dr. Pokorádi László Károly.

Az Egyetem rektora rektori elismerő oklevelet adományozott Prof. Dr. Dusza Jánosnak.

Törzsgárda kitüntető címek

Az Egyetemen, illetve jogelődjeinél 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 éves és annál magasabb, 5 évenként emelkedő, folyamatos munka-, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező és közmegbecsülésre érdemes tevékenységet folytató dolgozók részére Törzsgárda tagság adományozható.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Haraszti Ferenc, Nikitscher Tamás

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Langer Ingrid

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Stein Vera

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Lantos Zoltán, Dr. Laufer Edit

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 15 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Féth Györgyi, Kőműves Katalin, Laky Ildikó, Prof. Dr. Ruszinkó Endre

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Márkos Szilárd Attila, Prof. Dr. Rajnai Zoltán

Minden munkatársunknak köszönjük az elvégzett áldozatos munkáját és szívből gratulálunk az elismeréséhez!

Elismerésben részesültek más szervezeti egységhez tartozó, de a Bánki Karon tevékenykedő munkatársaink is:

Gereöffy Árpád (Kancellári Dicséret)
Pethő István (Kancellári Dicséret és az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)
Prohászka Judit (az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)
Visnyei László (az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)
Cseh Valéria (az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)

Köszönjük elvégzett áldozatos munkájukat és szívből gratulálunk elismerésükhöz!