Bánkis elismerések a 2023-as EU-PED-en

“Mi vagyunk azok, akik a jövő mérnöknemzedékét képezzük, amellyel elsődlegesen járulunk hozzá a tudásalapú társadalom építéséhez, nemzetünk versenyképességének növeléséhez. A tudás pedig határokon átívelő, ereje nemzetegyesítő” – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente, a Kárpát-medencében oktató pedagógusokhoz szóló ünnepen 2023. június 2-án.

Az eseményen Professor Emeritus címet vehetett át:

Dr. Dusza János, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Technológiai Intézet egyetemi tanára, valamint Dr. Szlivka Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet egyetemi tanára.

Dr. Dusza János a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Gépészeti és Technológiai Intézetének egyetemi tanára, az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola törzstagja és doktori tanácsának tagja és témavezetője. A kerámia- és nanokompozitok, anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata területén kiemelkedő kutatói és publikációs tevékenységet végzett. Szlovákiai magyarként nagyon szoros kapcsolatot ápol a budapesti és a szlovák akadémiai intézményekkel, tudományos munkásságával nagymértékben elősegítette a kari és a doktori iskolai kutatási tevékenységet.

Dr. Szlivka Ferenc CSc egyetemi tanár a műszaki tudományok doktora, 2013 óta dolgozik Budapesten az Óbudai Egyetem munkatársaként. Tudományos érdeklődése, kutatási területe széleskörű, melyek közül a legfontosabbak az Áramlástan, az Áramlástechnikai gépek, Axiális ventilátorok tervezése, Szél- és Vízturbinák fejlesztése, Kémények biztonsági problémáinak elemzése, valamint Légellátó hálózatok biztonsági problémáinak vizsgálata. Oktatási tevékenysége több egyetemhez is kötődik. Bár több évig volt a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet Gépészeti Tanszékének vezetője, 2013-tól az Óbudai Egyetemen kutatómunkájához kapcsolódó szaktantárgyakat oktat, Hő és Áramlástechnikát, Pneumatika – Hidraulikát, Gépjármű-hidraulikát. Oktatómunkája mellett évtizedek óta részt vesz az egyetemi és az országos TDK konferenciákon konzulensként, bírálóként és szervezőként is.

Az Óbudai Egyetem díszérmét és oklevelet vehetett át:

Dr. Hanka László, egyetemi docens, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet oktatója.

Dr. Hanka László okleveles matematika-fizika szakos diplomáját 1991-ben szerezte meg, PhD fokozatát 2011-ben vehette át summa cum laude minősítéssel katonai műszaki tudományok tudományterületen. A felsőoktatásban 25 éve oktat, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara 2007-től foglalkoztatja, kezdetben részmunkaidős, majd 2011-től teljes állású adjunktusként. 2021-től egyetemi docens. Dr. Hanka László hosszú ideje a kari-egyetemi matematika oktatás oszlopos tagja. 2016 óta irányítja, szervezi a matematika szakcsoport oktatási tevékenységét. A matematikai tárgyak magyar és angol nyelvű előadásait és gyakorlatait vezeti mind nappali, mind levelező tagozaton. Felzárkóztató órákat is vállal annak érdekében, hogy a hallgatók minél könnyebben tudják elsajátítani a tananyagot. 2021-ben a hallgatók szavazatai alapján az Év oktatójának választotta a Bánki Kar Hallgatói Önkormányzata.

Rektori dicséretben részesült:

Kovács Gábor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar gépészmérnök hallgatója

Kovács Gábor 2019-ben kezdte meg tanulmányait az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán nappali gépészmérnöki BSc szakon. Tanulmányai mellett 2020-ban csatlakozott a karon működő pneumobil csapathoz, amelynek tagjaként a kezdetektől rengeteg időt áldozott a rábízott feladatok elvégzésére. 2021-ben Flex-Air csapat vezetője lett. Pneumobil csapatvezetői feladata mellett a 2022. februárjától a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet munkáját segíti demonstrátori pozícióban. Feladatai elsősorban a Járműtechnika, illetve a Pneumobil Műhely támogatását biztosítják. 2022-ben Pintér Péter irányításával készített „Több független hengeres pneumobil motor” című TDK dolgozatával első helyezést ért el.

Törzsgárda tag elismerésben részesült:

Prof. Dr. Szlivka Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet egyetemi tanára.

Habilitált doktori fokozatot szerzett:

Dr. Kollár Csaba, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Természettudományi és Alapozó Tantárgyi Intézet kutatási főmunkatársa.

PhD doktori fokozatot szerzett:

Hell Péter Miksa, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtudományi és Kibervédelmi Intézet egyetemi tanársegéde.

Bánkis elismerések az EU-PED 2021-en

Pedagógusnap alkalmából az Óbudai Egyetem Szenátusa az idén is megrendezte az EU-PED Pedagógusnapi Ünnepséget, a pandémiás helyzetre tekintettel erősen csökkentett személyes részvétellel, részben online platformon 2021. június 7-én. Az esemény, tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő pedagógusoknak, egyúttal a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának kifejezése is.

Az ünnep mindig kiváló alkalmat teremt arra, hogy az Egyetem polgárai tisztelegjenek a magyar nyelvű felsőoktatásban határainkon innen és túl részt vevő pedagógusok munkája, az oktatás folyamatát támogató-segítő munkatársak naponta végzett tevékenysége előtt; egyúttal az Óbudai Egyetem elismeréseinek, díjainak átadására is különleges teret biztosít.

Az Óbudai Egyetem Bánki Kar munkatársai az alábbi kitüntetésekben részesültek:

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi docensi kitüntető címet adományozott Őri Istvánnak.

Az Egyetem rektora Arany Emlékgyűrűt adományozhat mindazon személyek részére, akik az Egyetemmel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan segítették, illetve segítik, valamint az Egyetemen, illetve jogelődjeiben hosszú időn keresztül – legalább tíz éven át – kifejtett tevékenység elismerését szolgálja.

Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrűt kapott Dr. Szabó József Zoltán, aki 34 év ipari és 30 év oktatási gyakorlattal a háta mögött a BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben tanszékvezetői, intézetigazgató-helyettesi feladatokat lát el. Jelentős oktatói és szakmai tapasztalattal rendelkezik, részt vett az Egyetem elismertségét növelő ipari kapcsolatok kialakításában.

Munkatársi cím adományozható az Egyetem azon alkalmazottai részére, akik legalább öt éve az Intézményben dolgoznak, és tartósan magas színvonalú és kiemelkedő munkát végeznek. Munkatársi címet kapott: Nagyné Halász Erzsébet.

Az Egyetem rektora Rektori Dicséretet adományozhat azon közalkalmazott részére, aki több éven keresztül az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtett ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtott. Rektori közalkalmazotti dicséretet kapott Prof. Dr. Pokorádi László Károly.

Az Egyetem rektora rektori elismerő oklevelet adományozott Prof. Dr. Dusza Jánosnak.

Törzsgárda kitüntető címek

Az Egyetemen, illetve jogelődjeinél 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 éves és annál magasabb, 5 évenként emelkedő, folyamatos munka-, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező és közmegbecsülésre érdemes tevékenységet folytató dolgozók részére Törzsgárda tagság adományozható.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Haraszti Ferenc, Nikitscher Tamás

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Langer Ingrid

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Stein Vera

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Lantos Zoltán, Dr. Laufer Edit

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 15 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Féth Györgyi, Kőműves Katalin, Laky Ildikó, Prof. Dr. Ruszinkó Endre

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Márkos Szilárd Attila, Prof. Dr. Rajnai Zoltán

Minden munkatársunknak köszönjük az elvégzett áldozatos munkáját és szívből gratulálunk az elismeréséhez!

Elismerésben részesültek más szervezeti egységhez tartozó, de a Bánki Karon tevékenykedő munkatársaink is:

Gereöffy Árpád (Kancellári Dicséret)
Pethő István (Kancellári Dicséret és az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)
Prohászka Judit (az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)
Visnyei László (az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)
Cseh Valéria (az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal)

Köszönjük elvégzett áldozatos munkájukat és szívből gratulálunk elismerésükhöz!

Kitüntetések a Bánki Karon

Az Európai Uniós Pedagógusnapi (EU-PED) ünnepségen  kitüntetésben részesült prof. dr. Rajnai Zoltán, karunk dékánja – az Óbudai Egyetem Szenátusa Pro Universitate kitüntetését prof. dr. Réger Mihály rektor adta át a Bánki Kar munkatársainak javaslatára.

Az elismerést az Óbudai egyetem, a Bánki Kar, és az oktatásban dolgozók érdekében folytatott kiemelkedő és lelkiismeretes tevékenységéért, elhivatott és áldozatos munkájáért, valamint a biztonságtudományi doktori iskola megalapításában és létrejöttében vállalt szerepéért kapta.

Címzetes egyetemi docens elismerésben részesült továbbá Galla Jánosné, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék ny. főiskolai docensének a műszaki felsőoktatásban négy évtizeden át végzett színvonalas, az ipari gyakorlathoz szorosan kötődő oktatómunkája, valamint a minőségbiztosítási szakmérnöki képzés szervezési, vezetési tevékenységének elismeréseként. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!