Még november 3-ig véglegesítheted a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatod!

Az ösztöndíjpályázat célja rendszeres anyagi segítség nyújtása felsőoktatásban részt vevő, illetve oda felvételiző hátrányos helyzetű hallgatók számára. A Bursa Hungarica keretén belül két típusú pályázatra lehet jelentkezni, melyek közül az egyik 10 hónapig, a másik – az érettségi előtt állókat érintő – háromszor tíz hónapig jelent rendszeres, havi 25 ezer forintos támogatást. Ez tíz hónapos ösztöndíj esetén 250 ezer forintot, 30 hónapos ösztöndíj esetén 750 ezer forintot jelent összesen. Ehhez jön még hozzá a Minisztérium támogatási összege, amelynek az összegét jelenleg nem ismerjük.

Aktuális pályázási időszak: 2023. október 3. – 2023. november 3.
FONTOS: A november 3. a pályázatok véglegesítésének határideje. Lejárat után már nem engedi a rendszer a véglegesítést.

Minden fontos részlet megtalálható az önkormányzat honlapján: jozsefvaros.hu/go/bursahungarica


Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is.

A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

A pályázók köre

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2023-24. tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat tartalma

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A pályázatok értékelésnél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:

 • szabadalom/használatiminta-oltalom,
 • védjegy és formatervezésiminta-oltalom,
 • szerzői jog
 • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg, a pályamunka a későbbiekben ebben a kategóriában kerül elbírálásra. Mindazonáltal, ha a diplomamunka, illetve szakdolgozat tárgya olyan alkotómunka eredménye, amely több kategóriát is érint, a pályázatnak a releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések ismeretére is. Az SZTNH – indokolt esetben – jogosult a diplomamunkát a hallgató által megjelölt kategóriától eltérően is besorolni.

A pályázati díj összege és annak elbírálása

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt szakértőkből álló bizottság értékeli. A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

 • első díj 250 000 Ft,
 • második díj 200 000 Ft,
 • harmadik díj 150 000 Ft.

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók ajándékcsomagot vehetnek át. A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek tartalma és színvonala alapján változtasson a kategóriák, illetve a kiadott díjak számán.

A pályázati díj elnyerésének feltételei

 1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést.
 2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel. Az értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.

A pályázat menete

 1. A pályázati szándék jelzése a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen az alábbi adatokkal a regisztrációs határidőig:
 2. a pályázó adatai: neve, email címe, képző intézményének neve, a kar megjelölésével,
 3. a diploma/szakdolgozat címe és rövid vázlata,
 4. annak megjelölése, hogy milyen szellemitulajdon-védelmi kategóriában kíván indulni és milyen szellemitulajdon-védelmi témában vizsgálja meg a dolgozatának tartalmát.
 5. A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.
 6. A diplomamunkába/szakdolgozatba integrált pályázati dolgozat elkészítése és leadása a megjelölt határidőre. A diplomamunka/szakdolgozat tartalmát az SZTNH kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemitulajdon-védelmi vonatkozásokat feltárni.

Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kérjük leadni a központi pályázati email címre. Minden, a pályázatot érintő kérdésben a központi pályázati email címen kérhető bővebb felvilágosítás.

A pályázatok értékelését az SZTNH munkatársaiból felállított, független szakértői bizottság végzi. Az értékelés eredményéről minden hallgató értesítést kap.

Határidők

A pályázati szándék regisztrálásának határideje:             2023. december 4.

A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje:             2024. március 22.

A 2023-24 tanév tavaszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév őszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató 2024. szeptember 30-ig tájékoztatást kap pályázata eredményéről.

A díjak átadása

A díjak átadására az SZTNH székházában kerül sor ünnepélyes keretek között. A pályázati díjak átutalása a nyertes pályázóknak a díjátadóval egy időben történik. A díjátadó ünnepségre minden pályázó hallgató meghívást kap. Budapest, 2023. október 5.


Félfogadás változás – nyári ügyeleti rend

A nyári ügyeleti rend időszaka: 2023. július 17 – augusztus 20.

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 09:00 – 12:00
Szerda: 09:00 – 12:00
Csütörtök: 09:00 – 12:00
Péntek: ZÁRVA

A nyári ügyeleti rendet követően: 2023. augusztus 21-től

Hétfő: 08:45 – 11:45
Kedd: ZÁRVA
Szerda: 08:45 – 11:45 és 13:15 – 14:30
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 08:45 – 11:45

Beszámoló a 2023. februári Diplomaátadó Ünnepségről

2023. február 17-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét az Óbudai Egyetem Bánki Kara a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban, ahol több, mint 200 végzett hallgató vehette át oklevelét.

Az eseményt a már megszokott elnökségi bevonulás nyitotta meg a Gaudeamus Igitur dallamára, majd a Himnusz elhangzását követően Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető – mint az ünnepély levezető elnöke – bemutatta az elnökség tagjait:
dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Balogh József mestertanár, dékáni titkárságvezető, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Horváth Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg. Ebben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, valamint mechatronikai mérnöki szakokon. A BSc képzésben 225 hallgató kapott oklevelet. MSc képzésben 22 oklevelet adott át Dékán úr. A hallgatók az átvételt követően főhajtással tisztelegtek a Bánkis zászló előtt.

A diplomaátadási ceremónia után a hallgatói elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Balogh Bence                    biztonságtechnikai mérnöki
Barna Bianka Rita             biztonságtechnikai mérnöki
Bayaraa Burtejin               biztonságtechnikai mérnöki
Benkő Noémi                     biztonságtechnikai mérnöki
Bloch Marcell Manó          gépészmérnöki
Keller Zsolt                        gépészmérnöki
Kiss Balázs                        biztonságtechnikai mérnöki
Kiss Dániel                        gépészmérnöki
Krisztofóri Martin              biztonságtechnikai mérnöki
Liebhardt Péter                 gépészmérnöki
Liktor András                    biztonságtechnikai mérnöki
Marton Bence                    biztonságtechnikai mérnök
Oszaczki Patrik                 gépészmérnöki
Rippert Ágnes                   mechatronikai mérnöki
Simon Levente                  biztonságtechnikai mérnöki
Tóth Csaba György          biztonságtechnikai mérnöki
Tuboly Endre                     biztonságtechnikai mérnöki
Vadász Patrik                    biztonságtechnikai mérnöki
Zsombok Krisztián           gépészmérnöki

Több hallgatónk előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ünnepségen, ők utólagosan veszik majd át az oklevelüket és az elismerést is. Név szerint: Bárczi DávidKenzhetayev Yernar, Fekete Máté, Pásztorné Orosz Andrea és Steiner Attila József.

Külön kiemelésre kerültek azok, akik kitüntetéssel végeztek, ők tanulmányaikban végig példamutató szorgalommal haladtak. Ennek elismeréseként oklevelet és emléktárgyat vehettek át az alábbi hallgatók:

Alapkézésben részt vett:

Tóth Csaba György
Ruck Róbert

Mesterképzésben részt vett:

Bajusz Dániel
Kurilla Zsolt
Szabó Réka Krisztina
Dávid Judit

Dékáni elismerő oklevelet kapott Deák-Sala András.

Deák-Sala András 2019-ben kezdte meg gépészmérnöki tanulmányait. Eredményes tanulmányai mellett kitűnt sokszínű érdeklődésével és tehetségével – több éven keresztül a Kutatók Éjszakája programsorozat egyik leglátványosabb eleme volt a saját fejlesztésű Tesla-tekercsének bemutatója. Az erről készült kisfilm többszáz megtekintést eredményezett. Emellett aktív szerepet vállalt a bánkis hallgatói közéletben, többek között a 3D hallgatói kör tagjaként is.

Bánkis tanulmányainak végén a kar hírnevének öregbítéséért, a hallgatótársak, az oktatók és a kari munkatársak felé mutatott jólelkűségéért és önzetlen segítőkészségéért, valamint tehetségének elismeréseként Dékán úr részére Elismerő oklevelet és emléktárgyat adományozott.

A kitüntetések átadását követően a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Barna Bianka biztonságtechnikai mérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Horváth Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a végzett Bánkisokat. Beszéde végén Balla Máté és Polereczki Flórián részére adott át hallgatói elismerést a Hallgatói Önkormányzatban és a Bánki hallgatói életében tett munkájuk elismeréseként.

Ezt követően a Kar dékánja Bánki Plakettet adományozott Dr. Barányi István egyetemi adjunktus részére.

Barányi István 2000-ben szerzett gépészmérnök-mérnöktanár diplomát az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében. Ugyanitt kapta meg 2002-ben minőségügyi szakmérnök oklevelét. 2008-ban okleveles gépészmérnök, 2017-ben pedig elnyerte a Phd címet. 2002 óta dolgozik az Egyetem Bánki Karán, először tanársegédként, 2017-től egyetemi adjunktusként. Oktatói tevékenysége rendkívül széles kört ölel fel: a gépész, a biztonságtechnikai, villamosmérnöki és menedzser képzésekben BSc és MSc szinten több tárgy oktatásában vesz részt.

Kiemelkedő a hallgatókkal való kapcsolattartása, mind a tananyag átadása, mind szakdolgozati konzultáció terén.  Az oktatási anyag digitális változatának elkészítésében komoly szerepet vállalt, nagyban hozzájárulva az online oktatás sikerességéhez. Kari nyílt napokon tartott érdekfeszítő előadást. Oktatói tevékenységének elismeréseként 2018-ban a hallgatók Az év oktatója díjjal értékelték, 2021-ben pedig dékáni dicséretben részesült.

A következő félévtől Barányi István máshol folytatja. Két évtizedes bánkis munkásságát szeretnénk most megköszönni, Bánki Plakett adományozásával. Tisztelettel kívánunk további szakmai sikereket, jó egészséget, az új kihívásokban sok eredményt. Reméljük, a későbbiekben is találkozunk veled, Pista, akár órát tartva, akár valamelyik bánkis rendezvényre visszalátogatva.

Barányi Tanár úr díjazását végzős hallgatóink nagy ovációval fogadták, vastapssal köszönték meg színvonalas óráit.

A Diplomaátadó ünnepség zárásaként az Egyetem és Karunk vezetése köszönetet mondott mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztelték ünnepségünket.

Itt is megragadjuk az alkalmat és ismét gratulálunk a végzősöknek, a kitüntetetteknek és kívánunk további nagyon sok sikert és jó egészséget! Egyetemi Karunkon eltöltött éveiket jó szívvel őrizzék meg és ha tehetik, tartsák a kapcsolatot a Karral, hogy akár majd az Önök cége lehessen a jövőben együttműködő partnerünk.

Ezúton köszönjük a Tanulmányi Irodának, a Dékáni Hivatalnak és a Hallgatói Önkormányzatnak a Diplomaátadó szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítséget.