Díszoklevelet adtunk át a Reinhold és Carmen Würth Alapítványnak

A 2021. május 12-i Kari Tanácsi ülésen a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány fennállásának 30. évfordulója tiszteletére, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán díszoklevelet adott át Dr. Horváth Sándornak, az Alapítvány Kuratóriumi elnökének.

A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt a magyarországi Würth Szereléstechnika Kft. 1991-ben hozta létre. Az Alapítvány fő tevékenységei közé tartozik a szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók tanulásának ösztöndíjakkal történő segítése, amely egyrészt rendszeres havi ösztöndíjat jelent, másrészt három magyar felsőoktatási intézményben a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató elismerő oklevelet és egyszeri pénzjutalmat kap. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara az egyik támogatott.

Az Alapítvány fő tevékenységei az egyetemi hallgatók támogatása mellett:

A többszörösen hátrányos helyzetben lévő, gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek nyári üdültetése, az Alapítvány jóvoltából eddig több mint 3000 gyermek volt a Würth táborban. Esetenként különdíjakkal, anyagi támogatással segíti a hallgatói-tanulói kiválóságokat (pl. OTDK szponzorálása, diákversenyek résztvevőinek támogatása). Emellett karácsonyi ajándékozással segíti egyes idős- és gyermekotthonok lakóit. Többek között a bakonybánki és lovászpatonai óvodákba is rendszeresen juttatnak el ajándékokat a kisgyermekeknek.

Az Alapítvány, valamint a vállalatcsoport és a Bánki Kar szakmai együttműködési kapcsolata is több évtizedre nyúlik vissza. Az együttműködést hosszú időn keresztül az innovációs alap, és a szakképzési hozzájárulás lehetőségeinek kiaknázása jelentették, majd később a már említett hallgatói ösztöndíj támogatással bővült, illetve a legkiemelkedőbb diplomamunkák és TDK dolgozatok honorálásával is.

A Bánki Kar kiemelt feladatának tartja az ipari, kereskedelmi és szakmai partnerekkel történő, minél szélesebb körű együttműködést. Mindezt közös oktatási programok szervezésével, szakmai gyakorlóhelyek és együttműködési keretek kialakításával kívánjuk folyamatosan megvalósítani. Ennek a folyamatnak az egyik elemét jelentette 2018-ban a Würth Terem átadása, illetve mintegy 2 MFt összegben a terem eszközökkel történő felszerelése.

Az Alapítvány által végzett kiemelkedő támogató tevékenységért a fennállása óta számos állami és nemzetközi elismerésben részesült, illetve az alapítót, Reinhold Wurthöt is többször kitüntették munkásságának elismeréseként. (Többek között 2011-ben Honorary Professor címet adományozott részére az Óbudai Egyetem).

Gratulálunk, és ugyanilyen jó együttműködést kívánunk az elkövetkező évekre is!

Kiemelkedő szakmai elismerés Gáti József részére

A Magyar Hegesztési Egyesület Életmű Díjat adományozott Dr. Gáti Józsefnek.

A Bánki Kar címzetes egyetemi docense, nemzetközi hegesztőmérnök a több mint 45 éves, a hegesztés és anyagtudomány terén végzett kiemelkedő oktató és kutató tevékenysége, valamint a hegesztés szakterület nemzetközi képviselete terén végzett munkássága, életműve elismeréséül részesült kitüntetésben.

Az Életmű Díj adományozására az Egyesület XXX. Jubileum Nemzetközi Hegesztési Konferenciája alkalmából került sor, ahol a laudáció rövid áttekintést adott a kitüntetett életpályájáról.

Gáti József a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1975-ben szerzett gépgyártástechnológus üzemmérnöki diplomát, ezt követően tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1980-ban okleveles gépészmérnök diplomával fejezte be. A nemzetközi és európai hegesztőmérnöki okleveleket 2000-ben vette át.

Gáti József 1975 óta dolgozik az Óbudai Egyetem egyik jogelőd intézményénél, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán. 1975-80 között tanszéki üzemmérnökként, 1980-tól 1984-ig főiskolai tanársegédként, 1984-től főiskolai adjunktusként tevékenykedett. 1996-tól főiskolai docens, majd 2008-tól c. egyetemi docens.

Dr. Gáti József iskolateremtő egyéniség. Oktatási munkájában úttörő szerepet vállalt, többek között a hegesztés és kötéstechnológia tárgyak bevezetésében, tantárgyprogramjainak kidolgozásában. Pályafutása során oktatta az Anyagtechnológia; az Ipari anyagok és előgyártmányok; az Előgyártási technológiák, a Hegesztés, a Kötéstechnológia; valamint a Technikatörténet tárgyakat, részt vett a tananyagok részletes kimunkálásában, a jegyzetek megírásában.

Meghívott oktatóként bekapcsolódott többek között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán a Mezőgazdasági gépjavító és alkatrészgyártó szakmérnöki-, a Hegesztő Műszaki Szakember képzésbe, előadó az Európai Hegesztőspecialista, a Hegesztőtechnológus, a Hegesztő inspektor valamint a Nemzetközi Hegesztőmérnöki képzésben. A Nemzetközi / Európai Hegesztő szakember képzések során a hegesztési eljárások és berendezések, az anyagok és viselkedésük, a méretezés és tervezés, valamint a gyártás és gyártástervezés tárgycsoport oktatója. Tárgyfelelős és előadó a Metrológus szakmérnök képzésben.

Dr. Gáti József nemzetközi konferenciák, szimpóziumok szervezője (INES, ICCC, Magyar Tudósok Nemzetközi Szimpóziuma, SAMI, SISY), számos jelentős nemzetközi konferencia életre hívásában vett részt. Több mint 45 éves pályafutása alatt 121, többségében nemzetközi konferencia, szeminárium szervezőbizottságának elnöke, tudományos bizottsága tagja, szekcióelnöke.

15 könyv, 10 jegyzet, 198 szakmai publikáció, 173 ismeretterjesztő, közéleti publikáció szerző, illetve társszerzője, 1 szabadalom tulajdonosa. Szerkesztője és egyik szerzője a népszerű Hegesztési zsebkönyvnek. Vezetői pozíciói ellenére egyik szakmai vezetője és mentoroktatója a Bánki Donát Hegesztő Szakműhelynek, ahol kutatói és szakmai tapasztalatával segíti a leendő hegesztőmérnököket a szakma megismerésében.

Tagja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szakmai Vizsgabizottságának, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Pártatlansági Bizottságának, elnöke az TÜV Rheinland InterCert Kft. Irányító Testületének. Korábban képviseletet látott el az European Commitee for Standardization szabványosítási szervezetben, delegátusa és képviselője az International Institute of Welding világszervezetnek.

Kiemelkedő szakmai szervező és vezetői képességekkel rendelkezik, ezt tükrözi több hazai és nemzetközi szakmai szervezetben betöltött pozíciója. 1974-óta vállalt feladatokat a Gépipari Tudományos Egyesületben, a Hegesztési Szakosztály vezetőségi tagja, majd később titkára, ezt követően 2001-2013 között annak elnöke. 2013-tól alapító elnöke a Magyar Hegesztési Egyesületnek, mely funkciót a mai napig ellátja.

Ezúton Gratulálunk a kiemelkedő szakmai elismeréshez!

Kuti János

Honorary Professor kitüntető címet kapott Prof. Dr. Rajnai Zoltán

A Temesvári Egyetem Szenátusa tiszteletbeli professzori címet adományozott Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja részére.

Az Óbudai Egyetem és a Temesvári Műszaki Egyetem (Politehnica University Timisoara) között hosszabb időre visszanyúló aktív kapcsolat alakult ki. Egyetemünk 2004 óta szervezi a SACI – International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics – konferenciasorozatot, valamint közös kutatási projektek is generálódtak a több területen is hasonló képzést folytató egyetemmel.

Ilyen együttműködés alakult ki az Óbudai Egyetem Bánki Kara és a Temesvári Műszaki Egyetem gépészmérnök képzést folytató kara között, amelynek során egy-egy román-magyar-francia egyetem pályázott közös anyagtudományi kutatások disszeminácójára. A programban Egyetemünket Dr. Barányi István, Domonyi Erzsébet és Rajnai Zoltán professzor képviselte. Az egyéves projekt keretében mindhárom országban egy-egy miniszimpózium keretében ismertették a résztvevők anyagtudományi kutatási eredményeiket, majd közös témakört keresve a projekt nemzeti vezetőivel közösen készítettek publikációt.

A nemzetközi együttműködés a két egyetem között ezt követően is folytatódott, konferenciákon történő részvételekkel és kölcsönös látogatások alkalmával egyeztették a következő kutatási irányokat és célokat.

A közös együttműködések eredményeinek elismeréseként a Temesvári Műszaki egyetem rektora, Viorel-Aurel SERBAN az Óbudai Egyetemen „Honoris causa” kitüntető címet vehetett át.

Nemrégiben a Temesvári Egyetem szenátusának ülésén határozatot hozott elismerésekről, aminek keretében úgy döntött, hogy tiszteletbeli professzori címet adományoz Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Kar dékánja részére. A megtisztelő címet a Temesvári Műszaki Egyetem Rektorátus tanácsteremében adták át. A tiszteletbeli professzor cím odaítéléséről az Automatika és Számítástechnikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének javaslatára született döntés, a folyamatos és eredményes együttműködések alapján.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán a tiszteletbeli professzor cím elnyerése alkalmából székfoglaló előadást tartott a magyarországi kiberbiztonság koordinálására irányuló kormányzati feladatokról, mechanizmusokról és intézkedésekről is.

Pedagógusnap 2020

Pedagógusnap alkalmából köszöntjük a munkatársainkat, megköszönve nekik egész éves kitartó munkájukat, a helytállást ebben a mostani helyzetben, a lelkiismeretes és fáradhatatlan tevékenykedést, amelynek eredményeképpen a hallgatók a távoktatás útján juthattak hozzá a tananyaghoz.

Az Ügyrend szerint Pedagógusnapon kerül sor a Dékáni dicséretek átadására:

– A Kar dékánja Dékáni Dicséretet adományozhat azon kari dolgozók részére, akik legalább 2 éven keresztül a Kar érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.
 A Dékáni Dicséret átadására évente egy alkalommal, Pedagógusnapon kerül sor.


Az idei évben Dékáni dicséretben részesülnek az alábbi munkatársak:

Dr. Kovács Tünde – AGI
Dr. Szabó József Zoltán – MEI
Szabó Terézia – Dékáni Hivatal

 

Dr. Kovács Tünde

Dékáni dicséretben részesül Dr. Kovács Tünde, lelkiismeretes oktatói, kutatói és tudományos munkájáért, a tanszékvezetői feladatok példás ellátásáért. Tünde a Bánki Karon végzett, majd 1999-től az oktatásba is bekapcsolódott – először tanszéki mérnökként, majd 2013-tól egyetemi docensként.  2017-től kapott megbízást a tanszékvezetői feladatok ellátására; ezen szerepében aktívan dolgozott az Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék csapatszellemének megerősítéséért. Kiemelkedő a Kar érdekében végzett konferencia-szervező tevékenysége, továbbá az ipari partnerekkel ápolt jó kapcsolata, amelyet a Kar kutatási-fejlesztési feladatainak teljesítése érdekében igyekezett mindig mozgósítani. Nagy teherbírása és elkötelezettsége példamutató és követendő.
 

Dr. Szabó József Zoltán

Dr. Szabó József Zoltán szintén a Bánki Kar jogelőd intézményében, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerzett diplomát, és 1990. szeptember 1-je óta, éppen kerek 30 esztendeje dolgozik a Bánki Karon, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben, illetve jogelőd szervezeteiben, laborvezetői, tanársegédi, adjunktusi, jelenleg docensi beosztásban. Immáron 34 év ipari és 30 év oktatási gyakorlattal a háta mögött az intézetben tanszékvezetői, intézetigazgató-helyettesi feladatokat lát el. Széles körű, az egyetem elismertségét növelő ipari kapcsolatok kialakításának, kutató-fejlesztői tevékenységének, valamint az oktatásban nyújtott eredményes munkájának elismeréséül Dékáni dicséretben részesítem.
 

Szabó Terézia

A Bánki Kar Dékáni Hivatalában 2017 májusában kezdett dolgozni, de ennél sokkal régebb óta ismerjük – 1999 óta műszaki ügyintézőként tevékenykedett az egyetemen, a Bánki Kar épületében. Emiatt jól ismeri az épületet. Jelenleg Terike foglalkozik a postázással, a gépjármű-nyilvántartással és az összes – bánkis autókkal kapcsolatos ügyekkel, hibabejelentéssel a Műszaki Osztály felé, illetve ő végzi a Dékáni Hivatal és a Kar számláinak előkészítő adminisztrációját és leltárát. Ugyanígy munkájához tartozik a bérletekkel kapcsolatos ügyintézés, és nála tudunk ebédet is befizetni. Mindezek mellett ott segít a Dékáni Hivatalban, ahol csak szükséges. Lelkiismeretes, szorgalmas, segítőkész, mindig számíthatunk rá. Munkájának elismeréseként Dékáni dicséretben részesítem.

A Pedagógusnap alkalmából egyetemi elismerések adományozására is sor került, Szabóné dr. Házi Erzsébet tiszteletbeli egyetemi docensi címet nyert el. Gratulálok, és jó egészséget kívánunk!

Dr. Mucsi András az Acélipar Fiatal Innovatív Mérnöke Díj kitüntetettje

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) 2019-ben pályázatot hirdetett az „Acélipar Fiatal Innovatív Mérnöke Díj” elnyerésére. Az Egyesülés a pályázati kiírás címében az „Fajlagos energiafelhasználás-csökkenés az acélkohászat metallurgiai és továbbfeldolgozó fázisaiban, a fenntarthatóság szolgálatában” témakört fogalmazta meg.

A pályázat kiírásának alapvető célja volt, hogy az MVAE tagvállalatoknál dolgozó fiatal mérnököket innovatív műszaki megoldások kidolgozására ösztönözze. A beérkezett pályaműveket az Egyesülés szakmai bizottsága előre meghatározott szempontrendszer szerint értékelte. A díjak átadására az Egyesülés évzáró rendezvényén került sor.

Első helyezést ért el Dr. Mucsi András, az Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézet, Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék egyetemi docense, az ISD Dunaferr Zrt. K+F szakértője. Pályaművének címe „A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetősége a leégési veszteség csökkentése és a revésség szempontjából optimális előmelegítés biztosítása érdekében az ISD Dunaferr Zrt. Meleghengerművében”.

Gratulálunk a kiemelkedő szakmai elismeréshez!

Dr. Gáti József

A munkavédelmi képzés miniszteri elismerése

Dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere országunk honvédelme érdekében huzamos időn át végzett eredményes tevékenységért, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség céljainak támogatásáért, a Magyarországon folyó munkavédelmi szakember képzés fennállásának 60. évfordulója alkalmából elismerő oklevelet adományozott az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar részére. Az oklevelet Dr. Gulyás András ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályvezetője a képzés diplomaátadó ünnepségén, 2020. február 21-én adta át Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettesnek. Jelen volt Dr. Groszmann Mária címzetes egyetemi tanár, Dr. Nagy Imre címzetes egyetemi docens, Dr. Váró György címzetes egyetemi docens és Dr. Szabó Gyula egyetemi docens, a képzés szakfelelőse.

Dr. Szabó Gyula

Pokorádi László professzor kitüntetése

Prof. Dr. Pokorádi László, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet intézetigazgatója és egyetemi tanára tudományos kategóriában, Magyar Repüléstudományért Emlékplakettet vett át 2019. november 25-én. A díj a hazai repüléstudomány legmagasabb szakmai elismerésének számít, melyet a szakmai közösség ítél oda. Pokorádi László az elismerést volt témavezetőjétől Prof. Dr. Rohács József egyetemi tanáról vette át.

Dr. Gáti József

Berek hetven – a hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntése

Bár a Wikipédia meglehetősen sok eseményt és évfordulót sorol fel a szeptember 29-i nappal kapcsolatban, az idén hetvenéves Berek Lajos professzor emeritus, nyugalmazott mérnökezredes, szobrászművész neve nem szerepel a felsorolásban. Igaz, ha Professzor Úr nevére rákeresünk, akkor gazdag és sokrétű életének néhány területét ismertető oldallal azért találkozhatunk. 

Nekünk tudósoknak Professzor úr elsősorban a tudós tanárt jelenti, aki a biztonságtechnika területén meghatározó és megkerülhetetlen szaktekintély lett. Tudományos pályáját szakkönyvek, jegyzetek, oktatási anyagok, konferenciaelődások, témavezetettjeinek sikeres szak- és diplomadolgozati, illetve doktori disszertáció-védései jelzik egyfelől. Másfelől megannyi kolléga, pályatárs, vezető, beosztott, hallgató, aki hálás szívvel és örömmel gondol Professzor úrra. Számukat még csak megbecsülni is lehetetlen vállalkozás. Közülük a „Berek Hetven – egy élet a hadtudomány és a művészet szolgálatában, a hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntése” című meglepetéskötet szerkesztője azokat választotta ki, akiknek Professzor úr volt, vagy jelenleg is a doktori témavezetője. A Prof. Dr. Rajnai Zoltán és Dr. habil Berek Tamás PhD által lektorált könyv szakmai-tudományos részének a szerzői így Bálint Krisztián, Domján András, Dr. Elek Imre PhD, Gáll Tamás, Jurás Zsolt, Kálmán László, Dr. Kollár Csaba PhD, Dr. Schüller Attila PhD, Dr. Szabó Gyula PhD, Dr. Szűcs Endre PhD és Dr. Zöllei Zoltán PhD lettek. A kötetben a szakmai-tudományos írások mellett megtalálhatók Prof. Dr. Kovács Levente jelenlegi és Prof. Dr. Réger Mihály korábbi rektor, Prof. Dr. Cvetityánin Lívia, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője, illetve Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, valamint a tanulmányok készítőinek köszöntői is. Professzor úr szubjektív pályaképét Berek László könyvtárigazgató és Lamár Krisztián egyetemi adjunktus rajzolták meg.

A kötet ünnepélyes átadására és Professzor úr meglepetés-köszöntésére, s ennek keretében egy zeneszámmal egybekötött születésnapi köszöntő közös éneklésre – melyet Illés Mihály munkatársunknak köszönhetünk – az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dísztermében került sor október elsején. Valamennyi kolléga és meghívott vendég maximálisan és önzetlenül azon fáradozott, hogy a Professzor úr előtt mindvégig titokban tartott ünnepség – a szeretetprojekt – jól sikerüljön. Úgy gondolom, hogy a fényképek, a baráti köszöntők és Professzor úr meghatódott és emberi reakciói erről tanúskodtak.

Amikor Professzor úrral találkozom, s megkérdezem, hogy hogy van, azt szokta mondani, hogy időarányosan. Mindannyiunk nevében írom, hogy remélem, nagyon jól van, mert akkor ez azt is jelenti, hogy még sok ideig gazdagíthat mindnyájunkat tudásával, bölcsességével, emberségével.

Kollár Csaba

Bánkis sikerek az OTDK 2019-en – Összefoglaló az eseményről

Eredmények

2019. április 16-18. között zajlott az OTDK Had- És Rendészettudományi Szekciója az ÓE – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar rendezésében. Hallgatóink nem csak hogy helytálltak a megmérettetésen, de kiváló eredményeket is sikerült felmutatniuk. Biztonságtechnika tagozatban első helyezett lett Sándor Barnabás a “Vezeték nélküli hálózatok felderítése UAV segítségével” című pályamunkájával. Témavezetői Dr. Kovács Tibor, Váczi Dániel, Őszi Arnold és Dr. Horváth Tamás voltak.

Második helyezést ért el Dudás Martin Achilles “A modern biztonsági-átvilágítási technológiák vizsgálata a személyátvizsgálás során” című pályamunkájával, témavezetői voltak: Dr. Szűcs Endre és Solymár Zoltán.

Különdíjat kapott Németh Áron “Az első elektromos biztonságtechnikai riasztórendszer áttekintése” című pályaművével, témavezetői Illés Mihály Sándor és Dr. Szűcs Endre voltak.

Ugyancsak ebben a tagozatban Sándor Barnabás is különdíjat érdemelt a “Közbeékelődéses támadás vizsgálata vezeték nélküli hálózaton” pályamunkával, témavezetője Dr. Kiss Gábor volt. Továbbá a legkiemelkedőbb prezentációért járó elismerést is Sándor Barnabás gyűjtötte be, ezáltal részt vehet a Magyar Tudományos Akadémia prezentációs díjversenyén.

Biztonság- és védelempolitika tagozatban második helyezést ért el Hajduk Dániel János “Az Európai Unióba irányuló migráció általános biztonsági vizsgálata” című pályamunkájával, témavezetője Hováth András volt.

Továbbá nagyon szépen szerepelt Péczka Polett “Gépjárművek fékezést segítő rendszereinek fejlesztése az út-kerék közötti online kapcsolatának vizsgálatával” című pályamunkájával Biztonságtechnika tagozatban, témavezetője: Moharos István volt. Reining Márton Tűzvédelem és mentésirányítás tagozatban “Az nukleáris erőművek tűzvédelmének tanulmányozása” című pályaművével indult, témavezetője Dr. Nagy Rudolf volt. A Biztonság- és védelempolitika tagozatban Kun Tamás, az ÓE KGK hallgatója is szépen szerepelt “Az Európai Menekültválság Biztonságpolitikai Aspektusai” című pályamunkájával, témavezetője: Prof. Dr. Takács István József volt.

A Kar nevében ezúton is gratulálunk hallgatóink eredményeihez, a további tanulmányaikhoz, tudományos tevékenységeikhez pedig sok sikert kívánunk!

Összefoglaló a Záró Ünnepségről

A 17-i egész napos tagozati üléseket követően másnap, április 18-án 9 órakor kezdődött el a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- És Rendészettudományi Szekciójának eredményhirdetéssel egybekötött záró eseménye.

Az ünnepség elnökségi tagjai között helyet foglalt Mihócza Zoltán altábornagy úr, a Magyar Honvédség Parancsnokság Törzsfőnöke, Réger Mihály professzor úr, az Óbudai Egyetem rektora, Szendrő Péter professzor úr, rector emeritus, az OTDT elnöke, Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy úr, az OTDT HRT SZB elnöke, Dr. Ruzsonyi Péter dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, illetve Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, az OTDK Had- És Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke.

Az ünnepi beszédek meghallgatása után a várva várt eredményhirdetés következett. Az első hat tagozat díjait átadta Mihócza Zoltán altábornagy úr, míg a 7-12. tagozat díjait Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy úr adta át a díjazott hallgatóknak. A 13-18. tagozatok díjait Dr. Gáti József és Prof. Dr. Szendrő Péter urak adták át.

Az első három helyezettek díjazását követően a különdíjazásban részesülő hallgatókat szólítottuk a pulpitushoz, majd a legkiemelkedőbb prezentáció előadóját, aki így részt vehet a Magyar Tudományos Akadémia prezentációs díjversenyén. Minden tagozat első helyezettje pályázhat a Pro Scientia aranyérem elnyerésére.

A díjak átadása után az OTDK HRT Szekció részéről Rajnai Zoltán dékán úr adta át a Szekció stafétáját Pohl Árpád dékán úrnak, hivatalosan is lezárva ezzel a XXXIV. OTDK Had- És Rendészettudományi Szekcióját.

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- És Rendészettudományi Szekciójának Szervezőbizottsága köszönetét fejezi ki a konzulenseknek, zsűritagoknak, állami és tudományos szervezeteknek, szponzoroknak a rendezvényhez nyújtott segítségükért. A Had-és Rendészettudományi Szekció Arany fokozatú támogatója a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő ZRt volt.

Szent Borbála Érem elismerésben részesült Nagyné Halász Erzsébet

Örömmel adjuk hírül, hogy kiemelkedő szakmai munkájának méltatásaképpen Nagyné Halász Erzsébet, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetének mestertanára Szent Borbála Érem elismerésben részesült.

A Szent Borbála Érem hagyományosan a bányászat és kohászat érdekében végzett, magas színvonalú és eredményes munka jutalmazásául adományozható.
Munkatársunk ezt az elismerést a 2018. december 4-án megrendezett Szent Borbála napi országos központi ünnepségen vette át Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől. 

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!