Búcsúzunk Galla Jánosné Tanárnőtől

Mély fájdalommal búcsúzik a Bánki Kar közössége Galla Jánosné nyugalmazott docenstől. Galla tanárnő minőségügyért való elkötelezettsége, a kollégákra és a hallgatókra fordított gondoskodása hiányozni fog számunkra.

Életének 78. évében, 2023. február 22-én elhunyt Galla Jánosné, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar nyugalmazott docense.

Galla Jánosné 1945-ben született Budapesten, 1970-ben végzett a gödöllői Agrártudományi Egyetemen okleveles mezőgazdasági gépészmérnökként. 1966-tól az Óbudai Egyetem Bánki Karának és jogelőd Intézményeinek oktatójaként dolgozott közel 50 éven keresztül.

Munkája során két fő oktatási területen tevékenykedett, a hosszméréstechnika és a minőségbiztosítás. A gépész alapképzésen a hosszméréstechnika előadásokat és gyakorlatokat tartotta, számos jegyzet, segédlet szerzője, 21 éven át a Műszaki Könyvkiadó számára könyvábrákat készített.

A minőségbiztosítás oktatási igénye csak 1995-től jelent meg a mérnök képzés kötelező tárgyaként. Részt vett ezeknek a tantárgyaknak a kidolgozásában, és 1996-tól a Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember képzés társ-alapítója lett.

A Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember képzés vezetőjeként 2015-ig tevékenykedett, és ezt követően is aktívan dolgozott előbb előadások megtartásával, majd lektorálási feladatok elvégzésével.

2000-től a Bánki Kari Minőségellenőrzési Bizottság tagja, 2007-től pedig vezetője volt. A minőségügyi auditok, illetve a 2011-es MAB akkreditáció nélküle nem lettek volna olyan eredményesek. Az Intézmény Felsőoktatási Minőségi Díj pályázatainak munkálataiban is kiemelkedő szerepet vállalt.

Munkája során szoros kapcsolatot ápolt a szakmai szervezetekkel (EOQ MNB, ISO9000 Fórum). Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának tisztviselője volt, a szervezet Örökös Tagjává választotta.

Galla Tanárnő sokat jelentett diákjainak, számtalan hallgatót patronált az egyetemi tanulmányai alatt. A diákjai szemében „mindenki nagymamája” volt, munkabírása és következetessége példaértékű volt kollégái számára is.

A tanítást hivatásnak tekintette, Antoine de Saint-Exupéry gondolata szerint:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Emlékét szívükben örökké őrizni fogják kollégái és tanítványai!

Búcsúzunk Várhegyi Lászlótól

Várhegyi László elment
(1945-2022)

Csendes, szerény, segítőkész kollégaként emlékezik az Intézet és a Kar Várhegyi László adjunktusra. Az utóbbi időben megromlott egészsége miatt nem járt az Intézetbe, de volt íróasztala fiókjában még néhány személyes tárgy emlékeztet rá. A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán 1981-ben végzett anyagmozgatási gépészmérnökként. Nem sokkal ezután (1988) közlekedés műszaki szakmérnöki diplomát szerzett.

Szakmai tudását a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet (KERMI) hasznosította, ahol elsősorban a személygépkocsikkal kapcsolatos vásárlói kifogásokkal foglalkozott. Munkáját az elfogulatlan, csak a műszaki tartalommal foglalkozó hozzáállás jellemezte. A fogyasztásvédelem ügye elkísérte egész életét, nyugalmazását követően sokáig segítette szakvéleményeivel a békéltető testület tárgyalásait. A KERMI-ben részt vett járművek típusvizsgálataiban is.

Egy jellemző kép: a kutyabarát szakértő egy PULI személygépkocsit vizsgál (MTVA Archívum).

Szakkönyveket is írt. Az antikvár boltokban még kaphatók a Daciaról és a Wartburgról írt könyvei, amelyek nélkül – ismerve ezen járművek “megbízhatóságát” – nem volt érdemes hosszabb útra indulni.

Várhegyi László igazságügyi szakértő volt. Alapító tagja az igazságügyi szakértők egyesületének és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának. Lelkiismeretesen és sokat dolgozott a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamarában és az ISZOT-ban (a Kamara és a szakértők Kft-je), az etikai bizottság és számos szakmai konferencia, szeminárium szervezőbizottsági tagja volt.

Az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében kezdte meg felsőoktatási munkáját, ahol 2005-ig a Mechatronikai és Autótechnikai Intézet “járműves” tantárgyait oktatta – kiemelkedő volt a Szakértői ismeretek tantárgyban végzett kreatív munkája. Nyugállományba vonulása után még tizenkét évig óraadóként tevékenykedett a hallgatók nagy örömére. Empatikus, igényes, segítőkész, önzetlen hozzáállásával sok diák jó eredményeket ért el tanulmányaiban.

Kedves Laci! Reméljük a túlvilágon is igénylik és értékelik az autók szeretetét és szakmai tudásod. Jó utat az égi sztrádákon! Emléked megőrizzük!

Dr. Bencsik Attila

Búcsúzunk Tóth Béla adjunktustól

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth Béla gépészmérnök tanár kollégánk 2022. május 24-én 79 éves korában elhunyt.

Tóth Béla ipari technikusi oklevél megszerzését követően gépészmérnöki és mérnök-tanári oklevelet szerzett 1967-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen.

1971-ben kezdte oktatói tevékenységét a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, mely 2000-ben két másik főiskolával egyesülve Budapesti Műszaki Főiskola lett, végül 2010-ben az újonnan alakuló Óbudai Egyetem részévé vált.

Az intézmény Mechatronikai és Autótechnikai Intézetben 33 éves oktatói munkája során számos tárgy előadója és gyakorlatvezetője volt, melyek közül mindenképpen megemlítendő az Energiagazdálkodás, az Erőgépek és berendezései, a Hőerőgépek és berendezései, a Hő- és áramlástechnika, a Belsőégésű motorok és a Progresszív energiatermelési módszerek című tárgy. Meghívott előadóként oktatta a KÖZGÁZ-on a Termelés technikai alapjai tantárgyat.

Oktatói tevékenységéhez kapcsolódva 1 szakkönyv, 7 jegyzet és 21 cikk, tanulmány szerzője, kimagasló volt a Tudományos Diákkörben végzett konzulensi tevékenysége is. Pályája során széleskörű ipari kapcsolatot ápolt, részt vett üzemi fejlesztési feladatok megoldásában, melynek tapasztalatait beépítette a tananyagokba.

Számos tervezői és fejlesztői feladatot oldott meg az ipari hűtőberendezések, és kalorikus berendezések és rendszerek szakmai területen hazai és külhoni üzemek megrendelésére. Ezek közül kiemelhető a Gyulai Vágóhíd, a Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalat, a Budapesti Szalámigyár, a Kőbányai Sörgyár, a Budapesti Vágóhíd, a Darháni Vágóhíd (Mongólia), és még sok más vállalat hűtőberendezésének kalorikus rendszerterveinek elkészítése. Részletes kiviteli terveket készített pl. a Növényvédelmi Kutatóintézet Nagykovácsi Júlia-majori telep klímaberendezéséhez, szakértői tevékenységet végzett az energiagazdálkodási és az ipari és kereskedelmi hűtőberendezések tervezése szakterületen.

Tóth Béla szakmai közéleti tevékenységet folytatott 1968-tól a Gépipari Tudományos Egyesületben, 1975-től az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben, alapító tagja volt az 1991-ben alakult Magyar Energetikai Társaságnak. Rendszeres kapcsolatot ápolt számos intézettel, így pl. a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékével, az EGI Energiagazdálkodási Rt-vel, a VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt-vel, illetve a Közúti Közlekedési Tudományi Kutató Intézettel.

Gyászolják a Családja, rokonai és barátai mellett kollégái, munkatársai és hallgatói, akik tőle a szakmát, a mérnöki hivatást sajátították el.

Kedves Béla, nyugodj békében, emlékedet megőrizzük!

Búcsúzunk Korondi Endrétől

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy karunk óraadó mestertanára, egyúttal a Könnyűipari Műszaki Főiskola alapító tagja, a mérnöki tárgyak elkötelezett oktatója, Korondi Endre életének 75. évében, 2022. január 2-án elhunyt.

Az ÓE BGK jogelőd középiskolájában érettségizett. Egyetemi tanulmányai után a Könnyűipar Műszaki Főiskolára került, ahol 2012-ig – akkor már főiskolai docensként – kezdetben elsősorban gépészeti tárgyakat oktatott, majd bekapcsolódott a környezetvédelmi és minőségirányítási szakterületek munkájába is.
A 90-es évek végétől magas színvonalú oktatói-kutatói munkája mellett a kari vezetésben vállalt szerepet, 1998-tól főtitkárként, majd kari hivatalvezetőként, és végül 2003-2012 között oktatási dékánhelyettesként szervezte és irányította a munkát. A Gépészeti Tanszék, majd a Környezetmérnöki Intézet Gépészeti Szakcsoport munkáját vezette és intézetigazgató helyettese volt nyugdíjba vonulásáig.

Az integrációval 2000-ben megalakult Budapesti Műszaki Főiskola Ideiglenes Intézményi Tanácsának titkára volt az első időszakban. Éveken át volt a Szenátus tagja a kar képviseletében és az egyetemi adatvédelmi biztos feladatait is ellátta.
2012 és 2013 között az Óbudai Egyetem Rektori Hivatalának ügyvivő szakértőjeként tevékenykedett, 2013-tól pedig a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar óraadó mestertanárként vett részt a Gépszerkezettani és Biztonságtudományi Intézet Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoportjának munkájában.

Munkáját 2003-ban Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozásával ismerték el, 2004-ben rendkívüli főigazgatói dicséretet, 2008-ban Rendkívüli dékáni dicséretet és BMF Emlékgyűrűt, 2012-ben Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetést kapott.
Karunk egy elhivatott tanártól, köztiszteletben álló kollégától, egy nagyszerű embertől búcsúzik.

Korondi Endre búcsúztatása 2022. január 26-án 10 órakor lesz a Farkasréti Temető Hóvirág utcai ravatalozójában.

Isten Veled, Korondi Tanár úr!

Prof. Dr. Szabó József ny. repülő vezérőrnagy 2021. október 6-án csatlakozott az égi kötelékhez

Józsi bácsit a Honvéd Kossuth Akadémián 1949. március 14-én avatták tisztté.

Gagarin űrrepülésének hatására autodidakta módon ismerkedett meg az űrdinamika legfontosabb kérdéseivel. 1976-tól részt vett az első szovjet-magyar űrrepülés előkészítésében. Tagja volt a Legfelsőbb Állami Bizottságnak, mint szakértő. Közben kandidátusi, majd az MTA doktora tudományos fokozatot szerzett. Több magas beosztást töltött be a magyar katonai repülésben, több éven keresztül volt repülőfőnök.

Az 1990-ben megalakult a Magyar Hadtudományi Társaság alapító alelnöke volt, majd 1995 és 2004 közt az elnöki tisztséget töltött be. Jelenleg a Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagja. Ezen idő alatt közvetlen vagy közvetett formában Egyetemünk több oktatójának segített tudományos karrierjében, egyetemi tanárrá válásában.

Az évek során szerzett tapasztalatai alapján arra az elhatározásra jutott, hogy nyugdíjazása után, a műszaki egyetemi oktatásban vesz részt, s a mérnökjelölteknek űrdinamikát tanít. A Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben hat féléven keresztül oktatta az Űrdinamika tantárgyat, amely feladatot már átadta dr. Szakács Tamás egyetemi docensnek. Rendszeresen tartott előadást a Kutatók Éjszakáin a Bánkin.

Kék eget Józsibácsi!